ข้อมูลทั้งหมด  48    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หมู่ที่9
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำราญ  ปาวรีย์  
 
ที่อยู่ 48 ม. 6 ต. เปือย อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งโดยท่านพระครูอุดม โพธิ์กิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านเปือย นำแนวความคิดจากวัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด คนในชุมชนเลยเห็นความสำคัญ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายพัฒนาอาชีพแบบยั่งยืนจิกดู่
บุคคลที่ติดต่อ
นายจักรพงค์  ขรขวา  
 
ที่อยู่ 94 ม. 6 ต. จิกดู่ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ 37240
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ต. จิกคู่เดิมมี 10 หมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพอยู่ทุกหมู่บ้านต่างคนต่างอยู่ ต่อมาได้ประชุมร่วมกันจึงมีมติให้จัดตั้งเครือข่ายขึ้นในตำบล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่1
บุคคลที่ติดต่อ
นายสลัด  อุ่นทวง  
 
ที่อยู่ 92 ม. 1 ต. โนนหนามแท่ง อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ผู้อำนวยการเกษตรอำเภอ ได้มาจัดตั้งศูนย์ข้าวบ้านโนนหนามแท่ง เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2545 มีนายสลัด อุ่นทวง ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานศูนย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สถานีวิทยุชุมชนเสมาพันปี
บุคคลที่ติดต่อ
นายเชี่ยวชาญ  อุตสาหะวงศ์  
 
ที่อยู่ 16 ม. 7 ต. เปือย อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการรับสื่อที่ไม่เกิดความสร้างสรรค์มายาวนาน และรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 มาตรา 40 ได้กำหนดสิทธิ และหน้าที่ให้ชุมชนคณะ
ทำงานแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ตำบลเปื่อย และเครือข่าย ได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน SIF โครงการได้รับ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุดงสีโท
บุคคลที่ติดต่อ
นายน้อย  สุขสำราญ  
 
ที่อยู่ 2 ม. 7 ต. หนองมะแซว อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
นายน้อย สุขสำราญ ได้รวบรวมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2546 ขึ้นต่อชมรมระดับตำบล
และอำเภอจังหวัด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิเชียร  อุตสาหะวงศ์  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. เปือย อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จากการทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง คณะทำงานแผนแม่บทฯ ได้จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน ซิฟ และ โครงการได้รับการสนับสนุนกิจกรรม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์
บุคคลที่ติดต่อ
นายอดิศักดิ์  ระดาพงษ์  
 
ที่อยู่ 137 ม. 3 ต. แมด อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มให้เข้มแข็ง เป็นสถาบันพัฒ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าขิดสีธรรมชาติ หมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
นางน้อย  ลาภาพันธ์  
 
ที่อยู่ 119 ม. 4 ต. คำพระ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ 37240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2535 จัดตั้งโดยองค์การแคร์นานาชาติ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 119 ม.4 จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มกันขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุดงสีโทน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประกาศิต  อาษาศรี  
 
ที่อยู่ 25 ม. 9 ต. หนองมะแซว อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
นายประกาศิต อาษาศรี ได้รวบรวม และจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมอดินอาสา หมู่8
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมพร  หลานท้าว  
 
ที่อยู่ 105 ม. 8 ต. พระเหลา อ. พนา จ. อำนาจเ 37180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อให้ชุมชน ได้มีเงินออมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน และกันให้สมาชิกรู้จักการออมให้สมาชิกได้กู้ยืมกันเอง ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียน 600,000 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>