ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเขาหลักสามัคคี
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 116/1 ม. 5 ต. เขาค่าย อ. สวี จ. ชุมพร 86130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องด้วยกลุ่มสตรีและเยาวชนหรือกลุ่มแม่บ้านเขาหลัก หมู่ 5 ได้จัดตั้งกลุ่มเป็นเวลา 3 ปีแล้ว กลุ่มได้เริ่มจัดตั้งเมื่อ 20 ส.ค.2544...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาสัก
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 39/1 ม. 1 ต. นาสัก อ. สวี จ. ชุมพร 86130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2538 โดยการสนับสนุน จากสำนักงานการเกษตรอำเภอ เพื่อให้สม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลละแม
บุคคลที่ติดต่อ
นางพรทิพย์  เพชรรัตน์  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. ละแม อ. ละแม จ. ชุมพร 86170
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลละแม เดิมตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.7 ต.ละแม (ศูนย์หมู่บ้าน) เมื่อปีงบประมาณ 2547 อบต.ละแม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านไทรงาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายทวีวัตร  เครือสาย  
 
ที่อยู่ 56 ม. 2 ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม จ. ชุมพร 86170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรรมรวมตัวกันขึ้นใช้พลังความคิดกำลังกาย กำลังทรัพย์ และจิตใจในการปรับปรุงยกระดับฐานะสังคมเกษตรกร ใ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนเขาฝาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญยืน  ดวงสัวสดิ์  
 
ที่อยู่ 101/1 ม. 1 ต. ช่องไม้แก้ว อ. ทุ่งตะโก จ. ชุมพร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนเขาฝาง ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 208 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มรถมือสองคอออม
บุคคลที่ติดต่อ
นายพินิช  นวลขนาย  
 
ที่อยู่ - ม. 7 หมู่บ้าน บ้านคอออม ต. วังไผ่ อ. เมือง จ. ชุมพร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มข้าวซ้อมมือชุมชนบ้านเขาปุก
บุคคลที่ติดต่อ
นายธรรมนูญ  เศวตเวช  
 
ที่อยู่ 18/4 ม. 8 ต. วังไผ่ อ. เมือง จ. ชุมพร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี
บุคคลที่ติดต่อ
จ.ส.อ.  ดำเนิน จีบบรรจง  
 
ที่อยู่ 126/1 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านดอนยาง ต. ปะทิว ดอนยาง อ. ปะทิว จ. ชุมพร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 69 ม. 8 หมู่บ้าน หาดทุ่งวัวแล่น ถ. - ซ. - ต. ปะทิว อ. สะพลี จ. ชุมพร 86230
เครือข่าย :  ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต     แหล่งที่มา :  ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชุมพร คาบาน่ารีสอร์ต และศูนย์กีฬาดำน้ำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร โดยมีคุณวริสร รักษ์พันธ์ เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นทายาททางธุรกิจ เริ่มแรกมีเรือนพักเพียง 7 หลัง พร้อม ศาลาหลังคามุงจาก 1 หลัง
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | |>