ข้อมูลทั้งหมด  51    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสู่ดิน  ชาวหินฟ้า  
 
ที่อยู่ 14 ม. 11 ต. วังน้ำเขียว อ. - จ. นครราช 30370
เครือข่าย :  กสิกรรมไร้สารพิษ     แหล่งที่มา :  เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 จากการรวมตัวของเกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียว เนื่องจากเล็งเห็นซึ่งปัญหาและโทษภัยของการใช้สารเคมีในการเกษตร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูปบ้านโนนพุทรา
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองพูลศรี  อุททา  
 
ที่อยู่ 27 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านโนนพุทรา ต. กระชอน อ. พิมาย จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านด่านเกวียน
บุคคลที่ติดต่อ
ศิริ  ถือกลาง  
 
ที่อยู่ 2/1 หมู่บ้าน บ้านด่านเกวียน ต. โตนด อ. โนนสูง จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานตะกร้าบ้านหมูสี
บุคคลที่ติดต่อ
นางเขม    
 
ที่อยู่ 22 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านหมูสี ต. พระพุทธ อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเติม  โตกลาง  
 
ที่อยู่ 84/4 ม. 1 ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ฉมวก
บุคคลที่ติดต่อ
นางเทียน  เพียรไธสง  
 
ที่อยู่ 41 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านใหม่ฉมวก ต. นิคม อ. พิมาย จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ผู้ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านไม้เรียม
บุคคลที่ติดต่อ
นายราเมศวร์  ทองภูมิ  
 
ที่อยู่ 101 ม. 27 ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีบ้านดอนชมพู
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญมี  แสงเรืองนาค  
 
ที่อยู่ 57/2 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านดอนชมพู ต. ดอนชมพู อ. โนนสูง จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพเพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมจิตร  เภาพาน  
 
ที่อยู่ 35 ม. 6 ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ. นครราช 30440
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 ได้มีการประชุมขึ้นในหมู่บ้าน โดยท่านผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศทางหอกระจายข่าว และชาวบ้านก็ได้มาร่วมกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรัพย์ทวี
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพิศ  เด่นดวง  
 
ที่อยู่ 32/111 ม. 17 ต. หนองน้ำใส อ. สีคิ้ว จ. นครราช 30140
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านทรัพย์ทวีเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่ เมื่อ18 ก.ค. 2540 มีอายุได้ 8 ปี โดยการนำของข้าพเจ้า นายสุพิศ เด่นดวง เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาเมื่อปี 2542 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>