ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้า บ.เหล่าคราม กลุ่มที่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นางค้อม  ป้อมหิน ป้านงลักษณ์  
 
ที่อยู่ 32 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านเหล่าคราม ต. คำอาฮวน อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านนิคมทหารผ่านศึก
บุคคลที่ติดต่อ
อริพร  เสนาะ  
 
ที่อยู่ 58 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านนิคมทหารผ่าน ต. ดงหมู อ. หว้านใหญ่ จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานไม้ไผ่หวาย
บุคคลที่ติดต่อ
บุษบา  ละออ / หาญ ทองกรณ์(ที่ปรึกษาและเหรัญญิก)  
 
ที่อยู่ 49,59 หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง ต. บางไทรใหญ่ อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองแอก
บุคคลที่ติดต่อ
ม้าย  บางทราย/จันทิมา (ประธาน)  
 
ที่อยู่ 34/1 หมู่บ้าน บ้านหนองแอก ต. บางไทรใหญ่ อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย บ้านโนนน้ำคำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางลำไย  มหาอุดม  
 
ที่อยู่ 57 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านโนนน้ำคำ ต. หนองสูงเหนือ อ. หนองสูง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านท้วยทราย ม.9
บุคคลที่ติดต่อ
แม่ญาสินธ์  เสียงสร  
 
ที่อยู่ 195 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านท้วยทราย ต. ดำชะอี อ. ดำชะอี จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิต
บุคคลที่ติดต่อ
ไพรัช  นาโสก ประธาน / นางพูลสนม พลเทียบ รอง  
 
ที่อยู่ 89 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านกกแดง ต. กกแดง อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านภู
บุคคลที่ติดต่อ
นายทรง  กลางประพันธ์  
 
ที่อยู่ 24/1 ม. - ต. บ้านเป้า อ. หนองสูง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านภู ตำบล บ้านเป้า
อำเภอ หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 250 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน
บุคคลที่ติดต่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. มุกดาห -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรศูนย์รวมน้ำใจเกษตรทฤษฎีใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นางบัวเฮียง  ตรงดี , นายอติศักดิ์ สุขรี่  
 
ที่อยู่ 55 ม. 9 ต. โพนงาม อ. คำชะอี จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>