ข้อมูลทั้งหมด  71    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านวัดชัยศรีก้านเสียง ตามแนวพระราชดำริ
บุคคลที่ติดต่อ
นายโชติ  ทองหล่อ  
 
ที่อยู่ 99 ม. 9 ต. วังชัย อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่ 40140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2535 พระครูสุธีปริยัติโยดม เจ้าอาวาสวัดชัยศรี เจ้าคณะอำเภอน้ำพวง ไปร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ พร้อมรองศราตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรี จำนงค์ สมประสงค์ และอาจารย์วิโรจน์ ศิริอัฐ ประธานมูลนิธิชีวิตประเสริฐ โดยมีแนวคิดร่วมกันว่าหากนำเงินมาชื้อ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งบ่อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายประดิษฐ์  โนนวานไฟ  
 
ที่อยู่ 200 ม. 3 ต. ดงเมืองแอม อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่ 40280
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2526-2527 อำเภอเขาสวนกวางในขณะนั้นนับว่าเป็นพื้นที่สีแดง ทางราชการจึงได้จัดส่งกำลัง ตชด. และเจ้าหน้าที่หลาย
หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ และเกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางทุกหมู่บ้าน ก็ได้รับการพัฒนากันหลายด้าน หลายกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชาใบหม่อน บ้านโสกไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
นางประคลอง  บุญนาม  
 
ที่อยู่ 69 ม. 6 ต. ใหม่นาเพียง อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
นางเขียน  เคนจันทร์  
 
ที่อยู่ 34 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านหนองหอย ต. จระเข้ อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองนาคำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญทิพย์  บุตรโพธิ์ศรี  
 
ที่อยู่ 12 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ ต. บ้านโคก อ. กิ่งอำเภอหนองนาคำ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านตูม
บุคคลที่ติดต่อ
นางสังวาลย์  สมยา  
 
ที่อยู่ 107 ถ.ศรีธาตุประชาสร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บุคคลที่ติดต่อ
นางราตรี  จารย์โพธ์  
 
ที่อยู่ 171 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านหนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนสมนึก
บุคคลที่ติดต่อ
นางละออง  เลบ้านแท่น  
 
ที่อยู่ 55 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านโนนสมนึก ต. ต.บ้านแท่น อ. อ.ชนบท จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรรมทางเลือกภูมินิเวศขอนแก่นใต้-โคราชเหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเต็ม  ชัยลา  
 
ที่อยู่ - ม. 4 หมู่บ้าน บ้านดงบ้ง ต. คอนฉิม อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านสตรีหนองบัว หมู่ที่ 11
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุวรรณา  อนุสุเรนทร์  
 
ที่อยู่ 239 ม. 11 หมู่บ้าน บ้านหนองบัว ต. หนองบัว อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>