ข้อมูลทั้งหมด  51    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโกโคก
บุคคลที่ติดต่อ
นายพุฒ  โสนรินทร์  
 
ที่อยู่ 130 ม. 4 ต. ตาจั่น อ. คง จ. นครราช 30260
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
พัฒนากรอำเภอมาแนะนำ ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นให้สมาชิกฝากเงินสัจจะเดือนละ 10 บาท มีผู้มาสมัครเป็นสมาชิก 50 คน
และมีการเลือกตั้งประธานกลุ่ม รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายต่างๆ ขึ้นมาบริหารกลุ่ม การดำเนินงานใน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดงมะเกลือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายประพันธ์  หึกขุนทด  
 
ที่อยู่ 34 ม. 6 ต. โนนเมืองพัฒนา อ. ด่านขุนทด จ. นครราช 30210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในช่วงระยะนับตั้งแต่ปี 41 ลงไปในหมู่บ้านนี้ยังไม่มีองค์กรที่ไหนมาจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และมีเงินฝากในหมู่บ้านเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2541 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมผู้รักกุดน้ำใส
บุคคลที่ติดต่อ
นายเที่ยง  สัจจาวัฒนา  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. หนองบัวตะเกียด อ. ด่านขุนทด จ. นครราช 30210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยการแนะนำของพัฒนากรประจำตำบล ได้มาชักชวนและ
แนะนำถึงผลดีของการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตของหมู่บ้าน ชาวบ้านเห็นชอบ จึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ในวันก่อตั้งกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพเพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองอยู่  เชื้อโคกสูง  
 
ที่อยู่ 52 ม. 7 ต. ด่านจาก อ. โนนไทย จ. นครราช 30220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านหอกลอง หมู่ที่ 7 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ได้รับคำแนะนำจากพัฒนาชุมชน ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
ในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักประหยัด อดออม รู้จักพึ่งพาตนเอง เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้สมาชิกกู้ยืมในหมู่บ้าน จึงได้มีการประชุม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนขวาง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำรอง  จรสายออ  
 
ที่อยู่ 22/2 ม. 3 ต. ทัพรั้ง อ. กิ่งอำเภอพระทองคำ จ. นครราช 30220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2540 สมาชิกแรกจัดตั้งมี 33 คน ฝากหุ้นละ 10 บาท ฝากได้ไม่จำกัดเงินฝาก คือ 20 บาท ได้สองหุ้นโดยการแนะนำของ
พัฒนากรอำเภอพระทองคำ ต่อมาเราขาดการดำเนินงานสมาชิกไม่ส่งสัจจะ ขาดหายไปเกือบปี สัจจะไม่มีส่งเพิ่ม เงินฝากยังอยู่เท่าเดิมตาม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านกราดโนนระเวียง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสวั่น  จันทร์สว่าง  
 
ที่อยู่ 3 ม. 15 ต. ประสุข อ. ชุมพวง จ. นครราช 30270
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกประชาชนในหมู่บ้านไม่มีการออมเงิน หาได้มีแต่จ่ายไม่เคยเก็บ ประชาชนอาชีพส่วนใหญ่ ทำนา รับจ้าง ได้มีการชักชวน
พี่น้องจัดกลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์การเกษตรชุมชนโนนรังบูรพาสำโรง จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุข  สมบูรณ์  
 
ที่อยู่ 60 ม. 6 ต. ตลาดไทร อ. ชุมพวง จ. นครราช 30270
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
วันที่ 7 พ.ค. 2540 ได้จัดตั้งร้านค้าชุมชน มีสมาชิกรวม 48 คน ร่วมเงินลงขันไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปได้เงินเป็นจำนวน 8,000 บาท
นำไปซื้อของชำ มาจำหน่ายให้สมาชิกด้วยราคายุติธรรมดำเนินการอยู่ 2 ปี มีเงินเพิ่มขึ้น มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และได้เช่าบ้านสมาชิกเป็นร้านค้าชุมชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดงหลบ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรเดช  ปัตตายะโส  
 
ที่อยู่ 9 ม. 7 ต. ช่องแมว อ. กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จ. นครราช 30270
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 42 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 60 คน ระดมเงินฝากสัจจะสะสมเข้าบัญชีกลุ่มทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิก 48 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองค่าย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประดิษฐ์  สุมา  
 
ที่อยู่ 2 ม. 10 ต. หนองค่าย อ. ประทาย จ. นครราช 30180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาการอำเภอให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาในด้านการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เงินฝากสัจจะประจำหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโคกสี
บุคคลที่ติดต่อ
นางนิรามัย  คำพรมมาภิรักษ์  
 
ที่อยู่ 80/1 ม. 1 ต. วังไม้แดง อ. ประทาย จ. นครราช 30180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกสี เกิดจากการรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาคือ 1.ผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ 2. ขายได้น้อยจาก
สภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีการรวมตัวกัน แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(กล้วย) 3. เพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน และมีการแปรรูป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>