ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ศรีสวัสดิ์2
บุคคลที่ติดต่อ
นางวิมาลา  จงรักษ์  
 
ที่อยู่ 38 ถ.ธรรมวงศ์สวัสดิ ม. - ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อดีตได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะขึ้นในชุมชนตั้งมาได้ประมาณ 7 เดือน ก็ทำการปล่อยกู้และก็ล้มเหลว เพราะคนในชุมชนกู้ไปแล้วก็ไม่คืนเงินกู้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองหลวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสม  คุณโน  
 
ที่อยู่ 1 ม. 19 ต. เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มนี้มีการประชุมร่วมกันทั้งหมู่บ้าน เพื่อเสนอแนวความคิดในที่ประชุม เพื่อจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้น และที่ประชุมก็เห็นด้วยให้มีการจัดตั้งขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอีเบ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
อบต.บุญนิตย์  กลับสุข  
 
ที่อยู่ 54 ม. 8 ต. ราษฎร์พัฒนา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการแนะนำจากพัฒนาชุมชนให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต และมีการจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2541
โดยมีสมาชิกครั้งแรก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านราษฏร์เจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำพันธ์  พลหาวงษ์  
 
ที่อยู่ 8 ม. 13 ต. ราษฎร์พัฒนา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านราษฎรได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นปีพ.ศ. 2541 คือแยกออกมาจากหมู่ที่ 1 บ้านป่ากุง เพราะได้แยกหมู่บ้าน
ออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านราษฎร์เจริญ ม.13 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พอแยกหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิมมา  จิตคติ  
 
ที่อยู่ 40 ม. 21 ต. เม็กดำ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชุมชน หรือบ้านน้อยพัฒนา แยกออกมาจากบ้านแก่นท้าวหมู่ 2 เมื่อปี 2538 โดยนายทองสุข แก้วสวัสดิ์ ซึ่งเห็นว่าเป็นที่พอใจ
และความต้องการของชุมชนเนื่องจากบ้านแก่นท้าวใหญ่ยากในการปครองและช้าในการทำงานในเรื่องต่างๆ และทางราชการเห็นเหมาะสม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุบผา  สวัสดิ์ผล  
 
ที่อยู่ 110 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านดงเย็น ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ได้รับเงินสนับสนุนจากศูนย์ศึกษานอกรงเรียน อ.พยัคฆภูมิพิสัย 3,000 บาท มีสมาชิก 32 คน
และสมาชิกในกลุ่มก็ออกหุ้นกันคนละ 100 บาท รวมแล้ว 6,200 บาท และปีต่อมาวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544 ได้รับเงินสนับสนุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านค่ายนุ่น
บุคคลที่ติดต่อ
นายยศ  โคเทพ  
 
ที่อยู่ 7 ม. 3 ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการเข้าร่วมประชุมกับ กศน. ถึงผลสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มต่างๆ และแนวทางแก้ไข จึงนำความรู้กลับมาจัดตั้งกลุ่มสห...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองยาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเปรมชัย  สุบรรทม  
 
ที่อยู่ 173 ม. 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านหนองยาง ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
องค์กรนี้มาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยาง เป็นแม่ข่ายของกลุ่มโรงสี ก่อตั้งจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ได้
ทุนจาก SIF และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาสมทบก่อสร้าง เพื่อบริการประชาชนฟรี รายได้ขายปลายข้าว และรำมา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนสำราญ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสัมผัส  หัดที  
 
ที่อยู่ 103 ม. 8 ต. บ้านหวาย อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้ง 30 ก.ย. 2534 ในรูปกลุ่มสะสมออมทรัพย์ประจำชุมชนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องการเงิน สมาชิกเริ่มจัดตั้ง 115 คน
เงินสะสมค่าหุ้น 1,870 บาท เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2537 เจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัด มาให้การอบรม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านหนองหิน หมู่ 3
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวสุนิสา  อะนันต์  
 
ที่อยู่ 76 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านหนองหิน ต. โคกก่อ อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
นับตั้งแต่ปี 2541 เคยมีการฝากออมทรัพย์มาแล้ว แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก แต่เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้รับแจ้งจากกรรมการพัฒนาชุมชน
ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สัจจะขึ้นในหมู่บ้าน จึงได้มีระเบียบข้อบังคับขึ้นภายในกลุ่มสมาชิกทุกคนรับทราบข้อระเบียบนั้น และได้ถือปฎิบัติ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>