ข้อมูลทั้งหมด  74    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสุธน อินแป้น
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุธน  อินแป้น  
 
ที่อยู่ 141 ม. 12 ต. .ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมแปลงเกษตรนายสุธน มีการทำนาเชิงเดี่ยว ใช้ปุ๋ยเคมี ในนาข้าวและยังมีการพึ่งปัจจัยภายนอก ระบบการผลิตยังไม่มีอะไรนอกจากนาข้าวไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสิน ก่อทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสิน  ก่อทอง  
 
ที่อยู่ 28 ม. 6 ต. แสลงพันธ์ อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายสิน แปลงที่ทำการเกษตรก่อนหน้านี้ในการทำนามีการใช้สารเคมี จนถึงปัจจุบัน ก็ยังมีการลดลงใช้เฉพาะปุ๋ยเคมีอยู่ และแปลงที่อยู่เหนือ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายโฉม ต้นทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายโฉม  ต้นทอง  
 
ที่อยู่ 17/1 ม. - ต. แกใหญ่ อ. .เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ก่อนเข้าโครงการครอบครัวนายโฉม บริเวณบ้านมีการปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะขาม ฯลฯ มีเล้าไก่และเลี้ยงวัวอยู่ข้างบ้าน สวนพื้นที่ทำนาก็มีการใช้ปุ๋ยเคมี ระบบการผลิตในแปลงเกษตร ยังไม่มีการทำกิจกรรมใด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประสม แสวงสิทธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสม  แสวงสิทธิ์  
 
ที่อยู่ 252 ม. 9 ต. ทมอ อ. .ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายประสม ในบริเวณบ้านไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดเลย นอกจาก บริเวณหลังบ้านมีการปลูกไม้ผลมะม่วง ขนุน มะพร้าว ฯลฯ และพืชสมุนไพร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายเติม สุตลาวดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายเติม  สุตลาวดี  
 
ที่อยู่ 220 ม. 7 ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนายเติม มีการทำสวนไม้ผลที่แปลงเกษตร มีการปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว กระท้อน ฝรั่ง ส่วนที่นามีการปลูกพืชหมุนเวียน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายโสภา มีมั่น
บุคคลที่ติดต่อ
นายโสภา  มีมั่น  
 
ที่อยู่ 62 ม. 1 ต. .ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวนายโสภา บริเวณบ้านมีไม้ผล เช่น มะม่วง มะนาว พืชสมุนไพร มีการปลูกเผือกบริเวณหน้าบ้าน บริเวณบ้านปล่อยไก่ เป็ด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางรังสรรค์ กระจ่างศิลป์
บุคคลที่ติดต่อ
นางรังสรรค์  กระจ่างศิลป์  
 
ที่อยู่ 456 ม. 1 ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวนางรังสรรค์ ไม่ได้ทำนา แต่มีอาชีพค้าขาย บริเวณบ้านมีไม้ผล อยู่บริเวณบ้านปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง มีการพึ่งปัจจัยภายนอก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางกุหลาบ แสนมี
บุคคลที่ติดต่อ
นางกุหลาบ  แสนมี  
 
ที่อยู่ 60 ม. 14 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนางกุหลาบ ทำนาและปลูกไม้ผลตามบริเวณขอบสระ มีการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น หอม กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ คะน้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางปอย สำรวมจิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางปอย  สำรวมจิต  
 
ที่อยู่ 64 ม. 3 ต. ตระแสง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมแปลงเกษตรนางปอย มีการทำนาใช้ปุ๋ยเคมี บริเวณบ้านมีการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด และยังมีพืชผักสมุนไพร ในบริเวณบ้าน สภาพทุ่งนาโล่ง ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ และยังมีการพึ่งปัจจัยภายนอก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสาลี วงศ์ทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสาลี  วงศ์ทอง  
 
ที่อยู่ 9 ม. 5 ต. โนนค้อทอง อ. พนมดงรัก จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวของนายสาลีทำการเกษตรตลอดมา เนื่องจากต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นและมีการปลูกพืชหมุนเวียนบ้าง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>