ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมฝีมือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายทอง  ฝันสิบ  
 
ที่อยู่ 124/1 ม. 1 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มเข้ารับการอบรมจากศูนย์อุตสาหกรรมภาคเหนือ เข้ามาฝึกอบรมการทำไม้กวาด หมอน ขนมทองม้วน น้ำยาสระผม น้ำยาล้างจาน
ครีมนวด แต่ทำหมอน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เต้าเจี้ยว ซีอิ้วขาว
บุคคลที่ติดต่อ
นางศรีมอญ  โปธิมา  
 
ที่อยู่ 41 ม. 3 ต. บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใ 50150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ทางกลุ่มได้เล็งเห็นวัตถุดิบในหมู่บ้านมีมากไม่มีการแปรรูป ชาวบ้านเสียเปรียบทางการค้าขายที่ปลูกถั่วของมาขายพ่อค้าคนกลางก็กดราคา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร หมู่5 บ้านแพะ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสว่าง  บัวลอย  
 
ที่อยู่ 28/1 ม. 5 ต. บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใ 50150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มรวบรวมสมาชิกครั้งแรกเมื่อเดือน 6 ปี 42 มีสมาชิก 32 คน กิจกรรมที่ทำคือ เก็บเงินออมร้านละ 10 บาท คนละ 5 หุ้นขึ้นไป
เข้าฝากที่ธนาคารออมสิน จนได้เงินหลายหมื่น จึงนำเงินดอกมาปล่อยให้ลูกสมาชิก จนถึงปัจจุบันก็ทำแค่ 2 กิจกรรม เคยขอกู้เงิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน เกษตรอินทรีย์บ้านห้วยทราย
บุคคลที่ติดต่อ
นายเจริญ  จินาจันทร์  
 
ที่อยู่ 151/1 ม. 3 ต. ห้วยทราย อ. สันกำแพง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน เกษตรอินทรีย์บ้านห้วยทราย ตำบล ห้วยทราย
อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 24 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย
บุคคลที่ติดต่อ
นางนวลศรี  พร้อมใจ  
 
ที่อยู่ 46/1 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านห้วยทราย ต. ห้วยทราย อ. แม่ริม จ. เชียงใ 50180
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันในปี 2544 เพื่อผลิตงานหัตถกรรม เช่น เสื้อ หมวก กระเป๋า กระโปรง ที่ถักด้วยไหมพรมและใยกัญชง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายมนูญ เทศนำ(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนูญ  เทศนำ  
 
ที่อยู่ 13/2 ม. 1 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายมนูญ เทศนำ อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจการเกษตร คู่สมรส นางพูลสุข เทศนำ สมาชิกในครัวเรือน 5 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกชาย 2 คน ลูกสาว 1 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแต่ง โพธิ์แสง(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นายแต่ง  โพธิ์แสง  
 
ที่อยู่ 52 ม. 6 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายแต่ง โพธิ์แสง อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 6 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรสนางมูล โพธิ์แสง ระดับการศึกษาสูงสุด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมหมาย ทาอินทร์(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมหมาย  ทาอินทร์  
 
ที่อยู่ 2 ม. 2 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสมหมาย ทาอินทร์ อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานะภาพในการสมรสโสด
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 คน ชาย 1 คน มีที่ดินเป็นของตนเอง จำนวน 18 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมหวัง สุนันต๊ะ(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมหวัง  สุนันต๊ะ  
 
ที่อยู่ 65 ม. 1 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสมหวัง สุนันต๊ะ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ต.เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรสนางสุรีภัคร์ สุนันต๊ะ
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 2 คน ยาย 1 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายบุญแทน ไทยใจอุ่น(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญแทน  ไทยใจอุ่น  
 
ที่อยู่ 201 ม. 10 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายบุญแทน ไทยใจอุ่น อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 10 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานะภาพในการสมรสแล้ว
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน ลูกชาย 1 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>