ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประสิทธิ์ บูรณพาส
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  บูรณพาส  
 
ที่อยู่ 40/27 ม. - ต. บางนาค อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายประสิทธิ์ บูรณพาส อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 40/27 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แต่มีพื้นที่ดำเนินการบ้านใหม่ -สะปอมหมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 4 คน หญิง - คน แรงงานในครัวเรือน 1 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอาหะมะ ดาโอ๊ะ
บุคคลที่ติดต่อ
นายอาหะมะ  ดาโอ๊ะ  
 
ที่อยู่ 118 ม. 10 ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายอาหะมะ ดาโอ๊ะ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ มีพื้นที่ทำการเกษตร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายมาโนชญ์ สูยี
บุคคลที่ติดต่อ
นายมาโนชญ์  สูยี  
 
ที่อยู่ 74/1 ม. 1 ต. กะลุวอ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายมาโนชญ์ สูยี อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 1 บ้านยาบี ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 3 บ้านเปล ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายดำ หะยะมิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายดำ  หะยะมิน  
 
ที่อยู่ 74/1 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านพิกุลทอง ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายดำ หะยะมิน อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสพื้นที่ดำเนินการ
หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จำนวน 15 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายเผียน เสาร์พูน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเผียน  เสาร์พูน  
 
ที่อยู่ 93 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านโคกงู ต. บางขุนทอง อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายเผียน เสาร์พูน อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร
จำนวน 16 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน แรงงานใน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายหะยีหวัง หัดขะเจ
บุคคลที่ติดต่อ
นายหะยีหวัง  หัดขะเจ  
 
ที่อยู่ 34 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านยาบี ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายหะยีหวัง หัดขะเจ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 บ้านยาบี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทำการเกษตรในรูปแบบการเกษตรยั่งยืน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายมือละ มะแซสะอิ
บุคคลที่ติดต่อ
นายมือลี  มะแซสะอิ  
 
ที่อยู่ 234 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านค่าย ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายมือละ มะแซสะอิ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 2 บ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นทำการเกษตรแบบผสมผสาน จำนวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน แรงงานในครัวเรือน 2 คน สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำขัง อดีตที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ทำนายกระดับพื้นที่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายบุญมี วงศ์เขื่อนแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญมี  วงศ์เขื่อนแก้ว  
 
ที่อยู่ 158/51 ม. 4 ต. โฆษิต อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายบุญมี วงศ์เขื่อนแก้ว อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 158/51 หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร 6 ไร่
ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 4 คน แรงงานในครัวเรือน 4 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์องค์กรชุมชนหมู่บ้านทอนอามาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายอานาพี  ยูโซ๊ะ  
 
ที่อยู่ 347 ม. 11 ต. โคกเคียน อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ศูนย์องค์กรชุมชนหมู่บ้านทอนอามาน เป็นศูนย์รวมทุกกลุ่มองค์กร หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


<| | 1 | 2 | 3 | |>