ข้อมูลทั้งหมด  71    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แปรรูปอาหารแม่บ้านเกษตรกร
บุคคลที่ติดต่อ
นางอุไรวรรณ  ปาลสาร  
 
ที่อยู่ 127 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านห้วยเสือเต้น ต. น้ำพอง อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนทางปัญญา บ้างดงมัน
บุคคลที่ติดต่อ
นายอาณัติ  จันนาทุม  
 
ที่อยู่ 110 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านดงมัน ต. คอนฉิม อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเครือข่ายสาธิตกับชุมชนบ้านหนองไฮ
บุคคลที่ติดต่อ
แม่ปันใย  ปัญญาพา  
 
ที่อยู่ 47 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านหนองไฮ ต. นาจาน อ. สีชมพู จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาหม่อนไหม บ้านเหล่าเหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางมณีรัตน์  กรมวัง  
 
ที่อยู่ 181 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านเหล่าเหนือ ต. ห้วยแก อ. ชนบท จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านหนองกุงใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
นางดวงจิตร  ภูเงิน  
 
ที่อยู่ 4 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านหนองกุงใหญ่ ต. หนองกุงใหญ่ อ. กระนวน จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านสวนยางโคกใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองคำ  สมบัติ  
 
ที่อยู่ 11 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านโคกใหม่ ต. ต.บ้านโนน อ. กิ่งชำสูง จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มโรงสีข้าวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อคนยาก
บุคคลที่ติดต่อ
นางหอมดี  จันทร์โท  
 
ที่อยู่ - ม. 10 หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ ต. โนนสมบูรณ์ อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ทอผ้าไหม
บุคคลที่ติดต่อ
นางประติ  อาบคง  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านห้วยแก ต. ห้วยแก อ. ชนบท จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหารมะม่วงและมะขาม
บุคคลที่ติดต่อ
นางมุ้ย  นันดี  
 
ที่อยู่ 24 ม. 1 ต. หนองกุุงใหญ่ อ. กระนวน จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองสา  นามมูล  
 
ที่อยู่ 33 หมู่บ้าน บ้านฮ่องหอย ต. หนองแวงนาเข้า อ. พล จ. ขอนแก่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>