ข้อมูลทั้งหมด  44    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหัวนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายชาญชัย  ถึงแสง  
 
ที่อยู่ 45 ม. 4 ต. ศรีวิชัย อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร 47120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านได้รวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิต โดยได้รับคำแนะนำ และสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์การเกษตรยั่งยืน
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิรัตน์  องค์ศาสตร์บวร  
 
ที่อยู่ 71/1 ม. 15 หมู่บ้าน บ้านนาขาม ต. นาม่อง อ. กุดบาก จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตค. 2543 มีสมาชิกจำนวน 11 คน มีเงินลงหุ้นคนละ 120 บาท จำนวนเงิน 1,220 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 37 คน
มีเงินหุ้นอยู่จำนวน 30,000 บาท ได้ปล่อยให้สมาชิกกู้ยืมหมุนเวียนกันในกลุ่มผลกำไรนำมาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ให้คณะกรรมการ 10% ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชิงดอย
บุคคลที่ติดต่อ
นางปรารี  พิมมะทา  
 
ที่อยู่ 26/1 ม. 6 ต. นาม่อง อ. กุดบาก จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 มีสมาชิกก่อตั้งครั้งแรก 19 คน ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ
มีอบต. ก.สน. ผวจ. เข้ามาสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ เช่น กี่ ฟืมหลา อักกระสวย โอ่ง เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกได้ทอผ้าเพื่อเสริมรายได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางพิมพ์ โถตันคำ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 93 ม. 19 หมู่บ้าน นาขาม ต. กุดบาก อ. นาม่อง จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นางพิมพ์ โถตันคำ เลขที่ ๙๓ หมู่ ๑๙ บ้านนาขาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๘๐ การศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๔ เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน เริ่มทำทฤษฎีใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เหตุผลที่ทำทฤษฎีใหม่ ครอบครัวเกิดภาระหนี้สินและขาดความอบอุ่นพึ่งพาตนเอง ไม่ได้จึงต้องตัดสินใจทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อครอบครัวพออยู่พอกิน รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายในแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๓๐,๐๐๐ บาท ภาระหนี้สิน มีหนี้สินจากการกู้ ธกส. เพื่อนำมาปรับพื้นที่นา แรงงาน ใช้แรงงานจากในครอบครัว ๔ คน ไม่มีการจ้างแรงงาน แปลงทฤษฎีใหม่ นาข้าว ๑๕ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๔๐๐ กก./ไร่ ปลูกพืชหลังนา ได้แก่ ข้าวโพด
ฟักทอง และถั่วลิสง อีกทั้งมีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ในแปลงนา ได้แก่ หมากเม้า และมะพร้าว ใช้ภูมิปัญญาในการจัดรูปแบบคันนาให้มีขนาดกว้าง เพื่อสามารถปลูกไม้ผลบนคันนาได้เพิ่มเติม แหล่งน้ำ สระน้ำขนาด ๓๐x๓๐x๒ เมตร จำนวน ๒ บ่อ เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงปลาในบ่อ ได้แก่ ปลานิล ปลาใน และปลาตะเพียน อีกทั้งได้นำน้ำในบ่อมาใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับแปลงไม้ผลและพืชผักต่างๆ
- บริเวณใกล้สระน้ำมีการปลูกพืชอายุสั้น เพื่อสะดวกในการรดน้ำบำรุงพืช อีกทั้งมีการปลูกพืชรอบๆ สระน้ำ เพื่อให้ความชุ่มชื้นของน้ำในสระมาช่วยหล่อเลี้ยงไม้ผลต่างๆ โดยธรรมชาติไม้ผล พืชผัก สมุนไพร ปลูกในแนวของคันนาลักษณะของแปลงทฤษฎีใหม่ อีกทั้งมีการปลูกไม้ใช้สอยหลากหลายชนิด เช่น ไม้ไผ่แดง ประดู่มะค่า ตะเคียน ยางนา เป็นต้น
- พืชผักสวนครัว ปลูกริมสระน้ำและตามแนวคันนา เพื่อสะดวก
ในการรดน้ำ และใช้พื้นที่อย่างครบถ้วน ผสมผสานการใช้งานเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>