ข้อมูลทั้งหมด  74    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายปฎิพัทธ์ จำมี
บุคคลที่ติดต่อ
นายปฎิพัทธ์  จำมี  
 
ที่อยู่ 42 ม. 14 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายปฎิพัทธ์ บริเวณบ้านมีการปลูกไม้ผล มีโรงเรือนเลี้ยง เป็ด ไก่ ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มียุ้งข้าวอยู่ข้างๆบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสุริยะ คงมั่น
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุริยะ  คงมั่น  
 
ที่อยู่ 1314 ม. - ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายสุริยะ บริเวณบ้านไม่มีกิจกรรมใดเลย แปลงที่ทำการเกษตรก่อนหน้านี้ในการทำนาเคมีอยู่ แปลงที่อยู่เหนือ ยังมีการใช้สารเคมีอยู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแหลม ศรีพรหมทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายแหลม  ศรีพรหมทอง  
 
ที่อยู่ 7 ม. 3 ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมแปลงเกษตรนายแหลม เป็นที่นามีการทำนาใช้ปุ๋ยเคมี ในบริเวณบ้านมีไม้ผลและพืชผักสวนครัว มีการเลี้ยง เป็ด ไก่ วิธีเลี้ยงโดยธรรมชาติปล่อยให้หากินเอง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชาญ วิมุติกุล
บุคคลที่ติดต่อ
นายชาญ  วิมุติกุล  
 
ที่อยู่ 42 ม. 5 ต. .อู่โลก อ. ลำดวน จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวนายชาญ มีการทำเกษตรแบบเคมี แล้วยังมีการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก บริเวณรอบๆ บ้านมีฟางข้าว ไว้ให้วัว ควายกิน มีการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆหลากหลายชนิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายศิริชัย ชุ่มมีชัย
บุคคลที่ติดต่อ
นายศิริชัย  ชุ่มมีชัย  
 
ที่อยู่ 20 ม. 7 ต. ทมอ อ. .ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมแปลงเกษตรนายศิริชัย มีการทำนาใช้ปุ๋ยเคมี บริเวณที่อยู่อาศัยติดที่นา บริเวณบ้านเริ่มที่จะมีการปลูกไม้ผล เพราะพึ่งย้ายไปอยู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายนันโท สุปิงกลัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายนันโท  สุปิงกลัด  
 
ที่อยู่ 95 ม. 4 ต. แสลงพันธ์ อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนายนันโท มีการปลูกไม้ผลรอบๆบริเวณบ้าน เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะขาม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปลูกผักสวนครัว โรงเรือนเลี้ยงไก่และโรงเรือนเลี้ยงวัวอยู่ด้านหน้าบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมเกียรติ นิเลปิยัง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมเกียรติ  นิเลปิยัง  
 
ที่อยู่ 77 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
แปลงเกษตรนายสมเกียรติ มีการทำนาเชิงเดี่ยว ใช้ปุ๋ยเคมี ในนาข้างและยังมีการพึ่งปัจจัยภายนอก ระบบการผลิตยังไม่มีอะไร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางกรรณิการ์ นิยมเหมาะ
บุคคลที่ติดต่อ
นางกรรณิการ์  นิยมเหมาะ  
 
ที่อยู่ 183 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนางกรรณิการ์ ทำนาอย่างเดียวไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดเลย ยังมีการทำนาใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงนา บริเวณบ้านเริ่มที่จะมีการปลูกไม้ผล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสันติ ดำริห์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสันติ  ดำริห์  
 
ที่อยู่ 69 ม. 14 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนายสันติ มีการทำเกษตรแบบใช้ปุ๋ยเคมีมีการทำนาแบบเชิงเดี่ยวในบริเวณบ้านมีพื้นที่น้อย แต่ก็ยังมีไม้ผลและไม้ยืนต้นหลายชนิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอ้วน คุ้มแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายอ้วน  คุ้มแก้ว  
 
ที่อยู่ 6 ม. 14 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายอ้วนมีแปลงที่ทำการเกษตรกับบ้านเป็นแปลงเดี่ยวกัน ในการทำนามีการใช้สารเคมี จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการลดลงใช้เฉพาะ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>