ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคคอพอก เนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีน ทั้งจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นในปีพ.ศ. 2526 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลายๆด้าน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการฝึกอาชีพในโรงเรียน
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ

เป็นโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๓๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แนะนำโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
ดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพสกนิกรของพระองค์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๐๗ บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
การดำเนินงาน ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนโดยใช้บทเรีย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการเทคโนโลยีสาสนเทศตามพระราชดําริ
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
จากความสำเร็จของโครงการนำร่องที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่าเด็กที่เข้าเรียนในโครงการ มีการพัฒนาความพร้อมและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช)
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานราชเลขาธิการ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ถ.หน้าพระลาน อ. เขตพระนคร จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
จากการที่ทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอพียง
บุคคลที่ติดต่อ
รศ.ดร.สุวัจฉรา  เปี่ยมญาติ  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. กรุงเท -
เครือข่าย :  สถาบันจัดการเพื่อชนบทและสังคม     แหล่งที่มา :  โครงการวิจัยเพื่อสังเคราะห์งานวิจ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>