ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มร้านค้าชุมชน ม. 3
บุคคลที่ติดต่อ
สุกัลยา  โอฬาร์กิจ  
 
ที่อยู่ 42/1 ม. 3 ต. เขาแก้ว อ. ลานสกา จ จ. นครศรี 8023
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สมาชิกกลุ่มสตรี ม. 3 ต. เขาแก้ว อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช รวมหุ้นลงท...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านบางกรูด
บุคคลที่ติดต่อ
บัณฑิต  เพ็ชรกรรณ์จันทร์  
 
ที่อยู่ 16 ม. 2 ต. บางพระ อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) ::
1. ) เพื่อให้มีการออมเงินในกลุ่มสมาชิก
2. ) ให้สมาชิกได้กู้เงินได้สะดวก ดอกเบี้ยไม่สูงมาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มไร่นาสวนผสม
บุคคลที่ติดต่อ
สมพงษ์  อุ้มชู  
 
ที่อยู่ 13 ม. 2 ต. เสือหึง อ. .เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
ทำเกษตรอย่างเดียวไม่ประสบค...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ 135 ม.3 บางพระ
บุคคลที่ติดต่อ
เรียง  ซิวเซ่ง  
 
ที่อยู่ 135 ม. 3 ต. บางพระ อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
1. จัดตั้งโดยสมาชิกรวมตัวกันในชุมชน รู้จักประหยัด ช่วยเหลือตนเอง เกิ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านนานอก
บุคคลที่ติดต่อ
สุนีย์  ราชสีห์  
 
ที่อยู่ 723 ม. 8 ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
- เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำชาวบ้านในชุมชนต้องการที่จะรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพื่อออมเงินเพียงเดือนละนิดหน่อย เ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรี(แม่บ้าน)
บุคคลที่ติดต่อ
วันเพ็ญ  ทิพย์รักษา  
 
ที่อยู่ 25/1 ม. 8 ต. เทพราช อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
โดยจังหวัดร่วมกับอำเภอฝ่ายพัฒนาเมื่อปี 2535 โดยจัดประชุมขึ้น ณ สภาตำบลเทพราช สมัยนั้นโดยให้ผู้ใหญ่บ้านนำสตรีเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านอู่ตะเภา
บุคคลที่ติดต่อ
ปรีดา  แก้วควรชุม  
 
ที่อยู่ 177/1 ม. 13 ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
- เกิดขึ้นได้เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำและได้มีการรวมตัวในชุมชนหมู่บ้านขึ้นและจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ตอนแรกมีเพียง 50 คน แต่ตอนนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น 78 คน และจะได้กู้ยืมหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรชาวนาบ้านคูเถร
บุคคลที่ติดต่อ
นภดล  ทองอยู่  
 
ที่อยู่ 18 ม. 2 ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
เนื่องจากราษฎรในหมู่บ้านมีความต้องการทีจะจัดตั้งขึ้น้เป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อจะได้มีความกลมเกลียวกัน ให้ได้ร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
เรณู  พุทธเสน  
 
ที่อยู่ 1/1 ม. 10 ต. คลองกระบื อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เกิดจากชาวบ้านไม่มีทุนต้องยืมเงินจากนายทุนดอกเบี้ยแพง ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มสตรีขึ้นในปี 2533 ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์โดยมีกรรมการพัฒนาสตรีเป็นแกนนำ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นเนียง
บุคคลที่ติดต่อ
อมพร  วงค์สุวรรณ  
 
ที่อยู่ 116 ม. 3 ต. : เทพราช อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
- เกิดจากแนวคิดของแกนนำและชาวบ้านในหมู่บ้านต้องการให้ชาวบ้านพบปะเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันและนำไปสู่ความเข้มแข็งแบบพึ่งพาตนเอง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>