ข้อมูลทั้งหมด  44    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชาตินักรบ สมยาภักดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายชาตินักรบ  สมยาภักดี  
 
ที่อยู่ 328/41 ม. 6 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายชาตินักรบ สมยาภักดี อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 328/41 หมู่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน
แรงงาน 4 คน เข้าร่วมโครงการปี 2541 ที่ทำกิน 20 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 16 ไร่ ผลผลิต 5,500 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอำนวย สมยาภักดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนวย  สมยาภักดี  
 
ที่อยู่ 32/41 ม. 6 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายอำนวย สมยาภักดี อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 32/41 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน
แรงงาน 5 คน เข้าร่วมโครงการปี 2541 ที่ทำกิน 20 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 10 ไร่ ผลผลิต 3,600 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชาญโชค พันธุลา
บุคคลที่ติดต่อ
นายชาญโชค  พันธุลา  
 
ที่อยู่ 112 ม. 10 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายชาญโชค พันธุลา อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน
แรงงาน 3 คน เข้าร่วมโครงการ 2540 ที่ทำกิน 13 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 8 ไร่ ผลผลิต 1,800 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางพิมพ์ โถตันคำ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 93 ม. 19 หมู่บ้าน นาขาม ต. กุดบาก อ. นาม่อง จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นางพิมพ์ โถตันคำ เลขที่ ๙๓ หมู่ ๑๙ บ้านนาขาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๘๐ การศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๔ เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน เริ่มทำทฤษฎีใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เหตุผลที่ทำทฤษฎีใหม่ ครอบครัวเกิดภาระหนี้สินและขาดความอบอุ่นพึ่งพาตนเอง ไม่ได้จึงต้องตัดสินใจทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อครอบครัวพออยู่พอกิน รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายจ่ายในแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๓๐,๐๐๐ บาท ภาระหนี้สิน มีหนี้สินจากการกู้ ธกส. เพื่อนำมาปรับพื้นที่นา แรงงาน ใช้แรงงานจากในครอบครัว ๔ คน ไม่มีการจ้างแรงงาน แปลงทฤษฎีใหม่ นาข้าว ๑๕ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ๔๐๐ กก./ไร่ ปลูกพืชหลังนา ได้แก่ ข้าวโพด
ฟักทอง และถั่วลิสง อีกทั้งมีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ในแปลงนา ได้แก่ หมากเม้า และมะพร้าว ใช้ภูมิปัญญาในการจัดรูปแบบคันนาให้มีขนาดกว้าง เพื่อสามารถปลูกไม้ผลบนคันนาได้เพิ่มเติม แหล่งน้ำ สระน้ำขนาด ๓๐x๓๐x๒ เมตร จำนวน ๒ บ่อ เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงปลาในบ่อ ได้แก่ ปลานิล ปลาใน และปลาตะเพียน อีกทั้งได้นำน้ำในบ่อมาใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับแปลงไม้ผลและพืชผักต่างๆ
- บริเวณใกล้สระน้ำมีการปลูกพืชอายุสั้น เพื่อสะดวกในการรดน้ำบำรุงพืช อีกทั้งมีการปลูกพืชรอบๆ สระน้ำ เพื่อให้ความชุ่มชื้นของน้ำในสระมาช่วยหล่อเลี้ยงไม้ผลต่างๆ โดยธรรมชาติไม้ผล พืชผัก สมุนไพร ปลูกในแนวของคันนาลักษณะของแปลงทฤษฎีใหม่ อีกทั้งมีการปลูกไม้ใช้สอยหลากหลายชนิด เช่น ไม้ไผ่แดง ประดู่มะค่า ตะเคียน ยางนา เป็นต้น
- พืชผักสวนครัว ปลูกริมสระน้ำและตามแนวคันนา เพื่อสะดวก
ในการรดน้ำ และใช้พื้นที่อย่างครบถ้วน ผสมผสานการใช้งานเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>