ข้อมูลทั้งหมด  48    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้สูงอายุ
บุคคลที่ติดต่อ
นายมาก  สมควร  
 
ที่อยู่ 7 ม. 9 ต. หนองแก้ว อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ 37240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของบ้านโพนแพง มีที่ทำการกลุ่มชื่อศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน มีระเบียบข้อบังคับของที่ประชุม 12 ข้อ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกหอมแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญแพง  บุญผล  
 
ที่อยู่ 43 ม. 12 ต. โพนเมืองน้อย อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ 37240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เพื่อให้เกิดความคิดมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและร่วมผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีทิศทางพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น ตามภูมิปัญญาของท้องถิ่น การรับความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพให้ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มทุนทางสังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดโพธิ์ศิลา 2
บุคคลที่ติดต่อ
นางทัศนีย์  ระเวงจิตร  
 
ที่อยู่ 128 ม. 7 ต. เปือย อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าอาวาสโพธิ์ศิลาบ้านเปือย ได้ประชาสัมพันธ์คนในหมู่บ้าน ให้ตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ โดยพระครูจะให้หุ้นลอยแก่สมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บ
บุคคลที่ติดต่อ
นางดาวรินทร์  สีงาม  
 
ที่อยู่ 156 ม. 4 ต. โคกก่ง อ. ชานุมาน จ. อำนาจเ 37210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มโสกกระแต้ พ.ดงคำเดือย ม.8 ต.โคกก่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทวี  ภูมิประหมัน  
 
ที่อยู่ 144 ม. 8 ต. โคกก่ง อ. ชานุมาน จ. อำนาจเ 37210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 3/11/2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มองค์กร สมาชิกกลุ่ม 20 คน ได้ร่วมกันระดมทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อชาลี มาระแสง ปราชญ์ชาวบ้านนักปลูกต้นไม้
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อชาลี  มาระแสง  
 
ที่อยู่ 25 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านกุดซวย ต. คำพระ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
พ่อชาลีเกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี เป็นบุตรชายคนเดียวของนายเหรียญและนางหมุ่ย มาระแสง มีพี่สาวและน้องสาวอีก ๔ คน พ่อชาลีเป็นลูกคนที่ ๔ แต่งงานกับนางจันทร์ มีลูกชาย ๔ คน และลูกสาว ๕ คน อยู่บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดซวย ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่1
บุคคลที่ติดต่อ
นายสลัด  อุ่นทวง  
 
ที่อยู่ 92 ม. 1 ต. โนนหนามแท่ง อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ผู้อำนวยการเกษตรอำเภอ ได้มาจัดตั้งศูนย์ข้าวบ้านโนนหนามแท่ง เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2545 มีนายสลัด อุ่นทวง ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานศูนย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางอารี  สว่างเนตร  
 
ที่อยู่ 1 ม. 9 ต. หนองข่า อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเ 37110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>