ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านข้าวเกรียบ
บุคคลที่ติดต่อ
นางไพรัช  ทอกอนันต์  
 
ที่อยู่ 19/1 ม. 4 ต. ท่างิ้ว อ. บรรพต จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเย็บผ้า ชุดเด็ก ชุดทั่วๆ ไป
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญช่วย  แย้มโพะ  
 
ที่อยู่ 86/6 ม. 7 ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายเกษตรธรรมชาติคืนสุข
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเลื่อน  โถวิเชียร  
 
ที่อยู่ 145 ม. 15 ต. เขาชนกัน อ. แม่วงก์ จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเกษตรธรรมชาติคืนสุข ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาชนบทเซฟเดอะซิลเครนท์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปางขนุน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 5/1 ม. 8 ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปางขนุน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2543 มีคณะกรรมการบริหาร 7 คน โดยมี นายบุญธรม แฝงสระ เป็นประธาน เริ่มออมเงินวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านบ้านมะเกลือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองปลิว  ตุ่นมานะ  
 
ที่อยู่ 12/3 ม. 4 ต. บ้านมะเกลือ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยมีจำนวนสมาชิกเริ่มต้นที่ 14 ราย จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 212 ราย โดยมีการฝากเงิน
ออมทรัพย์ทุกเดือน และมีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกร้อยละ 2 เมื่อสิ้นปี นำกำไรมาปันผลให้สมาชิก 50 % เก็บเป็นเงินทุนสำรอง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมทรง  ยอดนิล  
 
ที่อยู่ 187 ม. 5 ต. มหาโพธิ์ อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวร 60230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้นำชุมชน ที่เป็นอดีต อ.ใหญ่ รร.ชุมชนวัดมหาโพธิ์เหนือ ได้นำหลักการ และแนวคิดมาเผยแพร่ให้กับประชาชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านน้ำหัก
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุนาลี  บุตรดี  
 
ที่อยู่ 168 ม. 6 ต. บ้านแดน อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวร 60180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 2536 - 2548 มีสมาชิกเริ่มแรก 20 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 65 คน มีเงินกู้สามัญ 300,000 กว่าบาท กู้ฉุกเฉิน 6,000 บาท
กู้ธนาคารออมสินรอบแรก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านม่วงน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายศิริ  น้อยธรรมราช  
 
ที่อยู่ 350 ม. 11 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ต้องการให้ชาวบ้านได้ร่วมมือกัน ในการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อต้องการให้มีเงินออมเกิดขึ้นในชุมชน รวมกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือในการคับขัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สัจจะออมทรัพย์ชุมชนที่ 16
บุคคลที่ติดต่อ
นางเกษณี  โชติวงศ์ไพศาล  
 
ที่อยู่ 3/1 ม. - ต. ตาคลี อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชาวบ้านละแวกนี้ไม่ค่อยออมเงินนางจุรีย์ ยอดโต จึงได้ชักชวนให้ชาวบ้านได้มารวมตัวกัน และจัดตั้งเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายชอบ  อนันทสุข  
 
ที่อยู่ 55/1 ม. 6 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เรื่องนี้ทางประธานกลุ่มได้เคยคิด และดำริมาก่อนแล้ว พอดีได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในที่ประชุมบ่อยครั้ง จึงได้ตกลงจัดตั้งขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>