ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโคบ้านเครือวัลย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายทิน  ปะวะโข  
 
ที่อยู่ 219 ม. 18 หมู่บ้าน บ้านเครือวัลย์ ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มต้นทางอบต. สนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพบ้านเครือวัลย์ และจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโค ทางอบต.เลยจัดงบประมาณให้ 100,000 บาท ทางหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกร ทำนาปลูกพืช
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนวย  วงษา  
 
ที่อยู่ 26 ม. 5 ต. หนองแวง อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเกษตรก่อตั้งมีสมาชิกทั้งหมด 69 คน ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่สามารถสร้างความเข้มแข็งและ
ให้ความสามัคคีในหมู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนสูง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญช่วย  มัคคะรม  
 
ที่อยู่ - ม. 6 ต. หนองแวง อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บ้านโนนสูงไม่เคยประสบความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ มีประชากร 533 คน 105 ครัวเรือน 95 % ทำการเกษตร พอปี 2544 ได้เงินทุนกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลหมู่บ้านละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านดอนโมง
บุคคลที่ติดต่อ
นางจันทร์  ศรีษะโคตร  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. กุดรัง อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ตั้งขึ้นปี 44 โดยนางจันทร์ ศรีษะโคตร เป็นประธานแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนประธานใหม่เป็นนางลำดวน สมมิตร และดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านริมบึง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพรรณ  จิตตฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 1 ม. 19 ต. เมืองเตา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ได้ประชาคมหมู่บ้านในเวลา 19.00 น. ราษฏรที่มาประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพร้อมที่จะจัด
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนราษี
บุคคลที่ติดต่อ
นางแสนสุข  ป้อมแผง  
 
ที่อยู่ 55 ม. 1 ต. โนนราษี อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องด้วยราษฎรหรือสมาชิกกลุ่มทอผ้า บ้านโนนราษี มีอาชีพเสริมคือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโพธิ์ชัย
บุคคลที่ติดต่อ
นางอัมพร  ฤทธิ์โพธิ์  
 
ที่อยู่ 42 ม. 4 ต. โพธิ์ชัย อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเพาะเห็ดบก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ด้วยความร่วมมือ และแนวคิดของสมาชิกที่ทำด้วยกัน และในแต่ละวัน
มีการซื้อเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองสิม
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูชิด  แย้มศรี  
 
ที่อยู่ 18 ม. 7 ต. ลานสะแก อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองสิม ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2545 ปีแรกมีสมาชิก 24 คน
ปัจจุบันมีสมาชิก 35 คน ปีแรกสมาชิกลงหุ้นกันคนละ 50 บาท และออมคนละ 20 บาต่อเดือน เงินที่สมาชิกลงหุ้นมาจ่ายให้กับ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแสง
บุคคลที่ติดต่อ
นายรัส  เจนการ  
 
ที่อยู่ 181 ม. 11 ต. ห้วยเตย อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักการอดออมวันละน้อยเหลือจากการใช้จ่ายในครอบครัว ได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแดงโพง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสีดา  จุปะมัดดถา  
 
ที่อยู่ 119 ม. 1 หมู่บ้าน หมู่แดงโพง ต. ดงดวน อ. นาดูน จ. มหาสาร 44180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแดงโพง วันที่ 7 ต.ค. พ.ศ. 2541 เริ่มต้นมีสมาชิกจำนวน 59 คน ปัจจุบัน 94 คน มีคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มจำนวน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>