ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูจันทร์  ประเกาทัน  
 
ที่อยู่ 24 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านลอมคอม ต. นาข่า อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านลอมคอม จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 มีสมาชิกในการก่อตั้งครั้งแรกจำนวน 36 คน
มีวัตถุประสงค์ให้รู้จักในการออมทรัพย์จากน้อยไม่หามาก เพื่อมีเงินออมเป็นทุนในการจำเป็น อาทิเช่น ป่วย - การศึกษา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านแบก
บุคคลที่ติดต่อ
นายมงคล  บริสุทธิ์  
 
ที่อยู่ 248 ม. 1 ต. นาทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านแบก ตำบล นาทอง
อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 447 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัวน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุขนิรันดร์  จันทร์ศักดา  
 
ที่อยู่ 144 ม. 4 หมู่บ้าน หนองบัวน้อย ต. ขามเรียน อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการเห็นความสำคัญทางการศึกษา และการพัฒนาอาชีพที่ขาดทุนทรัพย์ ต้องแบกภาระหนี้นายทุน และการกู้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแฮ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสายชล  ญาติไธสง  
 
ที่อยู่ 103 ม. 5 ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากกลุ่มแม่บ้าน ต้องการอาชีพเสริมหลังจากหมดฤดูกาลทำนา ด้วยการทอผ้าไหม แต่ไม่มีการรวมตัวกัน เมื่อพัฒนากรชุมชนได้เข้ามาให้คำแนะนำจึงมีการรวมกลุ่มกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ร้านค้า/ศูนย์สาธิตการตลาด/วิสาหกิจชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสาท  บูรภักดิ์  
 
ที่อยู่ 66 ม. 13 หมู่บ้าน บ้านโนนเกษตร ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การจัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 มีสมาชิกแรกเริ่ม 45 คน ต่อปี 2544 - 2548 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 116 คน สมาชิกทุกคนก็ถือสัจจะเป็นหลัก
ทุกต้นเดือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสิทธิศักดิ์  ปิดทาตานัง  
 
ที่อยู่ 1 ม. 2 ต. หนองกุง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ประวัติการจัดตั้งกลุ่มเกษตรทำนา จัดตั้งเมื่อได้รับโครงการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2545
ได้รับการอนุมัติจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำนา เพื่อขอการสนับสนุนจาก อบต. เป็นเงินหมู่บ้านละ 100,000 บาท มีสมาชิก 36 คน กู้ยืมเงินไปลงทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนเม็ก-ป่าแกม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสงัด  คำภักดี  
 
ที่อยู่ 27 ม. 15 ต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ร่วมกันจัดตั้งเพื่อให้เป็นกลุ่มเข้มแข็งในชุมชนในหมู่บ้านไม่ว่ากลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสะสมทรัพย์ กลุ่มร้านค้าชุมชน เป็นต้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มบัวทองพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายเล็ก  ครองสี  
 
ที่อยู่ 141 ม. 19 ต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มี 130 ครัวเรือน มีประชาชนทั้งหมด 700 คน ไม่มีกลุ่มองค์กรอะไรเลย เมื่อวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวเรือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเถวียน  ศรีชนะ  
 
ที่อยู่ 65 ม. 4 ต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการให้ชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด เพื่อให้สมาชิกได้บริโภคสินค้าในราคาถูก เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกสี
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูพิจน์  มาตย์แท่น  
 
ที่อยู่ 59 ม. 4 ต. โคกสีทองหลาง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องด้วยชุมชนโคกสีเป็นชุมชนที่ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก่อน(2526 - 2527) มีครอบครัวประมาณ 70 ครัวเรือน ปัจจุบันมี 120 ครัวเรือน
โดยเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพจักสานเป็นหลัก เสร็จจากการทำนาก็จะหาไม้ไผ่มาจักสาน โดยการจักสานนี้เรียกว่า สานจ่อ(สำหรับให้ใหมทำรัง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>