ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน
บุคคลที่ติดต่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. มุกดาห -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>