ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นามนรี  ณลิขิต  
 
ที่อยู่ 76 ม. 4 ต. บางพระ อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
จัดตั้งโดยสมาชิกรวมตัวในชุมชนรู้จักประหยัดช่วยเหลือตัวเอง เกิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านในไร่
บุคคลที่ติดต่อ
ประยุทธ  ช่วยบำรุง  
 
ที่อยู่ 44 ม. 4 ต. นาแว อ. ฉวาง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
- ภาระการเป็นหนี้สินของสมาชิก
- ต้องการให...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปากเปียด หมู่ที่5
บุคคลที่ติดต่อ
สำราญ  เดชารัตน์  
 
ที่อยู่ ม. 5 หมู่บ้าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ ต. นาแว อ. ฉวาง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เพื่อการออมท...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าไหม้
บุคคลที่ติดต่อ
นิรัตน์  ชิวหากาญจน์  
 
ที่อยู่ 156 ม. 9 ต. ท่างิ้ว อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เนื่องจากประชาชนหรือชาวบ้านใน ม.1 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือการลงทุนเพื่อทำธุรกิจชุมชน และพืชผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสีสาเหลียม
บุคคลที่ติดต่อ
วิชาญ  พลอยมี  
 
ที่อยู่ 67/3 ม. 4 ต. เปลี่ยน อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เพื่อให้กลุ่มต่างๆได้ช่วยเหลือเพราะบางกลุ่มไม่เข้มแข็งพอที่จะพัฒนาให้กลุ่มก้าวหน้าได้ บางกลุ่มก็ประสบผลสำเร็จอย่างมาก และเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านน้ำใส
บุคคลที่ติดต่อ
ประสาน  รัตนะ  
 
ที่อยู่ 123 ม. 7 ต. อินคีรี อ. พรหมคีรี จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพและราคาพืชผลในการเกษตรตกต่ำ เช่น การทำนา และเลี้ยงสัตว์ จะต้องใช้ทุนในการประกอบอาชีพจึงได้ระดมทุนโดยการจัดตั้งกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหลวงครุ
บุคคลที่ติดต่อ
สุเทพ  อมรกิจ  
 
ที่อยู่ 10 ม. 7 ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เพื่อให้มีการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้าน และ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการยังชีพ
บุคคลที่ติดต่อ
กาญจนา  พุทธศุกร์  
 
ที่อยู่ 150 ม. 9 ต. ไสหมาก อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
-สมาชิกให้ความร่วมมือ
-เนื่องจากเงินกู้นอกระบบอัตราดอกเบี้ยสูง
-ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
-เพื่อความสามัคคีภายในกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์สายใยใจสว่าง
บุคคลที่ติดต่อ
ผดุงศักดิ์  ใจสว่าง  
 
ที่อยู่ 29/1 ม. 13 ต. เสาเภา อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
1. เพื่อจัดหาเงินทุนใช้ในงานสงกรานต์ เพื่อเป็นค่าอาหารและของขวัญผู้สูงอายุ
2. เพื่อสร้างเงินหมุนเวียนให้กับสมาฃิกของกลุ่ม
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารชุมชนลุ่มน้ำบ้านกลาง
บุคคลที่ติดต่อ
สุรพล  คลิ้งคล้าย  
 
ที่อยู่ 39 ม. 6 ต. ท่าขนาน อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรบ้านดอนช้างตาน 10 คน อยากจะทำอาชีพไร่นา เพื่อเสริมการทำนา จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มไร่นาสวนผสมขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>