ข้อมูลทั้งหมด  44    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรที่สูงไทรทอง
บุคคลที่ติดต่อ
มีชัย  ดีมะกาน  
 
ที่อยู่ 48 ม. 17 หมู่บ้าน บ้านไทรทอง ต. สร้างค้อ อ. ภูพาน จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เลี้ยงโคพื้นบ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเพ็ง  รัตนะพันธ์  
 
ที่อยู่ 5/1 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านหนองบัวบาน ต. หนองบัว อ. นิคมนำอูน จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดไห ม.6
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญพา  ช่วงทิพย์  
 
ที่อยู่ 4 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านกุดไห ต. กุดไห อ. กุดบาก จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์อินแปง (กลุ่มเกษตรกรสวนอินแปง)
บุคคลที่ติดต่อ
ประหยัด  โพทุมพล  
 
ที่อยู่ 149/7 ม. 8 หมู่บ้าน บ.บัว ต. กุดบาก อ. กุดบาก จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กล่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านโนนประดู่
บุคคลที่ติดต่อ
เพ็ญจิตร  พวงประดิษฐ์ /ทะเบียนจันทร์มาหา  
 
ที่อยู่ 235 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ ต. เชียงสือ อ. โพนนาแก้ว จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพทอผ้าหมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติคราม (หม้อนิล)
บุคคลที่ติดต่อ
ระเบียบ  ตรงซิ  
 
ที่อยู่ 148 ถ.ระเบียบ ม. 4 ต. อากาศอำนวย อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติคราม
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญยง  เชื้อดวงผูย  
 
ที่อยู่ 13 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านโคกภูเก่า ต. โคกภูเก่า อ. ภูพาน จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวาใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
ป้าประภัสสร  ไตรทวี  
 
ที่อยู่ 31 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านวาใหญ่ ต. วาใหญ่ อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กล่มฝ้ายเข็มย้อมคราม
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูพร  ทองไช  
 
ที่อยู่ 43/1 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านโนนเรือ ต. นาหัวบ่อ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนหัวช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
ประรส  วิศรียา  
 
ที่อยู่ 3 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านโนนหัวช้าง ต. สร้างค้อ อ. ภูพาน จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>