ข้อมูลทั้งหมด  44    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านกกส้มโฮง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทศพร  เสนาวัง  
 
ที่อยู่ 13 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านกกส้มโฮง ต. เหล่าปอแดง อ. เมือง จ. สกลนคร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านกกส้มโฮง ตำบล เหล่าปอแดง
อำเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 53 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
บุคคลที่ติดต่อ
กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. สกลนคร -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บุคคลที่ติดต่อ
กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรแล  
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน นานกเค้า ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิบูลย์  โทษาธรรม  
 
ที่อยู่ 5/1 ม. 5 ต. นาม่อง อ. กุดบาก จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2544 ได้รวบรวมสมาชิกได้ 23 คน ตั้งกลุ่มและเก็บออมแรกเริ่ม 3,000 บาท จนถึง วันที่ 1 ม.ค. 2548
รวมยอดเงิน 37,200 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์สาธิตการตลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายวาท  สุนารักษ์  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. ศรีวิชัย อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร 47120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 โดยการร่วมหุ้นลงทุนของ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสร้างสรรค์
บุคคลที่ติดต่อ
นางสวิงทอง  ลามคำ  
 
ที่อยู่ 9/1 ม. 5 ต. กุดไห อ. กุดบาก จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริมครอบครัว จึงจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมขึ้นมาเมื่อปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านโนนสวาท
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำมาย  ชูสว่าง  
 
ที่อยู่ ศาลา ม. 9 ต. ศรีวิชัย อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร 47120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางกลุ่มอาชีพร่วมกันลงทุนเงินออม เพื่อจะระดมทุนช่วยเหลือสมาชิก และรวมทั้งกลุ่มให้มีอาชีพรายได้เพิ่ม ช่วยเหลือในครอบครัวสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านขัวสูงสวรรค์
บุคคลที่ติดต่อ
นายถวัลย์  ช่วยจันทร์ดี  
 
ที่อยู่ ม. 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านบัวสูงสว ต. ศรีวิชัย อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร 47120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นหน่วยงานราชการ ที่มีความประสงค์สร้างการรวมกลุ่มระดมทุน ของประชาชนในชุมชนเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรพัฒนาตำบลหนองแวงใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นายกฤตชนะ  แก่นจันทร์  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. หนองแวงใต้ อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร 47120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีโอกาสเข้าอบรมโครงการดังกล่าวเห็นว่ามีประโยชน์แก่ประชาชนจึงเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะเรื่องทำปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์กุดบาก ม.2
บุคคลที่ติดต่อ
นายโกสินทร์  ดาบลาอำ  
 
ที่อยู่ 68/1 ม. 2 ต. กุดบาก อ. กุดบาก จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
นายโภคิน ได้นำแนวคิดมาจากศูนย์อินแปง จึงได้ชักชวนชาวบ้านมารวมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยมีมติว่าสมาชิกต้องร่วมกัน
ออมคน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>