ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นางดวงใจ  อรรถอาภา  
 
ที่อยู่ 9/1 ม. 11 ต. ตะเคียนเลื่อน อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเมื่อ ปี 2534 ชื่อว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 มีการสะสมหุ้นละ 10 บาท เมื่อแรกตั้งมีหุ้นประมาณ 1,600 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านบ้านมะเกลือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองปลิว  ตุ่นมานะ  
 
ที่อยู่ 12/3 ม. 4 ต. บ้านมะเกลือ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยมีจำนวนสมาชิกเริ่มต้นที่ 14 ราย จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 212 ราย โดยมีการฝากเงิน
ออมทรัพย์ทุกเดือน และมีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกร้อยละ 2 เมื่อสิ้นปี นำกำไรมาปันผลให้สมาชิก 50 % เก็บเป็นเงินทุนสำรอง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมทรง  ยอดนิล  
 
ที่อยู่ 187 ม. 5 ต. มหาโพธิ์ อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวร 60230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้นำชุมชน ที่เป็นอดีต อ.ใหญ่ รร.ชุมชนวัดมหาโพธิ์เหนือ ได้นำหลักการ และแนวคิดมาเผยแพร่ให้กับประชาชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านน้ำหัก
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุนาลี  บุตรดี  
 
ที่อยู่ 168 ม. 6 ต. บ้านแดน อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวร 60180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 2536 - 2548 มีสมาชิกเริ่มแรก 20 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 65 คน มีเงินกู้สามัญ 300,000 กว่าบาท กู้ฉุกเฉิน 6,000 บาท
กู้ธนาคารออมสินรอบแรก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านม่วงน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายศิริ  น้อยธรรมราช  
 
ที่อยู่ 350 ม. 11 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ต้องการให้ชาวบ้านได้ร่วมมือกัน ในการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อต้องการให้มีเงินออมเกิดขึ้นในชุมชน รวมกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือในการคับขัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สัจจะออมทรัพย์ชุมชนที่ 16
บุคคลที่ติดต่อ
นางเกษณี  โชติวงศ์ไพศาล  
 
ที่อยู่ 3/1 ม. - ต. ตาคลี อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชาวบ้านละแวกนี้ไม่ค่อยออมเงินนางจุรีย์ ยอดโต จึงได้ชักชวนให้ชาวบ้านได้มารวมตัวกัน และจัดตั้งเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายชอบ  อนันทสุข  
 
ที่อยู่ 55/1 ม. 6 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เรื่องนี้ทางประธานกลุ่มได้เคยคิด และดำริมาก่อนแล้ว พอดีได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในที่ประชุมบ่อยครั้ง จึงได้ตกลงจัดตั้งขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แปรรูปอาหารและสมุนไพรไทยภูมิปัญญาชาว บ้านหัวหวาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประเทือง  ภักดีกุล  
 
ที่อยู่ 269 ม. 1 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากกลุ่มสตรีอาสารวมตัวจัดตั้งกลุ่มมี 15 คน ต่อมาปี 2545 ได้ตั้งกลุ่มแปรรูปอาหาร และดอกไม้ประดิษฐ์ ปี 2546 ทางกลุ่มได้ตั้ง
กลุ่มแปรรูปอาหาร และสมุนไพรไทยภูมิปัญญา และได้งบประมาณ กระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นเงินซื้ออุปกรณ์ปี 2543 ได้รวมตัวกันจัดตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองนมวัว
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญตา  ระวังภัย  
 
ที่อยู่ 58/2 ม. 3 ต. หนองนมวัว อ. ลาดยาว จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ จัดตั้งองค์กรวันที่ 15 ม.ค. 2539 มีสมาชิก 53 คน มีเงินออมเดือนละ 2,620 บาท ต่อมาปี 2540 มีสมาชิก 71 คน
มีเงินออมเดือนละ 3,540 บาท ต่อมาปี 2541 มีสมาชิก 83 คน มีเงินออมเดือนละ 4,840 บาท ต่อมาปี 2542 มีสมาชิก 100 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอแพรพนา (บ้านพนาสวรรค์)
บุคคลที่ติดต่อ
นางสัมฤทธิ์  สีบุญเรือง  
 
ที่อยู่ 200 ม. 8 ต. แม่เปิน อ. กิ่งอำเภอแม่เปิน จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การรวมตัวของกลุ่มสตรี เพื่อนำภูมิปัญญาจากการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ มาทอ และจำหน่าย เป็นสินค้าของท้องถิ่น นำมาเพิ่มรายได้ให...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>