ข้อมูลทั้งหมด  68    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่6 - 14
บุคคลที่ติดต่อ
นายไชยยา  นันตาชัยวุฒิ  
 
ที่อยู่ 146 ม. 14 ต. ไม้ยา อ. พญาเม็งราย จ. เชียงร 57290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเลี้งปลาในกระชัง เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย 2543 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ไกลถิ่น และนายตุ่น จันต๊ะภา เป็นผู้ริเริ่มความคิด และศึกษาดู ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านถ้ำพัฒนา หมู่ 12
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนาจ  สิทธิมงคล  
 
ที่อยู่ 1 ม. 12 ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2542 ได้รับงบสนับสนุนจากอบต.โป่งงาม เป็นเงิน 40,000 บาท และเงินออมจากสมาชิก 148 คน ถือสมุดเงินฝากสัจจะหุ้นละ 10 บาท
รวม 2,060 หุ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตห้วยปูแกง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมคิด  ปัญญากุลารักษ์  
 
ที่อยู่ 350 ม. 5 ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนุบสนุน ให้ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ได้ร่วมกลุ่มเพื่อจัดให้มีกิจกรรมการออมทรัพย์ทาง อบต.โป่งงาม ได้สนับสนุนเงินทุนจำนวน 40,000 บาทรวมกับสมาชิกจำนวน 52 คนลงหุ้น หุ้นละ 10 บาท จำนวนทั้งสิ้น 404 หุ้น เป็นเงิน 4,040 บาท รวมกับเงินอบต. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านสันคอสา หมู่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
นายศรีชม  หน่อคำ  
 
ที่อยู่ 34/1 ม. 6 ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านสินกอสา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 เมษายน 2542 มีสมาชิกแรกตั้ง 124 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 770 หุ้น เงินจัดเก็บเดือนแรก
จำนวน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตป่าเมือด หมู่ 8
บุคคลที่ติดต่อ
นายคล้าย  คูเชื้อ  
 
ที่อยู่ 219 ม. 8 ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2544 มีสมาชิก 88 คน คิดเป็นหุ้นละ 20 บาท สมาชิกจะนำเงินไปออกที่ทำการกลุ่มทุก
วันที่ 5 ของเดือนๆ ละประมาณ 8,280 บาทต่อเดือน เงินฝากธนาคารทุกเดือนในปี 2548 มีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์สมัครเพิ่มขึ้น 140 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกร หมู่ 2
บุคคลที่ติดต่อ
นางกรรณิการ์  บุญตัน  
 
ที่อยู่ 146/2 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านจ้อง ต. โป่งผา อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 28/9/42 ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวนเงิน 26,130 บาทถ้วน ต่อมาก็
ได้รับเงินจาก อ.พ.ช. มาอีก 80,010 บาทถ้วน เมื่อปี 2546 ตอนนี้กลุ่มเลี้ยงสุกรของบ้านจ้อง หมู่ที่ 1 มีเงินเลี้ยงสุกรอยู่ไม่มาก (มีอยู่คงเหลือ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านกลุ่มผ้าฝ้าย หมู่11
บุคคลที่ติดต่อ
นายอิ่นแก้ว  สมเสมอใจ  
 
ที่อยู่ 32/1 ม. 11 หมู่บ้าน บ้านป่าดงหลวง ต. เกาะช้าง อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ธนาคารหมู่บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มฝั่งสาย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545 โดยมีองค์กรของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และองค์กรUMAlde
เป็นผู้ช่วยเหลือประสานงานมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงาน จัดตั้งขึ้นมาประชุมจัดตั้งประธานคณะกรรมการได้ประชุมชาวบ้านและกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นางลัดดา  ใสเอ้ย  
 
ที่อยู่ 48 ม. 5 ต. เกาะช้าง อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 27 พ.ย. 2541 เนื่องจากแม่บ้านไม่มีงานทำ จึงรวมกลุ่มปรึกษากันเพื่อหารายได้เสริมหลังว่างจากการทำนาแล้ว จึงรวมกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเสื่อกก (กลุ่มรวม)
บุคคลที่ติดต่อ
นางนงค์เยาว์  ปัญญาเกศ  
 
ที่อยู่ 89/1 ม. 4 ต. บ้านด้าย อ. แม่สาย จ. เชียงร 57220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 20 ก.ย. 2535 โดยการร่วมหุ้นครั้งแรกมี 60 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท โดยมีมติที่ประชุมครั้งแรกตกลง
ให้เก็บเงินค่าหุ้นเป็นเงินออมทุกปีภายในวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนอาหารกลางวัน หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมพร  สุวรรณ์  
 
ที่อยู่ ม. 1 หมู่บ้าน บ้านด้าย ต. บ้านด้าย อ. แม่สาย จ. เชียงร 57220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการไปอบรมที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย และได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานเกษตร เพื่อนำมาทำอาหารเสริมให้กับ
เด็กขา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>