ข้อมูลทั้งหมด  74    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางอ้ม บุญมี
บุคคลที่ติดต่อ
นางอ้ม  บุญมี  
 
ที่อยู่ 219 ม. 8 ต. .โคกกลาง อ. พนมดงรัก จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนางอ้ม มีการปลูกไม้ผลรอบๆบริเวณบ้าน เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะขาม ฯลฯ มีโรงเรือนเลี้ยงเป็ด ไก่ โรงเรือนเลี้ยงวัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายศรี ผาแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายศรี  ผาแดง  
 
ที่อยู่ 28 ม. 8 ต. - อ. พนมดงรัก จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
แปลงเกษตรครอบครัวนายศรี ประสบปัญหาที่สำคัญคือภัยธรรมชาติแห้งแล้ง น้ำไม่พอกับการทำเกษตร แปลงอื่นที่อยู่เหนือ นายศรีมีการใช้ปุ๋ยเคมีบ้างบางไร่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายเหลือ สังข์บัวดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเหลือ  สังข์บัวดง  
 
ที่อยู่ 177 ม. 8 ต. โคกกลา อ. พนมดงรัก จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
แปลงที่ทำการเกษตรนายเหลือ ก่อนหน้านี้ในการทำนามีการใช้สารเคมี บริเวณบ้านมีพื้นที่ 2 ไร่ มีไม้ผลและไม้ยืนต้นมากหลากหลายชนิดด้วยกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายลัย พูดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายลัย  พูดี  
 
ที่อยู่ 34/1 ม. 3 ต. .ตระแสง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายลัย มีการทำการเกษตร แต่ก็ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีในบางส่วน แต่ปุ๋ยคอก ก็เอาลงนาทุกปี บริเวณรอบๆบ้าน มีการเลี้ยงวัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแพง วิเศษ
บุคคลที่ติดต่อ
นายแพง  วิเศษ  
 
ที่อยู่ 87 ม. 5 ต. โคกกลาง กิ่ง อ. พนมดงรัก จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวนายแพง มีการปลูกไม้ผลรอบๆบริเวณบ้าน มีโรงเลี้ยงไก่และโรงเรือนเลี้ยงวัว สำหรับพื้นที่ทำนาก็มีการใช้ปุ๋ยเคมี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสวน รักษาวงศ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสวน  รักษาวงศ์  
 
ที่อยู่ 103 ม. 6 ต. .คอโค อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนายสวน มีการทำเกษตรแบบใช้ปุ๋ยเคมีมีการทำนาแบบเชิงเดี่ยวในบริเวณบ้านมีพื้นที่น้อย แต่ก็ยังมีไม้ผลและไม้ยืนต้นหลายชนิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางพัณณิน ฉ่ำชื่นใจ
บุคคลที่ติดต่อ
นางพัณณิน  ฉ่ำชื่นใจ  
 
ที่อยู่ 24/1 ม. 3 ต. .ตระแสง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนางพัณณิน ในบริเวณบ้านมีการปลูกไม้ผลบางชนิดปลุกผักสวนครัว เช่น คะน้า ขิง ข่า ตะไคร้ มะเขือ พริก หอม กระเทียม ไว้กินเอง บริเวณที่ทำนายังไม่มีกิจกรรมใดๆ ในแปลงนา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายพงษ์ ดีสม
บุคคลที่ติดต่อ
นายพงษ์  ดีสม  
 
ที่อยู่ 79/1 ม. 7 ต. คอโค อ. .เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
แปลงเดิมนายพงษ์ ทำนาอย่างเดียวไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดเลย ยังมีการทำนาใช้ปุ๋ยเคมี บริเวณที่อยู่อาศัยติดที่นา บริเวณบ้านเริ่มที่จะมีการปลูกไม้ผล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายไว อุ่นจิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายไว  อุ่นจิต  
 
ที่อยู่ 76 ม. 1 ต. - อ. .เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายไว บริเวณบ้านไม่มีกิจกรรมใดเลย มีต้นไม้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีการทำนาเชิงเดี่ยว ใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้างบ้านและยังมีการพึ่งปัจจัยภายนอก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสุพล ดีสม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพล  ดีสม  
 
ที่อยู่ 128 ม. 7 ต. .คอโค อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวของนายสุพล มีการทำเกษตรแบบใช้ปุ๋ยเคมีมีการทำนาแบบเชิงเดี่ยวในบริเวณบ้านมีพื้นที่น้อย แต่ก็ยังมีไม้ผลและไม้ยืนต้นหลายชนิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>