ข้อมูลทั้งหมด  50    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายชมรม อสม. ตำบลหารโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมปอง  มีขำ  
 
ที่อยู่ 8/1 ม. 1 ต. หารโพธิ์ อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชมรม อสม. เขาชัยสน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2536 มีสมาชิกรวมทั้งอำเภอ 360 คนต่อมาทางชมรมได้มีแนวคิด อ.เขาชัยสน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอปากพะยูน จ. พัทลุง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 803 ม. 1 ต. ปากพะยูน อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โรงพยาบาลปากพะยูน ร่วมกับผู้สูงอายุตั้งชมรมผู้สูงอายุครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2539 พ.ศ.2543 ได้รับการสนับสนุนกองทุนผู้สูงอายุ จึงได้เชื่อมโยงชมรมผู้สูงอายุจากตำบลต่างๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายออมทรัพย์กลาง ตำบลเกาะหมาก
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 221 ม. 6 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์ในตำบลเกาะหมาก 6 กลุ่ม มีความคิดร่วมกันที่จะรวมตัวพัฒนากลุ่มและมีความคิดร่วมกันที่จะพัฒนาทะเลสาบ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่ม อสม. บ้านไร่ ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำรวย  ลายทิพย์  
 
ที่อยู่ 67 ม. 1 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมในหมู่บ้านมีสมาชิก อสม. แต่ต่อมาในส่วนของสมาชิกได้พัฒนามาเป็นกลุ่ม อสม. บ้านไร่ และมาเป็นเครือข่าย อสม. บ้านปากเมืองในป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอสม. บ้านประชาสามัคคี ม.7
บุคคลที่ติดต่อ
นายทินกร  ขาวอ่อน  
 
ที่อยู่ 60 ม. 7 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2543 มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 9 คน ปัจจุบัน 58 คน เงินออมแรก 900 บาท ปัจจุบัน 224,820 บาท...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านบ้านโพธิ์ ม.4
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิเชียร  มณีรัตนโชติ  
 
ที่อยู่ 107 ม. 4 ต. ปากพะยูน อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งตามนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการจัดตั้งกองหมู่บ้านขึ้นทั่วประเทศ บ้านโพธิ์ ม.4 เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการสนุนเสริมงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติโดยได้เริ่มการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านลำสินธุ์ใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นางประทีน  นาคมิต  
 
ที่อยู่ 104 ม. 3 ต. ลำสินธุ์ อ. ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านลำสินธุ์ใต้ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอ(กิ่ง) ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 160 ครัวเรือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายเคียง คงแก้ว ด้านเกษตรกรรม (เกษตรยั่งยืน)
บุคคลที่ติดต่อ
นายเคียง  คงแก้ว  
 
ที่อยู่ 129 ม. 4 ต. บ้านนา อ. กี่งอำเภอศรีนครินทร จ. พัทลุง 93000
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
ประวัติ
นายเคียง คงแก้ว ด้านเกษตรกรรม (เกษตรยั่งยืน) สวนคงแก้ว 129 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา กี่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000 ครูภูมิปัญญาไทย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านแพรกหา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 91 ม. 2 ต. แพรกหา อ. ควนขนุน จ. พัทลุง -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคใต้     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีทอผ้าแพรกหา ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม สิ่งทอที่สืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการปลูกฝ้าย การปั่นด้าย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. 1 หมู่บ้าน บ้านคอกวัว ต. ชัยบุรี อ. เมือง จ. พัทลุง -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคใต้     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยแนวคิดของคุณลุงปลื้ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>