ข้อมูลทั้งหมด  32    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหน่อไม้อัดปี๊บ
บุคคลที่ติดต่อ
นางประทุมพร  ศรีวงศ์  
 
ที่อยู่ 132 ม. 7 ต. น้ำแวน อ. เชียงคำ จ. พะเยา 56110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากเมื่อหมดฤดูดำนา ชาวบ้านในชุมชนมักจะไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ประกอบกับในชุมชนบ้านแม่ต๋ำท่าข้าม
ติดกับป่าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากิน ดำรงชีพของชาวบ้าน หลายๆ ชุมชน เพราะป่าผืนนี้มีความอุดมสมบูรณ์พืชพรรณธัญญาหาร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายพงษ์สวัสดิ์  สมคิด  
 
ที่อยู่ 68 ม. 2 ต. ขุนควร อ. ปง จ. พะเยา 56140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 41 แรกๆ มีสมาชิกที่ออมเงินเพียง 25 หุ้น ออมเงินหุ้นละ 20 บาท/เดือน
ระยะหลังสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 80 กว่าหุ้นพอมาถึงปลายปี 47 กลุ่มได้คืนเงินต้นและแบ่งเงินปันผลคืนให้สมาชิกกลุ่ม และกลุ่มก็เริ่มรับสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางต๋อย  จูลพงษ์  
 
ที่อยู่ 20 ม. 12 ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 56140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อนจัดตั้งกลุ่มการพัฒนาชุมชนให้ความรู้ในการรวมตัวกันช่วยเหลือกัน ชี้แนวทางการดำเนินกิจกรรม จึงได้มีความคิดริเริ่มจัดตั้งขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์ บ.ศรีดอนแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นางวัน  ชัยวร  
 
ที่อยู่ 83 ม. 8 ต. ห้วยลาน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 56120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเกิดขึ้นจากสมาชิกรวมตัวกันแล้วก็มีการออมทรัพย์ ต่อมาได้นำเงินออมทรัพย์มาจัดทำหน่อไม้อัดปีบ โดยดำเนินงานในกลุ่ม
เพื่อจำหน่ายหน่อไม้อัดปีบมาเป็นรายได้ของกลุ่มอีกทางหนึ่ง ในเมื่อหมดฤดูทำหน่อไม้แล้วทางกลุ่มก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ แชมพูและ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่เหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางพิสมัย  สมศรี  
 
ที่อยู่ 68 ม. 2 ต. หนองหล่ม อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 56120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มครั้งแรก 1 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยกรรมการพัฒนาชุมชน อ.ดอกคำใต้ แนะนำให้จัดตั้งโดยมีสมาชิกกลุ่มครั้งแรก 30 คน
มีการออมเงินทุกวันที่ 1 ของเดือนๆ ล ะ 20 บาท / คน ปี 2545 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 6 คน รวมเป็น 36 คนทางกลุ่มทำการออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์สังคมพัฒนาบ้านปาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายปั๋น  จิตมะโนน  
 
ที่อยู่ 75 ม. 9 ต. คือเวียง อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 56120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อ พ.ศ. 2532 ได้ตั้งกลุ่มเลี้ยงวัวครั้งแรก ต่อมา พ.ศ. 2533 ได้มีการออมข้าวเปลือกขึ้นมาอีก 1 กิจกรรม ต่อมา พ.ศ. 2534 ได้มี
การสงเคราะห์งานศพอีก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านปงสนุกใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศักดิ์  วิรัตน์  
 
ที่อยู่ 24/1 ม. 10 ต. ห้วยยางขาม อ. จุน จ. พะเยา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ 10 ตำบล ห้วยยางขาม
อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 190 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ห้วยยางขาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายอินปั๋น  บุญศรี  
 
ที่อยู่ 115 ม. 1 ต. ห้วยยางขาม อ. จุน จ. พะเยา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ห้วยยางขาม ตำบล ห้วยยางขาม
อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 108 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอุปกรณ์สีข้าว
บุคคลที่ติดต่อ
คุณมุกดา  อินต๊ะสาร  
 
ที่อยู่ 19 ม. 9 ต. คือเวียง อ. ดอกคําใต้ จ. พะเยา -
เครือข่าย :  ชุมชนโรงสีมือหมุน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มตั้งแต่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพในการทํานาและมีการนําเอาข้าวไปสียังโรงสีทั่วไป แต่ข้าวที่นําไปสีนั้นไม่ค่อยได้คุณภาพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านต๊ำม่อน
บุคคลที่ติดต่อ
นายโต  ใจลา ประธานกลุ่ม  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. บ้านต๊ำ อ. เมือง จ. พะเยา -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านต้ำม่อน มีที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านต้ำ อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา สมาชิกกลุ่มได้รวมตัวกัน เพื่อขออนุญาติผลิตสุรากลั่นหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายอนุญาติ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>