ข้อมูลทั้งหมด  68    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านทุ่งศรีทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายลา  เชียงโส  
 
ที่อยู่ 315 ม. 12 ต. โรงช้าง อ. ป่าแดด จ. เชียงร 57190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านทุ่งศรีทองเดิมเป็นบ้านโป่งสลีหมู่1 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด ได้แยกออกมาเป็นบ้านทุ่งศรีทองหมู่12 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2543
ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2543 มีสมาชิก 40 คน และวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2544 ได้จัดตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าสันบ้านหลวงใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุนา  ตาฟู  
 
ที่อยู่ 150 ม. 3 ต. จอมสวรรค์ อ. แม่จัน จ. เชียงร 57110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสตรีในชุมชนอาชีพหลักของชุมชน คือการทำนา เมื่อว่างจากการทำนาแล้ว
ก็ไม่มีงานทำไม่มีรายได้เสริม จึงได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมีสมาชิกแรกตั้ง 37 คน มีการลงหุ้นๆ ละ 100 บาท ได้เงินทุน 4,600 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มฉางข้าวบ้านป่าก๋อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายเมือง  เต็มเสาร์  
 
ที่อยู่ 4 ม. 8 ต. บ้านด้าย อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มฉางข้าวบ้านป่าก๋อย เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารสวนจังหวัดสร้างอาคาร 1 หลัง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิบุญ  พรหมปาลิตร  
 
ที่อยู่ 106 ม. 8 ต. เกาะช้าง อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านเหมืองแดงน้อย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ย 2546 โดยเกิดจากการร่วมตัวของเกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมจากชุมชนอโศกเชียงราย จำนวน 10 คน ในการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และจุลินทรีย์น้ำ เพื่อนำไปใช้ และลดต้นทุนในการเกษตร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันยาว
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนวย  บุญรสศักดิ์  
 
ที่อยู่ 122 ม. 3 ต. ห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชียงร 57220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อพ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น โดยมีการประชุมใ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านครึ่งใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นายวันเพ็ญ  ทะชัย  
 
ที่อยู่ 71 ม. 3 ต. ครึ่ง อ. เชียงของ จ. เชียงร 57140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในหมู่บ้านได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพอยู่หลายกลุ่ม แต่ยังไม่มีกกลุ่มองค์กรเกี่ยวกับการเงิน ดังนั้นสมาชิกในหมู่บ้าน จึงได้รวมกลุ่มกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรบ้านดงหล่ายหน้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางอนงค์  ใจวงค์  
 
ที่อยู่ 173 ม. 7 ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงร 57170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
รวมกลุ่มทำกิจกรรม ผ้าห่มนวมหยัดฝ้าย มีการออมทรัพย์เพื่อกิจกรรม มีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ยาไล่แมลงสมุนไพร มีการทำยาสมุนไพรพื้นบ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งต้อม หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นายปรีชา  พรหมปัญญา  
 
ที่อยู่ 92 ม. 1 ต. ศรีถ้อย อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โดยทางผู้ใหญ่บ้านนายสุทิน สินทร ได้มีความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และได้เชิญทางพัฒนาการอำเภอแม่สรวย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายพัฒน์  มหาวุฒ  
 
ที่อยู่ 22 ม. 14 ต. ป่าแดด อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
หมู่บ้านใหม่เจริญ เป็นหมู่บ้านทำการเกษตรเป็นส่วนมาก ปัญหาที่เกิดในการลงทุน คือการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพขาดที่ดินทำกิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนชัย ม.10
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมนึก  กันจินะ  
 
ที่อยู่ 53 ม. 10 ต. ท่าก๊อ อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มพัฒนาสตรี ม.10 บ้านดอนชัย ได้รับการอบรมจากหลายๆ หน่วยงาน เช่นพัฒนาอำเภอ เกษตรอำเภอ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ
แต่เรายังขาดเงินทุนหมุนเวียน เราจึงได้ประชุมกลุ่มสตรีว่าจะหาทุนมาอย่างไร มติที่ประชุมว่าเราต้อง จัดตั้งออมทรัพย์ขึ้นมา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>