ข้อมูลทั้งหมด  35    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านยุบเสลี่ยง ม.2
บุคคลที่ติดต่อ
นายเฉลิม  ทดชาญ  
 
ที่อยู่ 11 ม. 2 ต. กุดตาเพชร อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี 15190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลได้มาให้ข้อมูล เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ และให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ไว้เพื่อเป็นกองทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านบางขันหมาก
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนาจ  ครุฑบุญ  
 
ที่อยู่ 21 ม. 4 ต. บางขันหมาก อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 15000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ได้มีการรวมกันจากบุคคลหลายคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลบางขันหมาก จำนวน 36 คน ที่ได้รวมกัน
จัดตั้งกุล่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชอนสมบูรณ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายไพศาล  สุขเพราะนา  
 
ที่อยู่ 76 ม. 4 ต. ชอนสมบูรณ์ อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี 15170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เมื่อปี 2527 ต่อมา ปี 2536 ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชอนสมบูรณ์ เมื่อ 23 มี.ค. 36 มีสมาชิก 23 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 85 คน สมาชิกฝากเงินออมทรัพย์เดือนละ 40 บาท เป็นอย่างต่ำฝากเกินได้ไม่จำกัดการประกอบอาชีพเสริมทอผ้า และต่อมากลุ่มทำเต้าเจี้ยว ทำปลาร้าและจำทำซีอิ้วจากถั่วเหลือง เริ่มแรกเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ 920 บาท ปัจจุบันเงินฝากเดือนละ 3-5พันบาท การจัดตั้งเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านใหม่พัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำเภา  วาระนุช  
 
ที่อยู่ 58 ม. 9 ต. หนองแขม อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี 15120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อจัดตั้งครั้งแรก มีสมาชิก 20 คน มีหุ้นจำนวน 317 หุ้น ๆ ละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 3170 บาท คณะกรรมการได้เปิดบัญชีเงินฝาก ที่ธนาคารกรุงไทย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มบ้านใต้วัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญธรรม  พิมพ์ทองงาม  
 
ที่อยู่ 44 ม. 3 ต. ถลุงเหล็ก อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี 15120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตั้งเป็นกลุ่มอาชีพเสริมหลังจากกา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวเขา หมู่ 10
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองแล่  ดวงจันทร์  
 
ที่อยู่ 39 ม. 10 ต. มหาโพธิ อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี 15240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านหัวเขาหมู่ที 10 ต มหาโพธิ์ แยกจากหมู่ 6 บ้านคลองปี 2525 และได้การช่วยจากภาครัฐแก่ผู้ด้อยโอกาส เรียกว่างบ กขคจ ปี 36 ฉะนั้นทางพัฒนาชุมชนจึงประชุมร่วมกับชุมชนหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคุ้งลาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายประยูร  สร้อยวงษ์  
 
ที่อยู่ 51/2 ม. 5 ต. ชอนสมบูรณ์ อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี 15170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สร้างศูนย์สาธิตการตลาดในหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้สมาชิกซื้อของใช้ในราคาถูก และใช้ศ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านใหม่ศรีคุณ
บุคคลที่ติดต่อ
นายบำรุง  แก่นแก้ว  
 
ที่อยู่ - ม. 9 ต. ชอนสมบูรณ์ อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี 15170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พัฒนาชุมชนได้เข้ามาอบรม และชี้แจงให้ประชาชนมีการออมทรัพย์ร่วมกันเพื่อให้ทุกคนรู้จักประหยัด และออมเงินรู้จักถึงสัจจะออมทรัพย์ร่วมกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บ้านโพนทอง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 7/2 ม. 6 ต. เชียงงา อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เอาไว้ให้ประชาชนในหมู่มีความอดออม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเกิด  สุวรรณ์  
 
ที่อยู่ 20 ม. 2 ต. หัวลำ อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี 15230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>