ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองเหรี่ยง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 97/2 ม. 8 ต. สวนขัน อ. กิ่งอำเภอช้างกลาง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านทาบทอง
บุคคลที่ติดต่อ
จรูญ  ทนุรัตน์  
 
ที่อยู่ ม. 2 หมู่บ้าน สถานีอนามัยบ้านท ต. ไสหมาก อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
1.ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
2.แก้ปัญหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง
3.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่มวลสมาชิกในชุมชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตอเรือ ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 126 ม. 1 ต. เทพราช อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีการออมทรัพย์ร่วมกัน
2. เพื่อให้เกิ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาออก
บุคคลที่ติดต่อ
สมพร  ตุ่มทอง  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. บ้านเกาะ อ. พรหมคีรี จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อที่จะเก็บเงินออมประจำเดือนขึ้น
จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านอู่ตะเภา
บุคคลที่ติดต่อ
ปรีดา  แก้วควรชุม  
 
ที่อยู่ 177/1 ม. 13 ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
กิดขึ้นได้เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำและได้มีการรวมตัวในชุมชนหมู่บ้านขึ้นและจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ตอนแรกมีเพียง 50 คน แต่ตอนนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น 78 คน และจะได้กู้ยืมหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นามนรี  ณลิขิต  
 
ที่อยู่ 76 ม. 4 ต. บางพระ อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
จัดตั้งโดยสมาชิกรวมตัวในชุมชนรู้จักประหยัดช่วยเหลือตัวเอง เกิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านในไร่
บุคคลที่ติดต่อ
ประยุทธ  ช่วยบำรุง  
 
ที่อยู่ 44 ม. 4 ต. นาแว อ. ฉวาง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
- ภาระการเป็นหนี้สินของสมาชิก
- ต้องการให...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปากเปียด หมู่ที่5
บุคคลที่ติดต่อ
สำราญ  เดชารัตน์  
 
ที่อยู่ ม. 5 หมู่บ้าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ ต. นาแว อ. ฉวาง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เพื่อการออมท...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าไหม้
บุคคลที่ติดต่อ
นิรัตน์  ชิวหากาญจน์  
 
ที่อยู่ 156 ม. 9 ต. ท่างิ้ว อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เนื่องจากประชาชนหรือชาวบ้านใน ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือการลงทุนเพื่อทำธุรกิจชุมชน และพืชผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสีสาเหลียม
บุคคลที่ติดต่อ
วิชาญ  พลอยมี  
 
ที่อยู่ 67/3 ม. 4 ต. เปลี่ยน อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เพื่อให้กลุ่มต่างๆได้ช่วยเหลือเพราะบางกลุ่มไม่เข้มแข็งพอที่จะพัฒนาให้กลุ่มก้าวหน้าได้ บางกลุ่มก็ประสบผลสำเร็จอย่างมาก และเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>