ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5
บุคคลที่ติดต่อ
นายจำลอง  นามสุดใจ  
 
ที่อยู่ 34/118 ม. - ต. บางด้วน อ. เขตภาษีเจริญ จ. กรุงเท 10160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการที่ชาวบ้านต้องไปกู้เงินที่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆ จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ พอช. เป็นพี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจบ้านสมเด็จ
บุคคลที่ติดต่อ
นางจิตณาพร  รักธรรม  
 
ที่อยู่ 257 ซ. หลังสุเหร่า ถ. ม. - ต. หิรัญรูจี อ. เขตธนบุรี จ. กรุงเท 10600
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการประชุมของสมาชิก ที่มีความคิดตรงกัน จึงรวมตัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
บุคคลที่ติดต่อ
มูลนิธิชัยพัฒนา    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  กิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา     แหล่งที่มา :  มูลนิธิชัยพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ทดลองแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยวิธีเติมอากาศที่บึงพระราม 9 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 130 ไร่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2531 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ กรุงเทพมหานคร ร่วมดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ทำการทดสอบการบำบัดน้ำเน่าเสียที่ไหลมาตามคลองลาดพร้าวส่วนหนึ่งให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยวิธีการเติมอากาศลงในน้ำแล้วปล่อยให้น้ำตกตะกอน และปรับสภาพน้ำก่อนระบายลงสู่คลองตามเดิม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนซอยแสนสุข
บุคคลที่ติดต่อ
นางเพทาย  ปทุมจันทรัตน์  
 
ที่อยู่ 201 ม. - ต. แขวงดินแดง อ. เขตดินแดง จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนซอยแสนสุข ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 500 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 2,200 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน กมาลุ้ลอิสลาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  จิ๊งะ  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ทรายกองดิน อ. คลองสามวา จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน กมาลุ้ลอิสลาม ม.5 ถนนประชาร่วมใจ ตำบล ทรายกองดิน
อำเภอ คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน (สัปบุรุษ) 200 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด1,000 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนมัสยิดคอยรุตตั๊กวา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมชาย  สมานตระกูล  
 
ที่อยู่ 34/3 ม. 5 ต. โคกแฝด อ. หนองจอกเขตดินแดง จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
1. ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน มัสยิดคอยรุตตั๊กวา ตำบล โคกแฝด อำเภอ หนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 133 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการนําร่องการบริหารจัดการคุ้มครองทางสังคมสําหรับคนด้อยโอกาสและ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 962 ถ.กรุงเกษม ต. แขวงวัดโสมนัส อ. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเท 10100
เครือข่าย :  โครงการนําร่องการบริหารจัดการคุ้มครองทางสังคม     แหล่งที่มา :  สศช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
1) แผนพัฒนาฉบับที่ 9 ได้กําหนดแนวทางการปรับระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
บุคคลที่ติดต่อ
คุณณัฐวุฒิ    
 
ที่อยู่ 962 ถ.กรุงเกษม ต. ถนนกรุงเกษม อ. เขตป้อมปราบ จ. กรุงเท 10100
เครือข่าย :  เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่     แหล่งที่มา :  สศช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ เป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวม ยึดคนเป็นศูนย์กลางอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานการพัฒนา มุ่งให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มีระบบบริหารที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตดีมีความสุข และที่ สําคัญการทําเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ซึ่งจะนํ าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ จําเป็นจะต้องทํ าความเข้าใจและยึดถือในหลักการพื้นฐานสํ าคัญ 2 ประการอยู่เสมอ ซึ่งเปรียบเสมือนหลักปรัชญาพื้นฐานของการพัฒนาเมืองนาอยู่ชุมชนน่าอยู่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
ศูนย์คอมิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดำเนินงานโดย คณะกรรมการโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยพระราชทานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
จากความสำเร็จของโครงการนำร่องที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่าเด็กที่เข้าเรียนในโครงการ มีการพัฒนาความพร้อมและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>