ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองจัง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 241 ม. 4 ต. นาบอน อ. นาบอน จ. นครศรี 80220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พัฒนาชุมชนได้มีนโยบายให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพังสิงห์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 91 ม. 2 ต. ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี 80290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
คนในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล พบกับภาวะวิกฤต จากภัยธรรมชาติเกิดความแห้งแล้ง เงินเฟ้อ ประกอบอาชีพไม่เพียงพอกับครอบครัว ปัญหาหนี้สิน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านจังหูนใต้
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 57 ม. 14 ต. ท่าเรือ อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี 80290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการที่เศรษฐกิจตกตํ่าผู้นำหมู่บ้านจึงจัดประชุม และมีพัฒนาชุมชนมาให้คำปรึกษา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพชุมชนเขาปรีดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายขติพันธ์  เมืองไทย  
 
ที่อยู่ 385 ม. - ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรี 80110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการประสบปัญหาเศรษฐกิจ จึงทำให้สมาชิกในหมู่บ้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหนือคลองระแนะ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 52 ม. 6 ต. พิปูน อ. พิปูน จ. นครศรี 80270
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2539 มาช่วยจัดตั้งกลุ่ม คือพัฒนาชุมชน จัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือแม่บ้านที่ส่งลูกเรียน ครั้งแรกเก็บดอกเบี้ยร้อยละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  อาชีพผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใยบัว และของที่ระลึก
บุคคลที่ติดต่อ
นิสา  สุวรรณมณี  
 
ที่อยู่ 52 ม. 6 ต. ฉวาง อ. ฉวาง จ. นครศรี 80150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใยบัว และของที่ระลึก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 มีสมาชิกทั้งหมด 27 คน
โดยได้สำเร็จการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 60 ชั่วโมง ศิลปะประดิษฐ์การทำดอกไม้ใยบัว และของที่ระลึก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท เครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณวิโรจน์  คงปัญญา  
 
ที่อยู่ 27/6 ม. 5 ต. กระหรอ อ. กิ่งอำเภอนบพิตำ จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อคุณธรรม ครบวงจร
บุคคลที่ติดต่อ
นางกัลยา  ศิริพรหม  
 
ที่อยู่ - ม. 4 หมู่บ้าน วัดป่ายาง ต. ท่างิ้ว อ. อ.เมือง จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านคีรีวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายวีระ  เขนย  
 
ที่อยู่ 277 ม. 5 ต. กำโลน อ. ลานสถา จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกลุ่มออมทรัพย์บ้านทาบทอง
บุคคลที่ติดต่อ
จรูญ  ทนุรัตน์  
 
ที่อยู่ ม. 2 หมู่บ้าน สถานีอนามัยบ้านท ต. ไสหมาก อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) ::
1.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
2.แก้ปัญหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง
3.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่มวลสมาชิกในชุมชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>