ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสมุนไพร
บุคคลที่ติดต่อ
นางนที  เรากสิกร  
 
ที่อยู่ 202 ม. 10 ต. วังซ่าน อ. แม่วงก์ จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าทุกชนิด
บุคคลที่ติดต่อ
นางปราณี  จันทาสี  
 
ที่อยู่ 221 ม. 5 ต. เขาชนกัน อ. แม่จงกี่ จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหน้าวัดวาปี
บุคคลที่ติดต่อ
นางหลี  น้อยเจริญ  
 
ที่อยู่ 151/1 ม. 2 ต. หนองโพ อ. อ.ตาคลี จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพวัดหลวงพ่อเดิม
บุคคลที่ติดต่อ
คุณนวลักณ์  แตงร่ม  
 
ที่อยู่ 150 ม. 11 ต. หนองโพ อ. ตาคลี จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพริกแกงสมใจนึก
บุคคลที่ติดต่อ
นางนารี  ภู่ศรี  
 
ที่อยู่ 95/11 ม. 5 ต. บึงเสนาท อ. เมือง จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าจันเสน
บุคคลที่ติดต่อ
นางคมขำ  แก้วสุวรรณ  
 
ที่อยู่ - ม. 1 หมู่บ้าน วัดจันเสน ต. จันเสน อ. ตาคลี จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาวัดศรีอุทุมพร
บุคคลที่ติดต่อ
นายโอภาส  เหล่าสุนทร  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน วัดศรีอุทุมพร ต. ทนอากรด อ. เมือง จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 9/1 ม. 11 ต. ตะเคียนเลื่อน อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเมื่อปี 2534 ชื่อว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง34 มีการสะสมหุ้นละ 10 บาท เมื่อแรกตั้งมีหุ้นประมาณ 1,600 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านบ้านมะเกลือ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 12/3 ม. 4 ต. บ้านมะเกลือ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยมีจำนวนสมาชิกเริ่มต้นที่ 14 ราย จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 212 ราย โดยมีการฝากเงินออมทรัพย์ทุกเดือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านห้วยบง
บุคคลที่ติดต่อ
นางขวัญเมือง  จันทร์ลอย  
 
ที่อยู่ 103/1 ม. 1 ต. เขากะลา อ. พยุหะคีรี จ. นครสวร 60130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมหมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านได้พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี มาจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้าน และจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะก็ได้พัฒนา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>