ข้อมูลทั้งหมด  48    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาบ้านเฮา
บุคคลที่ติดต่อ
นายวานิชย์  บุตรี  
 
ที่อยู่ 333 ม. 11 ต. เสนางคนิคม อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเ 37290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการจัดตั้งของสมาชิกที่มาจากหลายอาชีพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคกระบือบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นายแสงจันทร์  โสคำภา  
 
ที่อยู่ 143 ม. 9 ต. นาเวียง อ. เสนานิคม จ. อำนาจเ 37290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ปัจจุบันอาชีพของประชากร ม.9 ต.นาเวียง อ.เสนานิคม ส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกข้าว แต่เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน
มีจำนวนไม่มากพร้อมกับไม่มีอาชีพอื่นๆ รองรับกลุ่มเลี้ยงโค และมีการรวมหุ้นจดทะเบียนกลุ่มเพื่อรองรับในการของบประมาณ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้า ม.9
บุคคลที่ติดต่อ
นางเนียง  เหมกัณฑ์  
 
ที่อยู่ 147 ม. 9 ต. นาเวียง อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเ 37290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากชาวบ้านโคกกลาง ม.9 ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา เมื่อเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วไม่มีอาชีพเสริมทางกลุ่มแม่บ้าน ม.9 จึงคิดรวมตัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรคำนกกก
บุคคลที่ติดต่อ
นางรุ่งเพชร  แรกเลียง  
 
ที่อยู่ 17 ม. 9 ต. โคกก่ง อ. ชานุมาน จ. อำนาจเ 37210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 มีสมาชิก 14 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 24,550 บาท จัดเป็นทุนซื้อปุ๋ยชีวภาพ ทำให้เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มในแต่ละ 2 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางวีรยา  ทองจัตตุ  
 
ที่อยู่ 38 ม. 4 ต. โคกกลาง อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากแรงผลักดันจากพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติได้จดหนังสือเป็นรูปเล่มมาให้ความรู้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
บุคคลที่ติดต่อ
นางจันทา  สุขกุล  
 
ที่อยู่ 2 ม. 4 ต. โคกกลาง อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. พ.ศ. 2545 ได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มสตรี ต.โคกกลาง เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท กลุ่มได้ใช้เงินจำนวนนี้มาซื้ออุปกรณ์ใน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแจ่วบอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางอ่อนตา  เย็นใจ  
 
ที่อยู่ 3 ม. 4 ต. โคกกลาง อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแจ่วบอง เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2543 ซึ่งได้แยกออกมาจากกลุ่มแจ่วฮ้อนปลาชะโด ของกลุ่มบ้านเหล่าน้อย ต.โคกกลม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรี
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญมา  อักษรพิมพ์  
 
ที่อยู่ 82 ม. 1 ต. เค็งใหญ่ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ 37240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเค็งใหญ่ หมู่ที่1 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท ทางกลุ่มได้นำมาซื้อปุ๋ยเคมี ให้กับสมาชิก โดยการจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกมีสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ร้านค้าชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวเจริญชัย  มาหา  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. จานลาน อ. พนา จ. อำนาจเ 37180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
โดยได้ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยยอมรับที่มติเสียงส่วนมากให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านชุมชนขึ้น ซึ่งให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมรู้จัก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโค
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิชัย  ศิลชาติ  
 
ที่อยู่ - ม. 6 ต. จานลาน อ. พนา จ. อำนาจเ 37180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้ร่วมกันตั้งกลุ่ม เมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นองค์กรแต่ไม่มีงบมาสนับสนุน แต่ในกลุ่มได้กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านมาเพื่อลงทุนซื้อวัวมาเลี้ยง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>