ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมหางกระรอก
บุคคลที่ติดต่อ
นางชมพู  พัฒนไพบูลย์ศักดิ์  
 
ที่อยู่ 116 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านสนวนใน ต. สนวน อ. ห้วยราช จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์โรงสีบ้านส้มกบ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสงี่ยม  แสนมณี (ประธาน)  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. มะเฟือง อ. พุทไธสง จ. บุรีรั 31120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2449 โดยมีราษฎรกลุ่มแรกได้อพยพมาจากบ้านมะเฟือง นำโดย หลวงมหาดไทย ( ม่วง เจริญไธสง ) นายลู กาวไธสง
นายเพชร วัฒนานุสิทธิ์ นายอุ้ย เจ้ยไธสง เนื่องจากเห็นว่าบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบันมีภูมิประเทศที่เหมาะสม มีแหล่งน้ำธรรมชาติมากมาย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกผักปลอดสาร
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมยศ  กวางรัตน์ (กำนันตำบลพุทไธสง)  
 
ที่อยู่ ม. 13 หมู่บ้าน บ้านแดง ต. พุทไธสง อ. - จ. บุรีรั 31120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษบนที่ดินกว่า 15 ไร่ มีสมาชิก 30 ครัวเรือน โดยแบ่งการใช้ดินตามกลุ่มครัวเรือน ประมาณ 2 งาน / สมาชิก 1 คน
โดยใช้ที่ดินสาธารณะของชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบต เพื่อใช้จัดระบบการปลูกผัก โดยได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยเรื่องการประยุกต์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสง  มาลี (กำนันตำบลบ้านยาง)  
 
ที่อยู่ ม. 5 หมู่บ้าน บ้านหัวสะพาน ต. บ้านยาง อ. พุทไธสง จ. บุรีรั 31120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากที่มีการเก็บข้อมูลครัวเรือน มาทำแผนชุมชนแล้ว ได้เกิดการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน โดยกรมวิชาการเกษตรคัดเลือกเกษตรกร 10 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านบ้านหนองแม่มด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศรี  ทองหล่อ  
 
ที่อยู่ 1 ม. 10 ต. ร่อนทอง อ. สตึก จ. บุรีรั 31150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ที่ผ่านมาประชาชนในชุมชนอาศัยกู้ยืมเงินจากนายทุนมาทำการใช้จ่าย จนเกิดปัญหาเกิดยึดที่นา โดยนายทุนยึดดอกเบี้ยที่แพง
จึงมีการรวมตัวกันออมทรัพย์ในชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนม่วงหวาน - โคกเจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองคำ  แจ่มใส  
 
ที่อยู่ 15 ม. 15 ต. จันดุม อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรั -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ม่วงหวาน - โคกเจริญ ตำบล จันดุม
อำเภอ พลับพลาชัย จังหวัด บุรีรัมย์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 157 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ฟื้นฟูอาหารช้างป่า
บุคคลที่ติดต่อ
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. บุรีรั -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2544 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านที่ไม่ยอมหยุดเรียนรู้
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อสุทธินันท์  ปรัชญพฤท  
 
ที่อยู่ 34 หมู่บ้าน บ้านปากช่อง ต. สนามชัย อ. สตึก จ. บุรีรั -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิด พ.ศ. ๒๔๙๑ ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี เป็นชาวสตึกตั้งแต่เกิด อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ บ้านปากช่อง ต.สนามชัย อ. สตึก จ.บุรีรัมย์ พ่อแม่มีอาชีพทำไร่ทำนา ครอบครัวมีฐานะปานกลาง ไม่ถึงกับเดือดร้อน สามารถส่งลูกเรียนได้ตามต้องการ มีพี่น้อง ๖ คน แต่งงานกับคุณฉวี มีลูกชาย ๒ คน และลูกสาว ๒ คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้านนักคิด นักพูด นักปฏิบัติ
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อคำเดื่อง  ภาษี  
 
ที่อยู่ 40 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านโนนขวา ต. หัวฝาย อ. แคนดง จ. บุรีรั 31150
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิดปี ๒๔๙๕ เป็นลูกคนที่ ๖ ของพ่อไพรและแม่สี แต่งงานกับนางอมร ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านหนองแก ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มีลูกชาย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านนักจัดการ
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อผาย  สร้อยสระกลาง  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน สร้อยสระกลาง ต. โคลล่าม อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรั -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิดปี ๒๔๗๓ ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี เป็นบุตรคนที่ ๔ จากพี่น้อง ๗ คน ของพ่อชา และแม่สอน สร้อยสระกลาง เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ ที่ โรงเรียนวัดบ้านสระคูณ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>