ข้อมูลทั้งหมด  32    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 262 ม. 5 ต. ดอกคำใต้ อ. บ้านถ้ำ จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี
2547 ปัจจุบันมีสมาชิก 139 ราย ทำเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน 60 ราย ที่เหลืออีก 79 ราย ทำการเกษตรแบบผสมผสานมีอาคารสำนักงานและที่ดินเป็นของกลุ่มรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ข้างกล้องอินทรีย์ ปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกกู้ยืม คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพึ่งตนเองได้ สำหรับการบริหารกลุ่มครบถ้วนทั้ง 5 ก ได้แก่ กรรมการ กิจกรรม กองทุน กติกา การจัดการและได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา ปี 2551
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. หงส์หิน อ. จุน จ. พะเยา 56150
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ปีพ.ศ. 2537 คณะกรรมการกองทุนที่ดินได้อนุมัติซื้อที่ดินในท้องที่บ้านสักสัน-บ้านพวงพยอม ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 2,028 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการจัดหา และพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรรับจ้างแรงงานทางการเกษตร (โครงการกองทุนที่ดิน) มีแปลงที่ดินที่จัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ได้ 183 ราย/แปลง ซึ่งจากการติดตามการเข้าทำประโยชน์ในแปลงที่ดิน และการสั่งให้สิ้นสิทธิในที่ดิน เนื่องจากละทิ้งไม่เข้าทำประโยชน์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>