ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรี(แม่บ้าน)
บุคคลที่ติดต่อ
วันเพ็ญ  ทิพย์รักษา  
 
ที่อยู่ 25/1 ม. 8 ต. เทพราช อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
โดยจังหวัดร่วมกับอำเภอฝ่ายพัฒนาเมื่อปี 2535 โดยจัดประชุมขึ้น ณ สภาตำบลเทพราช สมัยนั้นโดยให้ผู้ใหญ่บ้านนำสตรีเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านอู่ตะเภา
บุคคลที่ติดต่อ
ปรีดา  แก้วควรชุม  
 
ที่อยู่ 177/1 ม. 13 ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
- เกิดขึ้นได้เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำและได้มีการรวมตัวในชุมชนหมู่บ้านขึ้นและจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ตอนแรกมีเพียง 50 คน แต่ตอนนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น 78 คน และจะได้กู้ยืมหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรชาวนาบ้านคูเถร
บุคคลที่ติดต่อ
นภดล  ทองอยู่  
 
ที่อยู่ 18 ม. 2 ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
เนื่องจากราษฎรในหมู่บ้านมีความต้องการทีจะจัดตั้งขึ้น้เป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อจะได้มีความกลมเกลียวกัน ให้ได้ร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
เรณู  พุทธเสน  
 
ที่อยู่ 1/1 ม. 10 ต. คลองกระบื อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เกิดจากชาวบ้านไม่มีทุนต้องยืมเงินจากนายทุนดอกเบี้ยแพง ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มสตรีขึ้นในปี 2533 ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์โดยมีกรรมการพัฒนาสตรีเป็นแกนนำ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นเนียง
บุคคลที่ติดต่อ
อมพร  วงค์สุวรรณ  
 
ที่อยู่ 116 ม. 3 ต. : เทพราช อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
- เกิดจากแนวคิดของแกนนำและชาวบ้านในหมู่บ้านต้องการให้ชาวบ้านพบปะเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกันและนำไปสู่ความเข้มแข็งแบบพึ่งพาตนเอง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
กรรณิการ์  ศรีสรรค์จร  
 
ที่อยู่ 81 ม. 8 ต. บ้านเพิง อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
เนื่องจากหนี้สินของกลุ่มผู้ทำไร่นาสวนผสมในหมู่บ้านทำให้มีผู้นำทางความคิดเรียกประชุมกันเพียงพอแนวทางการแก้ไขโดยมีภาระ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง
บุคคลที่ติดต่อ
เกษม  นิลกรรณ์  
 
ที่อยู่ 20/3 ม. 5 ต. กระหรอ อ. นบพิตำ จ. นครศรี 80130
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
ผู้นำหมู่บ้านและราษฏร หมู่ที่5 ต.กะหรอ ต้องการให้มีกลุ่มการออมเงิน ระดมทุนเพื่อประกอบอาชีพ และทำเพื่อแลกเปลี่ยนมีความรู้และประชุมแก้ปัญหาของชาวบ้านเรื่องสวัสดิการชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาอาชีพ (เสริมรายได้) ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ
บุคคลที่ติดต่อ
ประจวบ  ภักดี  
 
ที่อยู่ 38/4 ม. 1 ต. ดอนตะโก อ. ท่าศาลา จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
เกิดจากความต้องการของสมาชิกในชุมชนซึ่งประกอบอาชีพเดียวกันต้องการให้สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อความเข้มแข็งขององค์กรในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาตนเองเพื่อการครองชีพ
บุคคลที่ติดต่อ
ปราณีต  เทวฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 165 ม. 3 ต. ช้างกลาง อ. กิ่งอำเภอช้างกลาง จ. นครศรี 80250
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เนื่องจากกลุ่ทมีเครือข่ายของวัดมะนาวหวานมาประชุมชาวบ้านเชิญชวนให้รวมกลุ่มกัน เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ ว่าต้องมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อรองรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์วัดศาลาไพ
บุคคลที่ติดต่อ
บุญโชค  สุขบำเพ็ญ  
 
ที่อยู่ ม. 4 หมู่บ้าน วัดศาลาไพ ต. ท่างิ้ว อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี 80280
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
จากการรวมตัวของกลุ่มหรือองค์กรของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจากการเรียนรู้แผนชุมชนพึ่งตนเองจึงได้มีข้อสรุปในการจัดประชุมของกลุ่มหรือองค์กร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>