ข้อมูลทั้งหมด  23    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายมั่น สามสี ด้านเกษตรกรรม (เกษตรอินทรีย์)
บุคคลที่ติดต่อ
นายมั่น  สามสี  
 
ที่อยู่ 57 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านโสกขุมปูน ต. นาโส่ อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นายมั่น สามสี ด้านเกษตรกรรม (เกษตรอินทรีย์) 57 หมู่ 2 บ้านโสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 โทรศัพท์ (045) 713-630
ครูมั่น สามสี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปข้าว ชมรมรักษ์ธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
อาจารย์ก่อ  สีทาน้อย และอาจารย์เยี่ยมยอด ศรีมันตะ  
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน บ้านโสกขุมปูน ต. นาโส่ อ. กุดชุม จ. ยโสธร -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคตะวันออกเฉียงเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ใน ปีพ.ศ. 2523 ชาวบ้านที่บ้านโสกขุมปูนมีการโสเหล่ก่อตั้งร้านค้าชุมชน หรือสหกรณ์ร้านค้าชุมชน โดยมีอาจารย์ก่อ สีทาน้อย และอาจารย์เยี่ยมยอด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านท่าลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกรียงศักดิ์  เวฬุวนารักษ์  
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน บ้านท่าลาด ต. นาโส่ อ. กุดชุม จ. ยโสธร -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคตะวันออกเฉียงเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2526 หมอยาพื้นบ้านและชาวบ้านที่สนใจสมุนไพร ในอำเภอกุดชุม ได้ร่วมกันก่อตั้ง ?ชมรมหมอยาพื้นบ้าน และผู้สนใจสมุนไพร อ.กุดชุม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | |>