ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อผลผลิตแปรรูปอาหาร
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมบูรณ์  แก้วสีขาว  
 
ที่อยู่ - ม. 4,7,18 หมู่บ้าน ศาลากลางบ้าน บ้าน ต. ลาดพัฒนา อ. เมือง จ. มหาสาร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพทำแคร์ไม่ไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนวย  ชาลง  
 
ที่อยู่ 128 ม. 6 ต. แวงน่าง อ. เมือง จ. มหาสาร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอบ้านหนองเขื่อนช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
นางไสว  สุจันทร์  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน ศูนย์รวมรวมผลิตภ ต. ท่าสองคอน อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนา
บุคคลที่ติดต่อ
นาย  เรียบ ดวงกันยา  
 
ที่อยู่ 10/9 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านแบก ต. นาทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านแบก
บุคคลที่ติดต่อ
นายมงคล  บริสุทธิ์  
 
ที่อยู่ 248 ม. 1 ต. นาทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านแบก ตำบล นาทอง
อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 447 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนสาธิตการตลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญลำ  กงจันทร์  
 
ที่อยู่ - ม. 2 ต. เลิงแฝก อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องด้วยชุมชนของหมู่บ้าน จัดตั้งกันขึ้นมาเอง เพื่อเป็นหน่วยงานที่รองรับการสนับสนุน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัวน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุขนิรันดร์  จันทร์ศักดา  
 
ที่อยู่ 144 ม. 4 หมู่บ้าน หนองบัวน้อย ต. ขามเรียน อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการเห็นความสำคัญทางการศึกษา และการพัฒนาอาชีพที่ขาดทุนทรัพย์ ต้องแบกภาระหนี้นายทุน และการกู้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแฮ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสายชล  ญาติไธสง  
 
ที่อยู่ 103 ม. 5 ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากกลุ่มแม่บ้าน ต้องการอาชีพเสริมหลังจากหมดฤดูกาลทำนา ด้วยการทอผ้าไหม แต่ไม่มีการรวมตัวกัน เมื่อพัฒนากรชุมชนได้เข้ามาให้คำแนะนำจึงมีการรวมกลุ่มกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ร้านค้า/ศูนย์สาธิตการตลาด/วิสาหกิจชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสาท  บูรภักดิ์  
 
ที่อยู่ 66 ม. 13 หมู่บ้าน บ้านโนนเกษตร ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การจัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 มีสมาชิกแรกเริ่ม 45 คน ต่อปี 2544 - 2548 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 116 คน สมาชิกทุกคนก็ถือสัจจะเป็นหลัก
ทุกต้นเดือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสิทธิศักดิ์  ปิดทาตานัง  
 
ที่อยู่ 1 ม. 2 ต. หนองกุง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ประวัติการจัดตั้งกลุ่มเกษตรทำนา จัดตั้งเมื่อได้รับโครงการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2545
ได้รับการอนุมัติจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำนา เพื่อขอการสนับสนุนจาก อบต. เป็นเงินหมู่บ้านละ 100,000 บาท มีสมาชิก 36 คน กู้ยืมเงินไปลงทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>