ข้อมูลทั้งหมด  68    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เลี้ยงโคบ้านทุ่งยาว
บุคคลที่ติดต่อ
นายวีระพงษ์  กันทะวงค์  
 
ที่อยู่ 36 ม. 7 ต. ศรีถ้อย อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความอยู่ดีกินดี มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน และให้ประชาชนมีความสามัคคีภายในหม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองบัวสรวยม.3 ต.ศรีถ้อย(โครงการแปรรูปสินค้าเก
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสงค์  สมุทรคราม  
 
ที่อยู่ 101 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านหนองบังสรวย ต. ศรีถ้อย อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกษตรอำเภอแม่สาย ได้เริ่มการจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัวสรวย จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2524 และเริ่มแปรรูปทางการเกษตร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านหล่ายลาว
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนัส  คำเย็น  
 
ที่อยู่ 35 ม. 12 ต. ท่าก๊อ อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มตั้งเมื่อปีพ.ศ.2541 โดยมีสมาชิกเพียง 42 คนเท่านั้น พอนานปีเข้าเริ่มมีผู้สนใจเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นแหล่งเงินทุนเบื้องต้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งยาว
บุคคลที่ติดต่อ
นายนพดล  เทพกิจ  
 
ที่อยู่ 36 ม. 7 ต. ศรีถ้อย อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งครั้งแรกเพื่อให้เงินหมุนเวียนในกลุ่มหรือในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีเงินกู้ยืมไปทำการเกษตร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์ชุมชนสันก้างปลา
บุคคลที่ติดต่อ
นายเครื่อง  กระทง  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. เจดีย์หลวง อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องด้วยประชาชนบ้านสันก้างปลา กลุ่มหนึ่งต้องการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ภายในหมู่บ้านด้านสวัสดิการเงินกู้ การรู้จักประหยัดอดออม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนฟื้นฟูพัฒนาสตรีบ้านทุ่งรวงทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางศิริชาติ  รักวงค์  
 
ที่อยู่ 62 ม. 11 ต. เวียงกาหลง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงร 57260
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งขึ้มเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2543 สมาชิกเริ่มแรก 55 คน กลุ่มมีความพร้อมเป็นทุนหมุนในกลุ่ม สมาชิกมีรายได้เพิ่มกลุ่มมี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทองทิพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางวิภารัตน์  นัยนา  
 
ที่อยู่ 20 ม. 10 ต. ศรีถ้อย อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รวมกลุ่มชุมชนในหมู่บ้านแล้ว จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารกลุ่ม ตอนแรกมีสมาชิก 61 คน ออมเงินกันคนละ 30 บาท/เดือน
โดยถือเป็นหุ้นๆ ละ 30 บาท แรกเข้ามีเงิน 930 บาท และทางกลุ่มก็ได้รับสมาชิกใหม่เรื่อยๆ จนบัดนี้มีสมาชิกอยู่ 110 คน มีเงินออม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางศรีเรือน  จันไชยศรี  
 
ที่อยู่ 90 ม. 8 ต. แม่พริก อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวริน ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยมีสมาชิก และคณะกรรมการรวม 56 คน
มีเงินออม 2,710 บาท แล้วได้ไปค้ำกู้เงิน กขคจ มาในปี 2544 จำนวน 280,000 บาท แต่แล้วไม่ได้มาบริหารเอง ได้ปล่อยยกไปให้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านแม่ขะจาน
บุคคลที่ติดต่อ
นางแสงจันทร์  ใจค่อง  
 
ที่อยู่ 376 ม. 1 ต. แม่เจดีย์ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงร 57260
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีการรวมกลุ่มกันมีจำนวน 25 คน และได้รับงบสนับสนุนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาส่งเสริมอาชีพ(การเพาะเห็ดหอม) แล้วจากนั้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่สุขสันต์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสิงห์  ล้านหล้า  
 
ที่อยู่ 107 ม. 11 ต. แม่ลอย อ. เทิง จ. เชียงร 57230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นนโยบายจากทางรัฐบาลโดยผ่านทางพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านมีการออมทรัพย์ มีคณะกรรมการหมู่บ้านทำ โดยพ่อหลวงสิงห์ ล้านหล้า
และคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการมีนายบุญ ธนู เป็นเหรัญญิก และมีการระดมทุนเพื่อการออมโดยเริ่มออมเป็นหุ้นๆ ละ 10 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>