ข้อมูลทั้งหมด  25    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรบ้านนาหว้าเหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางนารี  สืบจันทา  
 
ที่อยู่ 47 ม. 2 ต. หนองสิม อ. เขมราฐ จ. อุบลรา 34170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเหนือ สมาชิกครั้งแรกจำนวน 20 คน ปัจจุบันสมาชิก 28 คน อาชีพหลักของสมาชิกทำนา และทำไร่มันสัมปะหลัง
โครงการเงินออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา สมาชิกทุกคนฝากเงินออมเข้าธนาคารออมสินทุกเดือน เพื่อฝากออมของสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรบ้านบาก
บุคคลที่ติดต่อ
นางแพงศรี  พิกุลทอง  
 
ที่อยู่ 127 ม. 6 ต. หนองผือ อ. เขมราฐ จ. อุบลรา 34170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านหมู่ที่ 6 ของอำเภอเขมราฐ ซึ่งมีแนวคิดตรงกัน เพื่อสร้างงานให้เกิดขึ้นหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน โนนเรืองศรี
บุคคลที่ติดต่อ
นายบัวรัตน์  นักลำทอง  
 
ที่อยู่ 4 ม. 11 ต. ยาง อ. น้ำยืน จ. อุบลรา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน โนนเรืองศรี ตำบล ยาง
อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 6127 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านทุ่งนาเมือง
บุคคลที่ติดต่อ
นายนารถ  ทาหอม  
 
ที่อยู่ 41 ม. 6 ต. นาโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม จ. อุบลรา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านทุ่งนาเมือง ตำบล นาโพธิ์กลาง
อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 211 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาอาชีพและสตรี
บุคคลที่ติดต่อ
นางเพลินจิตต์  ศรีสันต์  
 
ที่อยู่ 18 ม. 10 ต. ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลรา 34000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้ประชุมชาวบ้านปรึกษาหารือกัน เพื่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในชุมชน และจัดหาคณะกรรมการในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>