ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนเม็ก-ป่าแกม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสงัด  คำภักดี  
 
ที่อยู่ 27 ม. 15 ต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ร่วมกันจัดตั้งเพื่อให้เป็นกลุ่มเข้มแข็งในชุมชนในหมู่บ้านไม่ว่ากลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสะสมทรัพย์ กลุ่มร้านค้าชุมชน เป็นต้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มบัวทองพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายเล็ก  ครองสี  
 
ที่อยู่ 141 ม. 19 ต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มี 130 ครัวเรือน มีประชาชนทั้งหมด 700 คน ไม่มีกลุ่มองค์กรอะไรเลย เมื่อวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวเรือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเถวียน  ศรีชนะ  
 
ที่อยู่ 65 ม. 4 ต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการให้ชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด เพื่อให้สมาชิกได้บริโภคสินค้าในราคาถูก เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกสี
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูพิจน์  มาตย์แท่น  
 
ที่อยู่ 59 ม. 4 ต. โคกสีทองหลาง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องด้วยชุมชนโคกสีเป็นชุมชนที่ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก่อน(2526 - 2527) มีครอบครัวประมาณ 70 ครัวเรือน ปัจจุบันมี 120 ครัวเรือน
โดยเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพจักสานเป็นหลัก เสร็จจากการทำนาก็จะหาไม้ไผ่มาจักสาน โดยการจักสานนี้เรียกว่า สานจ่อ(สำหรับให้ใหมทำรัง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและดอกไม้ประดิษฐ์บ้านทองหลาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายประทวน  ปะชายะกา  
 
ที่อยู่ 51 ม. 2 ต. โคกสีทองหลาง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
องค์กรได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าหรือดอกไม้ประดับ โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มมีสมาชิก 20 คน โดยการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแวงชัย
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองสี  ศรีไชยา  
 
ที่อยู่ 99 ม. 3 ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
นางทองสม มะปะเภา เป็นผู้ริเริ่มจากสมาชิก 40 คน ในปี พ.ศ. 2541 มีทุนเงินฝากเมื่อสิ้นปี 150,000 บาท โดยตั้งกฏกติกาจากสมาชิก
จำนวนทั้งหมดช่วยกันคิด ขณะนั้นมีกรรมการ 5 คน ทำโดยไม่มีผลตอบแทน ปีพ.ศ. 2544 - 2545 สมาชิกเพิ่มมากขึ้นจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมสมัย  บุญพันธ์  
 
ที่อยู่ 39 ม. 17 ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านโคกใหญ่ใต้ ม.17 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ได้จัดตั้งกลุ่มองค์กรขึ้น คือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มร้านค้าชุมชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนรัง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองสินธุ์  พันมาลี  
 
ที่อยู่ 34 ม. 9 ต. หนองคูขาด อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ได้รับการสนับสนุนกองทุนจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนหมู่บ้านยากจนหรือหมู่บ้าน
เป้าหมายหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้วใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมพร  บุทะโว  
 
ที่อยู่ 18 ม. 18 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากว่าง สมาชิกในกลุ่มชุมชน ได้ทำกับมาตั้งแต่โบราณหลายชั่วอายุคนแล้ว จนถึงปัจจุบันยังทอผ้ากันอยู่ ซึ่งมีฝีมือไม่พัฒนาทันสมัย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโคงล่าม
บุคคลที่ติดต่อ
นายประมวล  ปักอินทรีย์  
 
ที่อยู่ 1 ม. 10 ต. หนองบัว อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากทางอำเภอได้ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านว่า บ้านไหนไม่มีกลุ่มออมทรัพย์ หมู่บ้านนั้นจะไม่ได้รับเงิน 1 ล้านบาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>