ข้อมูลทั้งหมด  51    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพเพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองอยู่  เชื้อโคกสูง  
 
ที่อยู่ 52 ม. 7 ต. ด่านจาก อ. โนนไทย จ. นครราช 30220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านหอกลอง หมู่ที่ 7 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ได้รับคำแนะนำจากพัฒนาชุมชน ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
ในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักประหยัด อดออม รู้จักพึ่งพาตนเอง เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้สมาชิกกู้ยืมในหมู่บ้าน จึงได้มีการประชุม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนขวาง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำรอง  จรสายออ  
 
ที่อยู่ 22/2 ม. 3 ต. ทัพรั้ง อ. กิ่งอำเภอพระทองคำ จ. นครราช 30220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2540 สมาชิกแรกจัดตั้งมี 33 คน ฝากหุ้นละ 10 บาท ฝากได้ไม่จำกัดเงินฝาก คือ 20 บาท ได้สองหุ้นโดยการแนะนำของ
พัฒนากรอำเภอพระทองคำ ต่อมาเราขาดการดำเนินงานสมาชิกไม่ส่งสัจจะ ขาดหายไปเกือบปี สัจจะไม่มีส่งเพิ่ม เงินฝากยังอยู่เท่าเดิมตาม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านกราดโนนระเวียง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสวั่น  จันทร์สว่าง  
 
ที่อยู่ 3 ม. 15 ต. ประสุข อ. ชุมพวง จ. นครราช 30270
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกประชาชนในหมู่บ้านไม่มีการออมเงิน หาได้มีแต่จ่ายไม่เคยเก็บ ประชาชนอาชีพส่วนใหญ่ ทำนา รับจ้าง ได้มีการชักชวน
พี่น้องจัดกลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์การเกษตรชุมชนโนนรังบูรพาสำโรง จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุข  สมบูรณ์  
 
ที่อยู่ 60 ม. 6 ต. ตลาดไทร อ. ชุมพวง จ. นครราช 30270
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
วันที่ 7 พ.ค. 2540 ได้จัดตั้งร้านค้าชุมชน มีสมาชิกรวม 48 คน ร่วมเงินลงขันไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปได้เงินเป็นจำนวน 8,000 บาท
นำไปซื้อของชำ มาจำหน่ายให้สมาชิกด้วยราคายุติธรรมดำเนินการอยู่ 2 ปี มีเงินเพิ่มขึ้น มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และได้เช่าบ้านสมาชิกเป็นร้านค้าชุมชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดงหลบ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรเดช  ปัตตายะโส  
 
ที่อยู่ 9 ม. 7 ต. ช่องแมว อ. กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จ. นครราช 30270
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 42 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 60 คน ระดมเงินฝากสัจจะสะสมเข้าบัญชีกลุ่มทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิก 48 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองค่าย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประดิษฐ์  สุมา  
 
ที่อยู่ 2 ม. 10 ต. หนองค่าย อ. ประทาย จ. นครราช 30180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาการอำเภอให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาในด้านการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เงินฝากสัจจะประจำหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโคกสี
บุคคลที่ติดต่อ
นางนิรามัย  คำพรมมาภิรักษ์  
 
ที่อยู่ 80/1 ม. 1 ต. วังไม้แดง อ. ประทาย จ. นครราช 30180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกสี เกิดจากการรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาคือ 1.ผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ 2. ขายได้น้อยจาก
สภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีการรวมตัวกัน แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(กล้วย) 3. เพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน และมีการแปรรูป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายเจริญ  สอนโก่ย  
 
ที่อยู่ 57 ม. 5 หมู่บ้าน ห. บุไท ต. ทุ่งสว่าง อ. ประทาย จ. นครราช 30180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมหมู่บ้านได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2519 ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มองค์กรได้ในหมู่บ้าน มาในปี 2542 พัฒนาชุมชน อ.ประทายได้นัดประชุมราษฎร์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำตะกร้าหวาย ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
สุดารัตน์  สื่อกลาง  
 
ที่อยู่ 100/2 ถ.สุริยาอัสดง ม. 1 ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านตาจง
บุคคลที่ติดต่อ
นางหยุย  ป่าปักเข  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ตลาดไทร อ. ชุมพวง จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>