ข้อมูลทั้งหมด  68    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางมะลิวัลย์  คิดดี  
 
ที่อยู่ 187 ม. 15 ต. ต้า อ. ขุนตาล จ. เชียงร 57340
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แรกเริ่มการจัดตั้งกลุ่มองค์กรการเงิน คือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ 15 กล่าว คือเมื่อปี พ.ศ 2541 หมู่บ้านต้านาล้อมหมู่ 15 ได้แบ่งแยก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบเปา
บุคคลที่ติดต่อ
นายชำนาญ  ปาคำ  
 
ที่อยู่ 8 ม. 2 ต. แม่เปา อ. พญาเม็งราย จ. เชียงร 57290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2542 โดยความเห็นชอบจากชาวบ้าน บ้านสบเปา หมู่ที่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ซึ่งในขณะนั้นชาวบ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านสันไทรงาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายถวิล  วิยา  
 
ที่อยู่ 84 ม. 5 ต. ดงมหาวัน อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านสันไทรงาม.............ตำบล. ดงมหาวัน......................................
อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง........จังหวัด...... เชียงราย............................... ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พัฒนาดอยตุง
บุคคลที่ติดต่อ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงร -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. เชียงร -
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2530 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงมีรับสั่งเรื่องการพัฒนาดอยตุง โดยให้พิจารณาดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดอยตุงตามความเหมาะสมซึ่งประสบปัญหาสภาพป่าถูกทำลาย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเสื่อกก หมู่ 11
บุคคลที่ติดต่อ
นางสายทอง  กัญชนะ  
 
ที่อยู่ 187 ม. 11 ต. ห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชียงร 57220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมเสื่อกกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ สามารถนำมาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยในครัวเรือน ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้สอยสารพัดอย่าง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าสัก หมู่ 2 บ้านสันปูเลย ม.16
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญมา  สมจิตร์  
 
ที่อยู่ 15 ม. 16 ต. ป่างิ้ว อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงร 57170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชุมชน ประสานกับผู้นำชุมชนบ้านป่าสัก หมู่ที่ 2 ต. ป่างิ้ว เพื่อคัดเลือกตัวแทนเกษตรกร คือ ร้อยตรีบุญมา สมจิตร เดินทางไปร่วมประชุมที่กรุงเทพ ต่อมาผู้นำหมู่บ้าน เปิดรับสมาชิกจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 10 คน และได้ออกเดินทางไปร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน และแปรรูปอาหารสัตว์
บุคคลที่ติดต่อ
นายจอมจัน  นาศักดิ์  
 
ที่อยู่ 43 ม. 9 ต. แม่เปา อ. พญาเม็งราย จ. เชียงร 57290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ปี 2545 ชาวบ้านในหมู่บ้าน ได้มองเห็นความสำคัญของกลุ่มอาชีพกัน จึงก่อตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมา โดยที่ได้รับการสนับสนุนจากอำเภอพญาเม็งราย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสันทราย หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นางกัลยา  เตสุภา  
 
ที่อยู่ 60 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านสันทราย ต. แม่สาย อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2543 โดยมีการประชุมภายในกลุ่มกันภายในหมู่บ้านสันทราย และมีสมาชิกจำนวน 64 คน
พร้อมลงหุ้นสมทบหุ้นละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรผลิตอาหารสัตว์
บุคคลที่ติดต่อ
นายเมือง  คงปัน  
 
ที่อยู่ 6 ม. 14 ต. ป่าแงะ อ. ป่าแดด จ. เชียงร 57190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากเมื่อ พ.ศ. 2538 สมาชิกชาวบ้านได้เลี้ยงหมูกันเป็นอาชีพเสริมเมื่อราคาหมูตกต่ำ จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มมีการลงหุ้นกัน มีสมาชิกอยู่ 70 คน ถือหุ้นคน 50 บาท 3,500 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 110 คน หุ้น 500 รวมเงิน 35,000 บาท ทีกิจกรรมต่างๆ เช่น 1. โรงสีข้าว 2. โรงงาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>