ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองเพียร  ศรีสว่าง  
 
ที่อยู่ 70/1 ม. 3 ต. ท่ากว้าง อ. สารภี จ. เชียงใ 50140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว จัดตั้งเมื่อ 27 กันยายน พ.ศ. 2538 เดิมมีสมาชิก 130 คน และมีทุนจากการออกหุ้น
จำนวน 105,000 บาท จากนั้นก็ได้รับการสนับสนุน และคำปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐทั้งทางด้านเงินทุน เครื่องจักร และการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ตัดเย็บเสื้อผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางประทุม  มูลอ้าย  
 
ที่อยู่ 76 ม. 9 ต. ขัวมุง อ. สารภี จ. เชียงใ 50140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มก่อตั้งเริ่มแรกยืมจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมมาจากโรงงาาน ธารมิเชส อ.เมือง จ. เชียงใหม่ จำนวน 20 หลัง เอางานบริษัทมาทำแบ่ง
ค่าแรงกัน ช่วยกันทำงานได้ 3 ปี เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ มีการฝากเก็บ ลงหุ้นมีกำไรปันผลตอนสิ้นปี มีการขยายงานขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยงูใน
บุคคลที่ติดต่อ
นางวิจิตรา  คุณรักษา  
 
ที่อยู่ 106 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านห้วยงูใน ต. สันทราย อ. ฝาง จ. เชียงใ 50110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการเป็นกลุ่มพันสตรีประจำหมู่บ้าน จัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ต่อมาได้ประธานกลุ่มคือ นางอัมพร ทาราษ
ได้เข้าอบรมการเพาะเห็ดจากหน่วยงานเกษตรอำเภอ ได้จัดตั้งได้เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรขึ้นมา โดยแยกกลุ่มพันทาสตรีประจำหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่งใน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสายัญ  งบไธสง  
 
ที่อยู่ ม. 15 หมู่บ้าน บ้านโป่งใน ต. เวียง อ. ฝาง จ. เชียงใ 50110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ต้องการพึ่งตนเองต้องการให้สมาชิกเข้มแข็งมีประสิทธิภาพด้านการเงินมองเห็นว่าชุมชนมีความสามารถเช่น ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จักสาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่เมืองน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นางวัชโรบล  บิโข่  
 
ที่อยู่ 94 ม. 14 ต. แม่นาวาง อ. แม่อาย จ. เชียงใ 50280
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการร่วมกลุ่มระดมทุน เข้าหุ้นละ 10 บาท โดยความสมัครใจของสมาชิกก่อนที่จะมีการระดมทุน เนื่องจากสมาชิกได้กู้เงิน
นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยสูง และการประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มาจัดประชุม ชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มฯ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านท่าตอน
บุคคลที่ติดต่อ
ภคภรณ์  ภิลาศิริกุล  
 
ที่อยู่ 7 ม. 3 ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใ 50280
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แรกเริ่มก่อตั้งมีสมาชิก 42 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 268 คน โดยสร้างวินัย และความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ให้สมาชิกมีการออมเงินสัจจะทุกเดือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรปลูกกระเทียมพริก
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญชู  สวนพริก  
 
ที่อยู่ 16 ม. 6 ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใ 50280
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ตอนแรกต่างคนต่างทำต่างปลูกไม่เป็นกลุ่มใครใครปลูกไปเรื่อยๆ ไม่มีหัวหน้ากลุ่มเลย พอถึงปี 45 ทางสหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียม
อำเภอแม่อาย ได้มาแนะแนวว่าทางหมู่บ้าน ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อง่ายในการตรวจสอบ จึงได้มีกลุ่มเกษตรผู้ปลูกกระเทียม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมศรี  หน่อวงค์  
 
ที่อยู่ 326 ม. 8 ต. เวียง อ. ฝาง จ. เชียงใ 50110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้ก่อตั้งองค์กร เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 43 เพื่อส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในกลุ่ม ทางด้านการเกษตร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่พัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายแสวง  ดวงดี  
 
ที่อยู่ 34 ม. 11 ต. สันต้นหมื้อ อ. แม่อาย จ. เชียงใ 50280
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มในครั้งแรก 60 คน และเริ่มออมทรัพย์ โดยกำหนดให้ออมตั้งแต่ 30-300 บาท และให้เริ่มออมตั้งแต่วันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านสันป่าแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองเหรียญ  ธรรมสุทธิ์  
 
ที่อยู่ 157 ม. 4 ต. แม่สูน อ. ฝาง จ. เชียงใ 50110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยพัฒนาการอำเภอเริ่มแรกมีสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>