ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านชุมมะนาว
บุคคลที่ติดต่อ
นางไพบูรณ์  แจ้งถิ่นป่า  
 
ที่อยู่ 91 ม. 8 ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ปี 2536 เดิมชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินกลาง และได้แยกกลุ่มออกมาเมื่อปี 2543 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านลานสอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายประยูร  มีคำทอง  
 
ที่อยู่ 73 ม. 22 ต. แม่เปิน อ. กิ่งอำเภอแม่เปิน จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้กับสมาชิก
ได้ผลประโยชน์ของสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเหนือ ม.2
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  ทองจันทึก  
 
ที่อยู่ 120 ม. 2 ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหนือบ้านนา ดำเนินกิจการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยจัดเป็นกองทุนปุ๋ยในหมู่บ้าน และน้ำมัน
พัฒนาเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหนือบ้านนา โดยได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน อำเภอลาดยาว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองสะแก
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสวก  มั่นต่าย  
 
ที่อยู่ 2/3 ม. 6 ต. หนองหลวง อ. ท่าตะโก จ. นครสวร 60160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้ามาสำรวจ และจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้เข้ามาสนับสนุนก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเทิดพระเกียรติ72พรรษา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศรี  เพ็งสำฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 38 ม. 11 ต. หนองกลับ อ. หนองบัว จ. นครสวร 60110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านเนินขวางเป็นหมู่บ้านที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี 2510 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ต่อมามีครอบครัวเเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านหนองระว้า
บุคคลที่ติดต่อ
นายเตือน  เฉยดิษฐ์  
 
ที่อยู่ 24 ม. 4 ต. นากลาง อ. โกรกพระ จ. นครสวร 60170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2530 โดยแยกกลุ่มมาจากกลุ่มออมทรัพย์หมู่ 1 บ้านนากลาง แยกมา 6 คน และมารับสมาชิกเพิ่มใหม่รวม 30 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองตายาย ม.8
บุคคลที่ติดต่อ
นางเกสร  ปานศิลา  
 
ที่อยู่ 111/1 ม. 8 ต. บางประมุง อ. โกรกพระ จ. นครสวร 60170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจักสานในระยะแรกไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล จึงมีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง ต่อมามีนายประมวล ตันสุวรรณ์ เข้ามาช่วยเมื่อตั้งกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มบ้านมาบตะคร้อผ้าทอ
บุคคลที่ติดต่อ
นางอำพร  ขำชั้น  
 
ที่อยู่ 34/3 ม. 1 ต. หนองบัว อ. หนองบัว จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
บุคคลที่ติดต่อ
นางระเบียบ  ยิ้มเพียง  
 
ที่อยู่ 113 ม. 3 ต. โคกหม้อ อ. ชุมแสง จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุเทพ  พลไพรินทร์  
 
ที่อยู่ 9/1 ม. 6 ต. เกษไชย อ. อ.ชุมแสง จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>