ข้อมูลทั้งหมด  50    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านปากพล หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นางน้อย  แก่นแท่น  
 
ที่อยู่ 268 ม. 9 ต. นาปะขอ อ. บางแก้ว จ. พัทลุง 93140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดการส่งเสริมของเครือข่ายออมทรัพย์ มีแนวคิดเรื่องฟื้นฟูทะเลสาบ โดยการรวมตัวของกลุ่มชุมชนในบริเวณรอบริมทะเลสาบ จึงได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านบ่อนนท์ หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นายยูน  แก้วมณี  
 
ที่อยู่ 67 ม. 9 ต. เกาะนางคำ อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชุมชนบ้านบ่อนนท์เป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากตัวเมือง แต่มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติมีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันและกันภายในชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร ม.11 บ้านไทรงาม
บุคคลที่ติดต่อ
นางยุพา  ธนนิมิตร  
 
ที่อยู่ 17/1 ม. 11 ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 93150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชุมชนบ้านไทรงามเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่กันแบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน และที่สำคัญเป็นชุมชนที่มีการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านทะเลน้อย ม.12
บุคคลที่ติดต่อ
นายชีพ  แก้วบุญส่ง  
 
ที่อยู่ 211 ม. 12 ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 93150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากเศรษฐกิจในชุมชนฝืดเคือง ประกอบอาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากชุมชนบ้านทะเลน้อย เป็นชุมชนที่มีการเป็นอยู่แบบการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกัน และในชุมชนมีผลผลิตแบบหัตถกรรมเกี่ยวกับกระจูดมากมาย ดังนั้นมีผู้นำในชุมชนได้มีแนวคิดที่จะตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในชุมชนบ้านทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมตัวรวมกลุ่มกันขึ้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพขึ้นโดยใช้กลุ่มออมทรัพย์ฟื้นตัวเชื่อมในการจัดการ การ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านพนางตุง
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิมล  วัฒนรัตน์  
 
ที่อยู่ 57/1 ม. 3 ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 93150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในชุมชนบ้านพนางตุงมีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ และเป็นชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้นำในชุมชนมีแนวคิดจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในชุมชนเพื่อเป็นการรวมตัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านหาดไข่เต่า หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นายยุสุบ  เหมมันต์  
 
ที่อยู่ 35/10 ม. 1 ต. นาปะขอ อ. บางแก้ว จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
คนในชุมชนบ้านหาดไร่เป็นชุมชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอด หากความสัมพันธ์เหล่านี้ขาดไปก็จะทำให้ชุมชนบ้านหาดเต่าไม่อยู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวควนตก หมู่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
นางสายสุนีย์  เกื้อแก้ว  
 
ที่อยู่ 209 ม. 6 ต. ดอนประดู่ อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชุมชนบ้านหัวควนตกเป็นชุมชนที่มีกลุ่มแม่บ้านทำการผลิตผลในเรื่องของแปรรูผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน แต่การมารวมกลุ่มตั้งแต่ละครั้ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายชมรม อสม. บ้านปากเหมือง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 189 ม. 8 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชมรม อสม. สถานีอนามัยบ้านปากเหมือง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง ประกอบด้วย อสม. 6 หมู่บ้าน คือ หมู่1,3,6,7,8 และ 12 เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านเมื่อพบปัญหาของหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายสินธุ์แพรทอง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 10 ม. 9 ต. ลำสินธุ์ อ. กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ. พัทลุง 93000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากว่าภายในตำบลลำสนธิ์ ชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มระดับหมู่บ้านกันมากมายทุกหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายชมรม อสม. ต.โคกสัก
บุคคลที่ติดต่อ
นายแหละ  อาจอ่อน  
 
ที่อยู่ ม. 6 หมู่บ้าน สถานีอนามัยโคกสั ต. โคกสัก อ. บางแก้ว จ. พัทลุง 93160
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชมรมอสม. ตำบลโคกสักประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์ พัฒนาสังคม / ชุมชนในเขตตำบลโคกสัก มีทั้งหมด 10 กลุ่มที่ดำเนินงานพัฒนาสังคม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>