ข้อมูลทั้งหมด  23    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองกระทุ่ม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมพงษ์  แสนยะมาตร์  
 
ที่อยู่ 170 ม. 6 ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเ 62130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเพื่อรวมทุน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินทรายสามัคคี
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนัส  อ้นพา  
 
ที่อยู่ 86 ม. 15 ต. ป่าพุทรา อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเ 62130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินทรายสามัคคี ซึ่งแยกออกมาจากหมู่ 6 เนื่องจากออกมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมมาตร บุญฤทธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 76 ม. 8 หมู่บ้าน ศรีวิไล ถ. กำแพงเพชร-พิจิตร ต. ไทรงาม อ. มหาชัย จ. กำแพงเ 62150
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นายสมมาตร บุญฤทธิ์ อายุ ๔๒ ปี อาชีพเกษตรกร บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ ๘ บ้านศรีวิไล ถนนกำแพงเพชร-พิจิตร ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร การศึกษา ระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ สิ่งที่ชี้นำหลักของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ในการป้องกันผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งต้องอาศัยกรอบแห่งความรู้ คู่การเป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจและการปฏิบัติ นายสมมาตร บุญฤทธิ์ พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดนนทบุรี ภรรยาชื่อ นางปราณี บุญฤทธิ์ มีบุตร ๒ คน เป็นชาย ๑ คน หญิง ๑ คน อายุ ๑๑ ปี และ ๕ ปี ตามลำดับสำเร็จการศึกษาในระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างโลหะวิทยา เมื่อจบการศึกษาแล้วประกอบอาชีพเป็นช่างโรงงานบริษัทในกรุงเทพฯ ต่อมาในปี ๒๕๔๐ ได้พิจารณาเห็นว่าชีวิตในเมืองหลวงแม้จะมีรายได้เดือนละประมาณเกือบสองหมื่นบาท และภรรยามีรายได้เดือนละประมาณหนึ่งหมื่นบาทก็ไม่เพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เพราะค่า่ครองชีพสูง รวมทั้งทำงานในโรงงานสุขภาพก็เสื่อมโทรมลงทุกวัน จึงได้ปรึกษากับภรรยาและตัดสินใจลาออกจากงานกลับมาอยู่บ้านที่กำแพงเพชร ซึ่งเป็นบ้านของภรรยาโดยมีที่ดินอยู่ประมาณ ๒ งาน เริ่มแรกด้วยการลงทุนเปิดปั๊มน้ำมันเล็กๆ เพื่อหารายได้ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านจะซื้อเป็นเงินเชื่อแล้วเรียกเก็บหนี้คืนกลับมาไม่ได้ จึงตัดสินใจไปขอที่ของพ่อตาซึ่งมีอยู่ประมาณ ๓๐ ไร่ มาทำเกษตร โดยในขณะนั้นใช้สารเคมีเป็นหลัก แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมีการพึ่งพาจากภายนอกตลอดเวลาทำให้มีต้นทุนสูง ด้วยอยากมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชน ในปี ๒๕๔๔ จึงได้สมัครลงเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต. และได้รับการคัดเลือกโดยปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ และเห็นว่าการช่วยเหลือชุมชนไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางราชการ จึงไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก อบต. และในเวลาเดียวกันนั้นได้รับการส่งเสริมจากนายอำเภอไทรงามให้ไปอบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกำแพงเพชร จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรของตน ประกอบกับเป็นคนที่สนใจศึกษาหาความรู้ ดังคำพูดที่ว่า ?อยากรู้ต้องไปดู? โดยเริ่มปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงศัตรูพืชมาเป็นการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักและสารไล่แมลงจากน้ำส้มควันไม้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเกษตรได้อย่างมาก ส่งผลให้มีผลกำไรมากขึ้น
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | |>