ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน กมาลุ้ลอิสลาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  จิ๊งะ  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ทรายกองดิน อ. คลองสามวา จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน กมาลุ้ลอิสลาม ม.5 ถนนประชาร่วมใจ ตำบล ทรายกองดิน
อำเภอ คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน (สัปบุรุษ) 200 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด1,000 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนมัสยิดคอยรุตตั๊กวา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมชาย  สมานตระกูล  
 
ที่อยู่ 34/3 ม. 5 ต. โคกแฝด อ. หนองจอกเขตดินแดง จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
1. ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน มัสยิดคอยรุตตั๊กวา ตำบล โคกแฝด อำเภอ หนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 133 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่ติดต่อ
ดร.  กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์  
 
ที่อยู่ 28 ม. - ถ. บางนา-ตราด ซ. บางนา-ตราด28 ต. บางนา อ. บางนา จ. กรุงเท 10260
เครือข่าย :  นิด้า     แหล่งที่มา :  นิด้า  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แพรนด้ากรุ๊ปเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีที่โดดเด่นในเรื่องของคุณภาพ เป็นบริษัทระดับโลกทั้งด้านโรงงานผลิตระดับนานาชาติ และเครือข่ายในการจำหน่าย แพรนด้ามีพนักงานช่างฝีมือระดับสูงมากกว่า 3,500 คน ในโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าแพรนด้าเป็นบริษัทผู้นำในการส่งออกอัญมณีของประเทศไทย ที่สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ทั้งหมดมากกว่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำเครื่องทองลงหิน
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสมคิด  ด้วงเงิน  
 
ที่อยู่ พหลโยธิน 47 ม. - ต. - อ. - จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  ชุมชนประดิษฐ์ไทรการ (โรงช้อน)     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เครื่องทองลงหินเป็นภูมิปัญญาดั่งเดิมของบรรพบุรุษไทย เป็นส่วนผสม ระหว่างดีบุกและทองแดง มีการทําเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการนําร่องการบริหารจัดการคุ้มครองทางสังคมสําหรับคนด้อยโอกาสและ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 962 ถ.กรุงเกษม ต. แขวงวัดโสมนัส อ. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเท 10100
เครือข่าย :  โครงการนําร่องการบริหารจัดการคุ้มครองทางสังคม     แหล่งที่มา :  สศช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
1) แผนพัฒนาฉบับที่ 9 ได้กําหนดแนวทางการปรับระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
บุคคลที่ติดต่อ
คุณณัฐวุฒิ    
 
ที่อยู่ 962 ถ.กรุงเกษม ต. ถนนกรุงเกษม อ. เขตป้อมปราบ จ. กรุงเท 10100
เครือข่าย :  เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่     แหล่งที่มา :  สศช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ เป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวม ยึดคนเป็นศูนย์กลางอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานการพัฒนา มุ่งให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มีระบบบริหารที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตดีมีความสุข และที่ สําคัญการทําเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ซึ่งจะนํ าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ จําเป็นจะต้องทํ าความเข้าใจและยึดถือในหลักการพื้นฐานสํ าคัญ 2 ประการอยู่เสมอ ซึ่งเปรียบเสมือนหลักปรัชญาพื้นฐานของการพัฒนาเมืองนาอยู่ชุมชนน่าอยู่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
ศูนย์คอมิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดำเนินงานโดย คณะกรรมการโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยพระราชทานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
จากความสำเร็จของโครงการนำร่องที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่าเด็กที่เข้าเรียนในโครงการ มีการพัฒนาความพร้อมและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยพระราชทานสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
จากความสำเร็จของโครงการนำร่องที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่าเด็กที่เข้าเรียนในโครงการ มีการพัฒนาความพร้อมและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
เป็นโครงการแรกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>