ข้อมูลทั้งหมด  50    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายสภาธนาคารหมู่บ้านอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 64 ม. 2 ต. ควนขนุน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชน ในจังหวัดพัทลุง โดยไปคำนึงถึงชื่อ ชุมชนที่มีความพร้อมและสมัครใจร่วมกระบวนการทำงานชุมชนเพื่อความสุขของคนในชุมชนร่วมกันจะมาจากออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพะยูน จ. พัทลุง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 803 ม. 1 ต. ปากพะยูน อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โรงพยาบาลปากพะยูน ร่วมกับผู้สูงอายุตั้งชมรมผู้สูงอายุครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2539 พ.ศ.2543 ได้รับการสนับสนุนกองทุนผู้สูงอายุ จึงได้เชื่อมโยงชมรมผู้สูงอายุจากตำบลต่างๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายออมทรัพย์กลาง ตำบลเกาะหมาก
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 221 ม. 6 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์ในตำบลเกาะหมาก 6 กลุ่ม มีความคิดร่วมกันที่จะรวมตัวพัฒนากลุ่มและมีความคิดร่วมกันที่จะพัฒนาทะเลสาบ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ อสม. ต.ลำสินธุ์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 115 ม. 2 ต. ลำสินธุ์ อ. กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ. พัทลุง 93000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ออมทรัพย์ อสม. ต.ลำสินธุ์ เป็นกลุ่มเกิดจากการรวมตัวของอสม.ของต.ลำสินธุ์ เพื่อมาทำกิจกรรมรวมกัน และเพื่อเชื่อมโยงทำร่วมกับงานในด้านสร้างเสริมสุขภาพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่ม อสม. บ้านไร่ ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำรวย  ลายทิพย์  
 
ที่อยู่ 67 ม. 1 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมในหมู่บ้านมีสมาชิก อสม. แต่ต่อมาในส่วนของสมาชิกได้พัฒนามาเป็นกลุ่ม อสม. บ้านไร่ และมาเป็นเครือข่าย อสม. บ้านปากเมืองในป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอสม. บ้านประชาสามัคคี ม.7
บุคคลที่ติดต่อ
นายทินกร  ขาวอ่อน  
 
ที่อยู่ 60 ม. 7 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2543 มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 9 คน ปัจจุบัน 58 คน เงินออมแรก 900 บาท ปัจจุบัน 224,820 บาท...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  อสม. หมู่ที่ 8 ต.เกาะเต่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายกมล  ศรีไหมนุ่น  
 
ที่อยู่ 85 ม. 8 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปีพ.ศ. 2542 ได้มีสมาชิกอสม. ในสอ.บ้านปาก เหมืองได้รวมตัวกับออมเงินบางส่วน ที่สอ.บ้านปากเหมือง ได้ทำเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านบ้านโพธิ์ ม.4
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิเชียร  มณีรัตนโชติ  
 
ที่อยู่ 107 ม. 4 ต. ปากพะยูน อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งตามนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการจัดตั้งกองหมู่บ้านขึ้นทั่วประเทศ บ้านโพธิ์ ม.4 เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการสนุนเสริมงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติโดยได้เริ่มการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเยาวชนท่ามะเดื่อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสน่ห์  ชูวิจิตร  
 
ที่อยู่ 587 ม. 6 ต. ท่ามะเดื่อ อ. บางแก้ว จ. พัทลุง 93140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากมีเยาวชนมาขอฝึกทำงานหนังตะลุง ครั้งแรกเริ่มมีจำนวนไม่มากและต่อมาจึงได้มีคนมาฝึกมากขึ้น จนกลายเป็นองค์กรเยาวชนใ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านปลายตรอก (เสื่อกระจูด ม.5)
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวผิวพรรณ  สุกแก้ว  
 
ที่อยู่ 92/2 ม. 5 ต. ทะเลน้อย อ. ควนขนุน จ. พัทลุง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>