ข้อมูลทั้งหมด  51    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายจันทร์ที ประทุมภา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 138 ม. 6 หมู่บ้าน โนนรัง ต. ชุมพวง อ. ตลาดไทร จ. นครราช 30270
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นายจันทร์ที ประทุมภา เลขที่ ๑๓๘ หมู่ ๖ บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๗๐ การศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๔ นักธรรมโท เนื้อที่ ๒๒ ไร่ เริ่มทำทฤษฎีใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2541 เหตุผลที่ทำทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจของครอบครัว โดยปฏิบัติ
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายได้จากแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๓๔๓,๕๙๖ บาท รายจ่ายในแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๓๐,๓๖๐ บาท ภาระหนี้สิน ไม่มีแรงงาน ใช้แรงงานจากในครอบครัว ๖ คน ไม่มีการจ้างแรงงานแปลงทฤษฎีใหม่ นาข้าว ๑๐ ไร่ ปลูกข้าวพันธ์ุ กข. ๖ ผล ผลิตเฉลี่ย ๕๔๐ กก./ไร่ ปลูกปีละ ๑ ครั้ง หมุนเวียนและเปลี่ยนพันธ์ุข้าวที่ปลูก ๓ ปีต่อครั้ง เพื่อไม่ให้ข้าวกลายพันธ์ุปลูกพืชหลังนา ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียวและงา ใช้ภูมิปัญญา โดยตัดแต่งกิ่งต้นไม้บนคันนาให้ลำต้นสูงตรง ช่วยให้แสงแดดส่องลงนาข้าว แล้วนำกิ่งไม้ที่ได้มาทำเชื้อเพลิง (ฟืน-ถ่าน) ใช้เองในครัวเรือนและนำกิ่งเล็กๆ ไปกองทับถมย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แก่ต้นไม้ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายพื้นที่ปลูกข้าวและปลูกพืชหลังฤดูทำนาพอเพียงบริโภคในครอบครัวและเป็นอาหารสนับสนุนในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งน้ำ สระน้ำขนาด ๒๐x๒๐x๓ เมตร จำนวน ๓ บ่อ และสระขนาดเล็กอีก ๘ บ่อ กระจายความชุ่มชื้นและเลี้ยงปลา เก็บกักน้ำฝน โดยทำคันบ่อให้มีระดับต่ำ รับน้ำช่วงฤดูน้ำหลากทำให้มี ปริมาณน้ำสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
- จัดการน้ำให้มีน้ำสม่ำเสมอและจัดการน้ำตามสภาพความลาดเทของภูมิประเทศให้รองรับน้ำเข้าสระได้ง่าย ปี ๒๕๔๖ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิเทศพัฒนาทำโครงการ ?สระผูกเสี่ยว? โดยชาวบ้านกับมูลนิธิออกค่าใช้จ่ายขุดสระไปคนละครึ่งดำเนินการไปแล้ว ๓๕ ราย
ขุดสระแรก เมื่อปี ๒๕๓๔ ?ด้วยสองมือ? (จอบ บุ๊งกี๋) ใช้เวลา ๓ เดือน แรงงานครอบครัว ๔ คน ไม้ผล พืชผัก พืชสมุนไพร พึ่งพิงอิงกันด้วย ?ระบบวนเกษตร? ปลูกเต็มพื้นที่ผสมผสานกันอย่างสอดคล้องเกื้อกูลกันเหมือนต้นไม้ในป่าธรรมชาติเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน อันเป็นระบบนิเวศน์ที่สมดุลวางแผนการปลูกพืช ?ให้มีกินตลอดปี? วางระบบ ?บำนาญชีวิต? สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ครอบครัว
พืชผักสวนครัว จัดสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อรับแสงแดด เป็นการทำเกษตรแบบประณีต บ้านพักอาศัย โรงเรือน ที่พักแรมอยู่ในบริเวณเดียวกัน เนื้อที่ ๒ ไร่ ปลูกผักบุ้งและนำเศษใบไม้มัดรวมเป็นอาหารปลาไน ตะเพียน ปลาทับทิม ปลานิล ความหลากหลายของวนเกษตร ทำให้
เกิดธรรมชาติที่เกื้อกูลกัน ?สร้างอากาศให้ร่มรื่นและเป็นบำนาญชีวิต? ความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายสมถะครอบครัวปลอดอบายมุข มีที่พักอาศัยและศูนย์ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ?วปอ. ภาคประชาชน? อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>