ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและดอกไม้ประดิษฐ์บ้านทองหลาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายประทวน  ปะชายะกา  
 
ที่อยู่ 51 ม. 2 ต. โคกสีทองหลาง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
องค์กรได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าหรือดอกไม้ประดับ โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มมีสมาชิก 20 คน โดยการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแวงชัย
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองสี  ศรีไชยา  
 
ที่อยู่ 99 ม. 3 ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
นางทองสม มะปะเภา เป็นผู้ริเริ่มจากสมาชิก 40 คน ในปี พ.ศ. 2541 มีทุนเงินฝากเมื่อสิ้นปี 150,000 บาท โดยตั้งกฏกติกาจากสมาชิก
จำนวนทั้งหมดช่วยกันคิด ขณะนั้นมีกรรมการ 5 คน ทำโดยไม่มีผลตอบแทน ปีพ.ศ. 2544 - 2545 สมาชิกเพิ่มมากขึ้นจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมสมัย  บุญพันธ์  
 
ที่อยู่ 39 ม. 17 ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านโคกใหญ่ใต้ ม.17 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ได้จัดตั้งกลุ่มองค์กรขึ้น คือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มร้านค้าชุมชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนรัง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองสินธุ์  พันมาลี  
 
ที่อยู่ 34 ม. 9 ต. หนองคูขาด อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ได้รับการสนับสนุนกองทุนจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนหมู่บ้านยากจนหรือหมู่บ้าน
เป้าหมายหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านสระแก้วใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมพร  บุทะโว  
 
ที่อยู่ 18 ม. 18 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากว่าง สมาชิกในกลุ่มชุมชน ได้ทำกับมาตั้งแต่โบราณหลายชั่วอายุคนแล้ว จนถึงปัจจุบันยังทอผ้ากันอยู่ ซึ่งมีฝีมือไม่พัฒนาทันสมัย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโคงล่าม
บุคคลที่ติดต่อ
นายประมวล  ปักอินทรีย์  
 
ที่อยู่ 1 ม. 10 ต. หนองบัว อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากทางอำเภอได้ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านว่า บ้านไหนไม่มีกลุ่มออมทรัพย์ หมู่บ้านนั้นจะไม่ได้รับเงิน 1 ล้านบาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโคบ้านเครือวัลย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายทิน  ปะวะโข  
 
ที่อยู่ 219 ม. 18 หมู่บ้าน บ้านเครือวัลย์ ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มต้นทางอบต. สนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพบ้านเครือวัลย์ และจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโค ทางอบต.เลยจัดงบประมาณให้ 100,000 บาท ทางหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกร ทำนาปลูกพืช
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนวย  วงษา  
 
ที่อยู่ 26 ม. 5 ต. หนองแวง อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเกษตรก่อตั้งมีสมาชิกทั้งหมด 69 คน ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่สามารถสร้างความเข้มแข็งและ
ให้ความสามัคคีในหมู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนสูง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญช่วย  มัคคะรม  
 
ที่อยู่ - ม. 6 ต. หนองแวง อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บ้านโนนสูงไม่เคยประสบความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ มีประชากร 533 คน 105 ครัวเรือน 95 % ทำการเกษตร พอปี 2544 ได้เงินทุนกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลหมู่บ้านละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านดอนโมง
บุคคลที่ติดต่อ
นางจันทร์  ศรีษะโคตร  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. กุดรัง อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ตั้งขึ้นปี 44 โดยนางจันทร์ ศรีษะโคตร เป็นประธานแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนประธานใหม่เป็นนางลำดวน สมมิตร และดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>