ข้อมูลทั้งหมด  24    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายแม่บ้านร่วมใจพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางลำจวน  ทิพย์รักษา  
 
ที่อยู่ 285/1 ม. 1 ต. เขาคราม อ. เมือง จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญฤทธิ์  ใหญ่  
 
ที่อยู่ 18 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านดวนต่อ ต. คลองเขม้า อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรฮามาน๊ะ
บุคคลที่ติดต่อ
นายหลงจี  จิตธนะ  
 
ที่อยู่ 104 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านคลองยวน ต. ตลิ่งชัน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระเยา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 122/3 ถ. อ่าวสัก-พระแสง ต. ปลายพระยา อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ 81160
เครือข่าย :  สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
- เทศบาลตำบลปลายพระยา มีประกาศเทศบาลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา กำหนด
เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารงานภายในองค์กรครอบคลุมทุกระบบงานและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทุกชุมชน โดยนำหลักการทรงงานมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคกลุ่มประชาชน โดยร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดำเนินการอย่างมีเหตุมีผล อีกทั้งนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีจนเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สุจริต และใช้ทรัพยากรอย่างพอประมาณ ประหยัดคุ้มค่าในรูปแบบภาคีร่วมพัฒนาพร้อมทั้งสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประชาชนและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างพอเพียง จนเป็นเทศบาลธรรมภิบาลดีเด่น อันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และสามารถเป็นองค์กรต้นแบบแห่งความพอเพียงที่ยั่งยืน ซึ่งจะขยายผลไปสู่องค์กรส่วนท้องถิ่นและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
- เทศบาลได้ออกประกาศเทศบาลในปี พ.ศ. 2550 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนด
เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารงานภายในองค์กรและการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแผนระยะ 5 ปี พ.ศ. 2551-2555 อย่างเป็นกระบวนการ และเป็นขั้นตอน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>