ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์จักรสานบ้านเชียงใหม่พัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายโอภาส  แก้วขอนแก่น  
 
ที่อยู่ 35 ม. 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านเชียงใหม ต. เชียงใหม่ อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ 45230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์จักสาน เมื่อ ปี 2541 มีจำนวนสมาชิก 30 คน ร่วมกันหุ้นคนละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ผสมผสานบ้านเชียงใหม่ หมู่ 10
บุคคลที่ติดต่อ
นางเม็ง  พัฒนโชติ  
 
ที่อยู่ 44 ม. 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านเชียงใหม ต. เชียงใหม่ อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ 45230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อกู้-ยืมเงิน มาตั้งแต่ปี 2540 จนมาเป็นกลุ่มที่มีเงินทุนจำนวนมาก และทำกลุ่มทอผ้าไหมมาเพิ่มเติม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ศรีวิไล
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสน  วงษ์คำแก้ว  
 
ที่อยู่ 9 ม. 13 ต. ขามเบี้ย อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ 45230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านศรีวิไล ได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อหาทางช่วยเหลือตัวเอง จึงตกลงกันรวมกันลงทุนมารวมกันใครมีมากออกมาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์สตรีสัมพันธ์บ้านภูเขาทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเคนน้อย  สุ่มมาตย์  
 
ที่อยู่ 78 ม. 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านภูเขาทอง ต. คำพอุง อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ 45230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แต่ก่อนที่ตั้งองค์กรหรือกลุ่มได้รับการแนะนำจากองค์กรชุมชนว่าให้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา ชื่อองค์กรกลุ่มออมทรัพย์สตรีสัมพันธ์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านสัมโรง หมู่ที่ 2
บุคคลที่ติดต่อ
นางนิภา  สัจจา  
 
ที่อยู่ 87 ม. 2 ต. เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ 45150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านสำโรง หมู่ที่ 2 จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยการรวมกลุ่มของแม่บ้านภายในหมู่บ้านครั้งแรก
จำนวน 2.34 คน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ยังไม่มีทุนทรัพย์ดำเนินการ จึงร่วมมือกันเก็บเงินออมทรัพย์จาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านอุ่มเม่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดร  พันธ์พานิชย์  
 
ที่อยู่ 26 ม. 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านอุ้มเม่า ต. เหล่าหลวง อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ 45150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาชักชวนประชุมแนะแนวทางการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านเป็นธนาคารแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินงานโดยคณะกรรมการมีการประชุม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์คุ้มน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นางศิรินภา  โกฏแสน  
 
ที่อยู่ 28 ม. 14 ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ 45150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์ ม.14 เป็นการประสานต่อ เพราะกลุ่มแรกไม่มีการประสานงาน เ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่9
บุคคลที่ติดต่อ
นางนิ่มนวล  ชุมวัน  
 
ที่อยู่ 69 ม. 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านหนองสระ ต. หินกอง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ 45130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 จากชาวบ้าน บ้านหนองสระ หมู่ที่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการนำของนางนิ่มนวล ชุมวัน ซึ่งแรกเริ่มการจัดตั้งมีสมาชิกในกลุ่มไม่มากนัก และค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านสว่าง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสงวน  บุญจวง  
 
ที่อยู่ 39 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านสว่าง ต. ศรีสว่าง อ. โพนทราย จ. ร้อยเอ 45240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อปีพ.ศ. 2535 ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาชุมชน ให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์การจัดตั้งเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2535
โดยมีสมาชิกครั้งแรก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>