ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานไม้ไผ่หวาย
บุคคลที่ติดต่อ
บุษบา  ละออ / หาญ ทองกรณ์(ที่ปรึกษาและเหรัญญิก)  
 
ที่อยู่ 49,59 หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง ต. บางไทรใหญ่ อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองแอก
บุคคลที่ติดต่อ
ม้าย  บางทราย/จันทิมา (ประธาน)  
 
ที่อยู่ 34/1 หมู่บ้าน บ้านหนองแอก ต. บางไทรใหญ่ อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย บ้านโนนน้ำคำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางลำไย  มหาอุดม  
 
ที่อยู่ 57 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านโนนน้ำคำ ต. หนองสูงเหนือ อ. หนองสูง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านท้วยทราย ม.9
บุคคลที่ติดต่อ
แม่ญาสินธ์  เสียงสร  
 
ที่อยู่ 195 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านท้วยทราย ต. ดำชะอี อ. ดำชะอี จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิต
บุคคลที่ติดต่อ
ไพรัช  นาโสก ประธาน / นางพูลสนม พลเทียบ รอง  
 
ที่อยู่ 89 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านกกแดง ต. กกแดง อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรศูนย์รวมน้ำใจเกษตรทฤษฎีใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นางบัวเฮียง  ตรงดี , นายอติศักดิ์ สุขรี่  
 
ที่อยู่ 55 ม. 9 ต. โพนงาม อ. คำชะอี จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีหัตถกรรรมบ้านโป่งเป้า
บุคคลที่ติดต่อ
สิมมา  ผาสุข  
 
ที่อยู่ 179 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านโป่งเป้า ต. โนนทราย อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคำพอกหมู่ 5,10
บุคคลที่ติดต่อ
นายเดช  เรทะนู  
 
ที่อยู่ 168 ม. 5 ต. โนนยาง อ. หนองสูง จ. มุกดาห 49160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อาการผลิตบ้านคำนอกหมู่ 5,10 ตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อปีพ.ศ. 2528 อยู่ได้ 3 ปี ก็ล้มเนื่องมาจากไม่ได้รับ
ความสนใจเท่าที่ควรจนเมื่อปีพ.ศ. 2532 ได้รวมตัวตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นมาใหม่มีกรรมการ 6 คน มีสมาชิกก่อตั้ง 42 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายหัตถกรรมผ้าพื้นเมือง และแปรรูปผลิตภัณฑ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุดาวณิชย์  วังคะฮาต  
 
ที่อยู่ 62 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านกกไฮ ต. คำชะอี อ. คำชะอี จ. มุกดาห 49110
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จากการดำเนินงานของกลุ่มที่ผ่านมาการผลิตสินค้าไม่พอกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องอาศัยสินค้าจากกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านภู
บุคคลที่ติดต่อ
นายทรง  กลางประพันธ์  
 
ที่อยู่ 24/1 ม. - ต. บ้านเป้า อ. หนองสูง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านภู ตำบล บ้านเป้า
อำเภอ หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 250 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>