ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางฟองคำ โพกสะท้าน(เพาะเลี้ยงกบ)
บุคคลที่ติดต่อ
นางฟองคำ  โพกสะท้าน  
 
ที่อยู่ 136 ม. 6 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางฟองคำ โพกสะท้าน อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 136 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คู่สมรสนายจรัส โพกสะท้าน
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับป.4 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกชาย 2 คน มีที่ดินเป็นของตนเองจำนวน 4 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายวันชัย ศรีวิลัย(เพาะเลี้ยงกบ)
บุคคลที่ติดต่อ
นายวันชัย  ศรีวิลัย  
 
ที่อยู่ 110 ม. 8 ต. เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายวันชัย ศรีวิลัย อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูก 1 คน มีพื้นที่เป็นของตนเอง 1 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 0.75 ตรว. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางวันเพ็ญ เชาว์เสรี(เลี้ยงปลาดุก)
บุคคลที่ติดต่อ
นางวันเพ็ญ  เชาว์เสรี  
 
ที่อยู่ 173 ม. 4 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางวันเพ็ญ เชาว์เสรี บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คู่สมรส นายธันวา เชาว์เสรี ระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ได้รับ ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน ลูกชาย 1 คน หลานชาย 1 คนมีที่ดินเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายบุญเย็น สิทธิยากร(เลี้ยงโค)
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเย็น  สิทธิยากร  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายบุญเย็น สิทธิยากร อายุ 59 ปี หมู่ที่ 1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานะภาพในการสมรสแล้ว ระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน การถือครองที่ดินจำนวน 8 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายจรูญ สุนันทศิลป์(เลี้ยงโค)
บุคคลที่ติดต่อ
นายจรูญ  สุนันทศิลป์  
 
ที่อยู่ 12 ม. 1 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายจรูญ สุนันทศิลป์ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานะภาพในการสมรสแล้ว
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ชาย 2 คน หญิง 3 คน การถือครองที่ดินจำนวน 15 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางฟอง อินต๊ะวงค์(เลี้ยงกบ และสุกร)
บุคคลที่ติดต่อ
นางฟอง  อินต๊ะวงค์  
 
ที่อยู่ 32/1 ม. 6 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางฟอง อินต๊ะวงค์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระดับการศึกษาสูงสุดป.4 จำนวนสมาชิก
ในครัวเรือน 5 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน บุตรชาย 1 คน สะใภ้ 1 คน หลาน 1 คน มีพื้นที่เป็นของตนเอง 2 งาน แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย1 งาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ผลไม้แช่อิ่มแปรรูป
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสุนีย์  บัวบาน  
 
ที่อยู่ 27 ม. 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย จ. เชียงใ 50310
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กองทัพภาคที่ 3 และอำเภออมก๋อย ร่วมกันจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันโป่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายชุม  คำตา  
 
ที่อยู่ 148 ม. 3 ต. ดอนเปา อ. แม่วาง จ. เชียงใ 50360
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเมื่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 มีสมชิกอยู่ 50 คน ปัจจุบันสมาชิกร่วมลงทุนกัน ทำกิจกรรมแปรรูป อบลำไยเนื้อสีทอง แหนม สาโท สุรากลั่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตม.8ต.ทุ่งต้อม
บุคคลที่ติดต่อ
นางผ่องใส  อุ่นใจ  
 
ที่อยู่ 51 ม. 8 ต. ทุ่งต้อม อ. สันป่าตอง จ. เชียงใ 50120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการเข้าร่วมประชุมกับพัฒนากรอำเภอสันป่าตอง ได้มีการแนะนำให้แต่ละหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นภายในหมู่บ้าน
จึงได้ประชุมกันภายในหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>