ข้อมูลทั้งหมด  51    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองตะไก้ ม.6
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมชาติ  แหวกระโทก  
 
ที่อยู่ 10/1 ม. 6 ต. ศรีละกอ อ. จักราช จ. นครราช 30230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านหนองพะไก้หมู่ที่ 6 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช เป็นบ้านหนึ่งที่ประชาชนประสบปัญหาความยากจน ต่างคนต่างอยู่ ปัญหาหนี้สิน
ปัญหาไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ทางผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนากรอำเภอได้ประชุมพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวในหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายถวิล  อุดมไชย  
 
ที่อยู่ 17 ม. 10 ต. ขุนทอง อ. บัวใหญ่ จ. นครราช 30120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหว้าเอน หมู่10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อต้นปีพ.ศ. 2541
มีหน่วยงานของ พช. มาแนะนำประชาชนในหมู่บ้านกลุ่มผู้สนใจ ให้จัดตั้งองค์กร หรือกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน หนองแวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายไชยวัฒน์  ท้าวนอก  
 
ที่อยู่ 19 ม. 7 ต. โนนทองหลาง อ. บัวใหญ่ จ. นครราช -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หนองแวง ตำบล โนนทองหลาง
อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 111 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนตะหนิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเพทาย  ดงพันธุ์พัฒนา  
 
ที่อยู่ 1 ม. 1 ต. ดอนตะหนิน อ. บัวใหญ่ จ. นครราช 30120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
มาจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในตำบลดอนตะหนิน ที่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่เดิมแล้ว ต่อมาภายหลังกลุ่มต่างๆ เห็นว่าน่าจะรวมตัวกันเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายตำบลเสมา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศักดิ์  บรรเทา  
 
ที่อยู่ 141 ม. 2 ต. เสมา อ. สูงเนิน จ. นครราช 30170
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ตำบลเสมามีพื้นที่ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน กลุ่มบ้านทะเลก็เป็นหนึ่งในจำนวนนี้ ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 41 มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 33 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านโป่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นางศศิธร  สุดวิลัย  
 
ที่อยู่ 135/2 ม. 6 ต. เสมา อ. สูงเนิน จ. นครราช 30170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จากอาชีพหลักของชุมชนบ้านโป่ง คือเกษตรกรรมทำนา-ทำไร่ เมื่อเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวก็ว่างงาน สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
ประชาชนในชนบทขาดการรวมกลุ่ม ขาดการรู้จักสามัคคีต่อกันเช่นดังสมัยก่อน ที่มีความเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าที่เป็นอยู่ทำให้ประชาชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
 
ที่อยู่ - ม. 9 หมู่บ้าน บ้านคลองบง ต. งน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว จ. นครราช 30370
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ส.ป.ก. ได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง โดยมีบริษัท วนาวาส จำกัด เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 3,798 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้านนักสู้ชีวิต
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อจันทร์ที  ประทุมภา  
 
ที่อยู่ 138 ม. 6 ต. ตลาดไทร อ. ชุมพวง จ. นครราช 20370
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
เกิดปี ๒๔๘๑ อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๘ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖ ต. ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ๒๐๓๗๐ เรียนจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ แล้วบวชเป็นสามเณรอยู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรอินทรีย์เมืองปราสาท
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 52/1 หมู่บ้าน วัดโนนตากลาง ต. เมืองปราสาท อ. โนนสูง จ. นครราช 36160
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เพื่อน เสี่ยว เกลอ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มริเริ่มโดยพระสมุห์สุรพงษ์ ปสันนจิตโต เป็นเจ้าอาวาสวัดโนนตากลาง มีความมุ่งมั่นในการที่จะรวมชาวบ้านให้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้พ้นจากภาระหนี้สินและความยากจนในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท แดรี่โฮม จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 100/1 ม. - หมู่บ้าน - ถ. - ซ. - ต. ปากช่อง อ. พญาเย็น จ. นครราช 30320
เครือข่าย :  บริษัท แดรี่โฮม จำกัด     แหล่งที่มา :  บริษัท แดรี่โฮม จำกัด  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แบรนด์ 'แดรี่ โฮม' เป็นผลิตภัณฑ์นม และโยเกิร์ต ที่วางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม ขณะที่หลายคนซึ่งผ่านเส้นทางถนนมิตรภาพ ช่วงอำเภอปากช่อง จะสังเกตเห็นอาคารไม้เล็กๆ สีแดงเด่นตระหง่าน ภายในประกอบด้วยร้านสเต๊กขนาดไม่เกิน 20 โต๊ะ มีช็อปจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนม ไม่ว่าจะเป็นนมสด โยเกิร์ต ไอศกรีม ขนมปัง รวมทั้งสินค้าอาหารสด อาหารแห้งจากท้องถิ่นหุ้มด้วยแพ็คเกจมีดีไซน์ โดยด้านหลังยังเป็นโรงนม โรงผลิตอาหารสัตว์ ฯลฯ
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>