ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แม่แฝกใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
คุณบัวคำ  วิภาษา  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. แม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ไม้สันป่าตอง จ.ก.
บุคคลที่ติดต่อ
นางศิวพร  ทองจ่าม  
 
ที่อยู่ 236/2 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านกิ่วแลน้อย ต. บ้านแม อ. สั่นป่าตอง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมอยาสมุนไพร
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อทอง  สุขรัตน์  
 
ที่อยู่ 5 ม. 2 ต. ท่ากว้าง อ. แม่ริม จ. เชียงใ 50180
เครือข่าย :  เครือข่ายหมอเมืองล้านนา     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การรวมตัวของเครือข่ายหมอเมือง เริ่มจากการที่สาธาณสุขจังหวัด พยายามรวบรวมผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพร ด้านการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา
บุคคลที่ติดต่อ
นางคนึงนิจ  แสงแดง  
 
ที่อยู่ 251 ม. 6 ต. เชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใ -
เครือข่าย :  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านในโครงการพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยเริ่ม จากคุณคนึงนิจ แสงแดง ประธาน คณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เชียงดาว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มภาพแกะสลักจากไม้
บุคคลที่ติดต่อ
นางอําพรรณ  มูลคํ า  
 
ที่อยู่ 146 ม. 10 ต. บ้านแม อ. สันป่าตอง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :  กลุ่มหัตถกรรมกิ่วแลน้อย     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นการสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมของบรรพบุรุษ และมีการถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน คือ ตั้งแต่เกิดมาก็จะเห็นการแกะสลักจากไม้และช่วยส่งอุปกรณ์ในการแกะสลัก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผ้าทอเอว บ้านหล่ายแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
ตุ้ยหล้า  หรือ กัญญารัตน์ ปู่เงิน  
 
ที่อยู่ 253 ม. 3 ต. บงตัน อ. ดอยเต่า จ. เชียงใ 50260
เครือข่าย :  กลุ่มผ้าทอเอวบ้านหล่ายแก้ว     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ผ้าทอเอวพวกกะเหรี่ยงพื้นราบบ้านหล่ายแก้ว เป็นผ้าทอเมืองที่ถูกผลิตจากโรงงานทอผ้าที่มีสภาพเป็นโรงเรือนโปร่ง มีแต่หลังคา ไม่มีฝากั้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผ้าปักมือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุรพร  คันธากร  
 
ที่อยู่ 28 ม. 4 ต. ดอนแก้ว อ. สารภี จ. เชียงใ -
เครือข่าย :  โครงการเพื่อสตรีและเยาวชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มเมื่อ เม.ย. 2529 เพื่อต้องการฝึกอบรมให้กับผู้หญิงในหมู่บ้านได้มีงานทําไม่ต้องออกไปทํางานในตัวเมือง หรือกลุ่มแม่บ้าน ว่างจากการทําไร่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันโป่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายชุม  คำตา  
 
ที่อยู่ 148 ม. 3 ต. ดอนเปา อ. แม่วาง จ. เชียงใ 50360
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเมื่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 มีสมชิกอยู่ 50 คน ปัจจุบันสมาชิกร่วมลงทุนกัน ทำกิจกรรมแปรรูป อบลำไยเนื้อสีทอง แหนม สาโท สุรากลั่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตม.8ต.ทุ่งต้อม
บุคคลที่ติดต่อ
นางผ่องใส  อุ่นใจ  
 
ที่อยู่ 51 ม. 8 ต. ทุ่งต้อม อ. สันป่าตอง จ. เชียงใ 50120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการเข้าร่วมประชุมกับพัฒนากรอำเภอสันป่าตอง ได้มีการแนะนำให้แต่ละหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นภายในหมู่บ้าน
จึงได้ประชุมกันภายในหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองเพียร  ศรีสว่าง  
 
ที่อยู่ 70/1 ม. 3 ต. ท่ากว้าง อ. สารภี จ. เชียงใ 50140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว จัดตั้งเมื่อ 27 กันยายน พ.ศ. 2538 เดิมมีสมาชิก 130 คน และมีทุนจากการออกหุ้น
จำนวน 105,000 บาท จากนั้นก็ได้รับการสนับสนุน และคำปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐทั้งทางด้านเงินทุน เครื่องจักร และการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>