ข้อมูลทั้งหมด  23    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนสหกรณ์ร้านค้าบ้านหนองจาน
บุคคลที่ติดต่อ
นางพิมพร  ปิ่นคำ  
 
ที่อยู่ - ม. 10 ต. นาสะไมย์ อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กองทุนสหกรณ์ร้านค้าของหมู่บ้านหนองจานหมู่ที่ 10 ตำบลนาละไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร เกิดจากแนวความคิดของราษฏร โดยมีการประชุมปรึกษาหารือแล้วระดมทุนจากสมาชิก จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2538 จัดตั้งเป็นสถานที่เฉพาะมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเมืองยโสธร
บุคคลที่ติดต่อ
นายแดง  คณะสุข  
 
ที่อยู่ 65 ม. - ต. ในเมือง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการตื่นตัวของคนในชุมชนจากวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ค่าครองชีพสูง ลูกหลานถูกเลิกจ้างการค้าขายฝืดเคือง ทุนหมุนเวียน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนยโสธร (เกษตรกรทางเลือกยโสธร)
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญส่ง  มาตขาว  
 
ที่อยู่ 147 ม. 4 ต. กำแมด อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทิศทางการส่งเสริมด้านการเกษตรนโยบาย และแผนพัฒนาประเทศผิดพลาดเกิดภาวะสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ดิน น้ำ ป่า เกิดปัญหาเกษตรกร
เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี เกษตรกรกลุ่มหนึ่ง จึงรวมตัวกันเพื่อหาทางออกค้นหาสาเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าปัญหา และสาเหตุเกิดจากการใช้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>