ข้อมูลทั้งหมด  44    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหัวนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายชาญชัย  ถึงแสง  
 
ที่อยู่ 45 ม. 4 ต. ศรีวิชัย อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร 47120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านได้รวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิต โดยได้รับคำแนะนำ และสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์การเกษตรยั่งยืน
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิรัตน์  องค์ศาสตร์บวร  
 
ที่อยู่ 71/1 ม. 15 หมู่บ้าน บ้านนาขาม ต. นาม่อง อ. กุดบาก จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตค. 2543 มีสมาชิกจำนวน 11 คน มีเงินลงหุ้นคนละ 120 บาท จำนวนเงิน 1,220 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 37 คน
มีเงินหุ้นอยู่จำนวน 30,000 บาท ได้ปล่อยให้สมาชิกกู้ยืมหมุนเวียนกันในกลุ่มผลกำไรนำมาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ให้คณะกรรมการ 10% ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชิงดอย
บุคคลที่ติดต่อ
นางปรารี  พิมมะทา  
 
ที่อยู่ 26/1 ม. 6 ต. นาม่อง อ. กุดบาก จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 มีสมาชิกก่อตั้งครั้งแรก 19 คน ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ
มีอบต. ก.สน. ผวจ. เข้ามาสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ เช่น กี่ ฟืมหลา อักกระสวย โอ่ง เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกได้ทอผ้าเพื่อเสริมรายได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแดง โพธิบัติ
บุคคลที่ติดต่อ
นายแดง  โพธิบัติ  
 
ที่อยู่ 79 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านบอน ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายแดง โพธิบัติ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ 5 บ้านบอน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สมาชิกครอบครัว 7 คน
ทำการเกษตรได้ 2 คน พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ไร่ พื้นที่นาปี จำนวน 6.3 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล จำนวน 4 ไร่ แบ่งเป็นชนิดได้ดังนี้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางสาวปุ๊ โคตรวิชัย
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวปุ๊  โคตรวิชัย  
 
ที่อยู่ 114 ม. 6 ต. พังขว้าง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางสาวปุ๊ โคตรวิชัย อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 6 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิก ในครัวเรือนทั้งหมด 6 คน
แรงงาน 5 คน เข้าร่วมโครงการปี 2545 ที่ทำกิน 38 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 15 ไร่ ผลิต 5,400 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายทองพูน ใจสว่าง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองพูน  ใจสว่าง  
 
ที่อยู่ 85/2 ม. 2 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายทองพูน ใจสว่าง อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 85/2 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน
แรงงาน 5 คน เข้าร่วมโครงการปี 2541 ที่ทำกิน 10 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 6 ไร่ หลังทำนาปลูกแตงร้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางกาญจนา วงศ์อุตดี
บุคคลที่ติดต่อ
นางกาญจนา  วงศ์อุตดี  
 
ที่อยู่ 18 ม. 10 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางกาญจนา วงศ์อุตดี อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน
แรงงาน 4 คน เข้าร่วมโครงการปี 2545 ที่ทำกิน 8 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3. ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 3 ไร่ ผลผลิต 1080 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอวยชัย สมยาภักดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายอวยชัย  สมยาภักดี  
 
ที่อยู่ 74 ม. 2 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายอวยชัย สมยาภักดี อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด 2 คน
แรงงาน 2 คน เข้าร่วมโครงการปี 2542 ที่ทำกิน 30 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 20 ไร่ ผลผลิต 2,400 กก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชุมพร ไตรธิเลน
บุคคลที่ติดต่อ
นายชุมพร  ไตรธิเลน  
 
ที่อยู่ 15 ม. 7 ต. ดงมะไฟ อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายชุมพร ไตรธิเลน อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน
แรงงาน 2 คน เข้าร่วมโครงการปี 2542 ที่ทำกิน 14 ไร่ มีเอกสิทธิ นส3.ก แยกดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 10 ไร่ ขนาด 4,000 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประทวน ถาระสา
บุคคลที่ติดต่อ
นายประทวน  ถาระสา  
 
ที่อยู่ 162/2 ม. 2 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายประทวน ถาระสา อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 162/2 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน
แรงงาน 2 คน เข้าร่วมโครงการปี 2541 ที่ทำกิน 12 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 6 ไร่ ผลผลิต 3,600 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>